Eiropas Savienībai nav nākotnes bez turpmākas kohēzijas politikas

Kohēzijas politika ļautu efektīvi risināt sabiedrības problēmas (eiroskepticisms u. c.), kuras skar Eiropas Savienību, ja šīs politikas finansējums arī turpmāk būtu spēcīgs investīciju avots, kas palīdzētu Eiropai kļūt pilsoņiem tuvākai, veicinātu dalībnieku ieinteresētību un labāku informēšanu par tās ietekmi. Šāds bija ieinteresēto personu vēstījums EESK rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē par kohēzijas politiku laikposmam pēc 2020. gada.

Uzklausīšanā tika pausts vispārējs uzskats, ka ieinteresētajām personām ir jāpieprasa tālejoša un paredzamajām vajadzībām atbilstoša kohēzijas politika, kas laikposmā pēc 2020. gada būtu vērsta uz ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko un sociālo izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību visā ES. Lielākā daļa dalībnieku nepiekrita tam, ka budžets, ko Komisija šai politikai ierosinājusi daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam, tiktu samazināts par 10 %.

ES nav iedomājama bez kohēzijas politikas turpināšanas. Kohēzijas finansējumam būtu jāsaglabājas vismaz pašreizējā līmenī, jo nepieciešamību pēc spēcīgākas politikas ir atklājis paredzamais reģionālo atšķirību pieaugums (ņemot vērā IKP uz vienu iedzīvotāju), iedzīvotāju skaita samazināšanās risks atsevišķos reģionos un lauku teritoriju attīstība.

Turklāt efektivitāti varētu uzlabot kohēzijas politika, kas nodrošinātu ilgtermiņa ieguldījumus un ilgtspēju, būtu balstīta uz vietējiem apstākļiem piemērotu pieeju un paredzētu elastīgākus risinājumus problēmu un vajadzību gadījumā, neraugoties uz to veidu.

Dalībnieki pauda vienotu atbalstu saiknes pastiprināšanai starp politiku un Eiropas pusgadu, taču aicināja kā priekšnosacījumu pilnībā īstenot rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību. Viņi mudināja arī atbilstības kritērijus saistīt ar gada izaugsmes pētījumu, ar ziņojumiem par valstīm un sociālo rezultātu pārskatu, kas būtu reģionalizējams.

Referenti arī mudināja dalībniekus aktīvāk risināt pašreizējās sarunas par leģislatīvajiem priekšlikumiem nākamai daudzgadu finanšu shēmai un kohēzijas politikai.

Uzklausīšanas secinājumi tiks izmantoti EESK atzinumā par šo tematu, un balsošana par to notiks marta plenārsesijā.(jk)