EESK balso par labu idejai nodrošināt ES atbalstītus pienācīgus minimālos ienākumus

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir pieņēmusi atzinumu “Eiropas pamatdirektīva par ienākumu minimumu”, kurā tā aicina Eiropas Komisiju ieviest saistošu ES regulējumu, ar ko visā ES nosaka atbilstošu ienākumu minimumu, kurš pielāgots dzīves standartam katrā valstī. 

Šādu regulējumu, proti, direktīvu, vajag, lai efektīvi risinātu nopietno un pastāvīgo nabadzības problēmu Eiropā un atjaunotu uzticēšanos Eiropas Savienībai, jo ES apņemšanās par 20 miljoniem samazināt nabadzības riskam pakļauto personu skaitu nav īstenota — tā norāda EESK.

“Jautājums par ienākumu minimumu ir izteikti politisks. Runa ir par izvēli, kas jāizdara ES līmenī, un Komisija nevar aizbildināties ar subsidiaritātes principu, kas šajā jautājumā tiek neatbilstīgi izmantots, lai atzītu, ka tā neko nevar darīt attiecībā uz šo svarīgo problēmu, kura ietekmē cilvēka cieņu un cilvēktiesības,” norādīja atzinuma izstrādātājs Georges Dassis.

“Eiropas Savienībai ir svarīgi darīt kaut ko konkrētu to cilvēku labā, kuriem nekā nav. Ja pret viņu nabadzību būs vienaldzīga attieksme tagad, rīt var izrādīties par vēlu,” teica G. Dassis.

Iebilstot pret saistoša instrumenta izmantošanu, EESK Darba devēju grupa iesniedza pretatzinumu, kurā grupas locekļi argumentēja, ka jautājums par ienākumu minimumu būtu jārisina valstu līmenī.

Pretatzinums tika noraidīts, un ziņotāja G. Dassis izstrādātais pašiniciatīvas atzinums tika pieņemts ar 158 balsīm par, 81 pret un 12 atturoties. (ll)