Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Nākotne negaida: ilgtspēja sākas mājās

Godātie lasītāji!

2018. gada augustā Greta Thunberg uzsāka savā skolā streiku, un drīz vien arī daudzi citi jaunieši visā Eiropā pievienojās protestiem pret ES un tās dalībvalstu nevēlēšanos īstenot drosmīgus pasākumus cīņā pret klimata pārmaiņām.

Turpmākie notikumi

Īsumā

EESK pieņem stingrākus Reglamenta un Komitejas locekļu rīcības kodeksa noteikumus

2019. gada 20. februāra plenārsesijā EESK pieņēma priekšlikumu grozīt savu Reglamentu un tajā kā pielikumu iekļaut jaunu Komitejas locekļu rīcības kodeksu. Jaunajā Reglamentā un Rīcības kodeksā, kas stājās spēkā 2019. gada 15. martā, ir ņemts vērā arī Eiropas Parlamenta nesen pieņemtais Reglaments, it īpaši tā normas attiecībā uz jebkāda veida aizskarošas izturēšanās novēršanu un apkarošanu.

Jaunas publikācijas

Publicēta brošūra par pilsoniskās sabiedrības 12. semināru par plašsaziņas līdzekļiem

Publicēta jauna brošūra, kurā lasītāji var uzzināt svarīgāko par debatēm seminārā “Aizstāvēt Eiropas vērtības” un izlasīt svarīgākās atziņas, kas izskanēja debašu dalībnieku un pasākuma atklāšanas runās.

EESK jaunumi

“Mēs cīnāmies par cilvēces nākotni,” Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā saka klimata aizsardzības aktīviste Greta Thunberg

Pasākumā, kurš notika 2019. gada 21. februārī un kurā nedaudz vairāk kā 90 dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām pulcējās ES iestāžu un Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju vadītāji, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK) notika debates par to, kādi būtiski uzdevumi jāveic pilsoniskajai sabiedrībai, lai nodrošinātu reālu "rEUnaissance".

EESK balso par labu idejai nodrošināt ES atbalstītus pienācīgus minimālos ienākumus

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir pieņēmusi atzinumu “Eiropas pamatdirektīva par ienākumu minimumu”, kurā tā aicina Eiropas Komisiju ieviest saistošu ES regulējumu, ar ko visā ES nosaka atbilstošu ienākumu minimumu, kurš pielāgots dzīves standartam katrā valstī. 

Komisārs Phil Hogan apmeklē EESK: lēmums par KLP budžetu tagad ir likumdevēju ziņā

20. februārī komisārs Phil Hogan apmeklēja EESK, lai pārrunātu turpmāko KLP.

ES programma PEACE Ziemeļīrijā pēc Brexit ir jāturpina

EESK februāra plenārsesijā pieņēma atzinumu, kurā atbalstīta Eiropas Miera un izlīguma programmas (PEACE) turpināšana Ziemeļīrijā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES. Šis pastāvīgais atbalsts tiek uzskatīts par izšķirošu, ņemot vērā to, cik sensitīvas ir debates par Apvienotās Karalistes un Īrijas robežu Brexit sarunu kontekstā.

Cīņā pret populismu jāiesaistās ikvienam

Ekonomikas progress un sociālā stabilitāte ir divi galvenie elementi cīņā pret eiroskepticismu, taču ar tiem vien nepietiek: ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība!

EESK ierosina jaunas Eiropas pamatnostādnes ilgtspējīga uztura jomā

Peter Schmidt

Pārtikai ir svarīga nozīme cilvēku dzīvē, un tā ir jāskata ne tikai no uztura vai veselības viedokļa, bet arī no vides un sociālā aspekta. Lai veicinātu šādu visaptverošu ilgtspējīgas pārtikas sistēmu, EESK ierosina ieviest jaunas ilgtspējīga uztura pamatnostādnes.

EESK atbalsta ES priekšlikumus, kas bezlīguma Brexit gadījumā paredz nodrošināt gaisa un autotransporta kravu pārvadājumus

Februārī pieņemtajos trijos atzinumos EESK atbalsta Komisijas priekšlikumu, kurš paredz uz laiku pagarināt ES tiesību aktu piemērošanu, lai risinātu īpašās problēmas, kas bezlīguma Brexit gadījumā varētu skart gaisa un kravu pārvadājumu nozari. 

2019. gada izaugsmes pētījums: nav iemesla ieslīgt pašapmierinātībā

Ņemot vērā iepriekšējo reformu rīcībpolitikas dažādos rezultātus, Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir būtiski veikt padziļinātu novērtējumu. Neraugoties uz līdzšinējiem uzlabojumiem, ir vajadzīgas turpmākas reformas un politiski pasākumi, lai veicinātu izaugsmi un stiprinātu kohēziju un rīcībpolitikas sociālo dimensiju — tā norādīts EESK atzinumā par 2019. gada izaugsmes pētījumu (GIP).

EESK uzklausīšanas sanāksmē ierosināti priekšlikumi iekļaujošākam Eiropas pusgadam

ES dalībvalstīm jāstiprina ieinteresēto personu iesaiste centienos reformēt valstu tautsaimniecības. Kopā ar jaunu ilgtermiņa ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju tas varētu palīdzēt izveidot efektīvāku un iekļaujošāku Eiropas pusgadu, kas sagatavots Eiropas Savienībai izvirzīto uzdevumu risināšanai.

Eiropas Savienībai nav nākotnes bez turpmākas kohēzijas politikas

Kohēzijas politika ļautu efektīvi risināt sabiedrības problēmas (eiroskepticisms u. c.), kuras skar Eiropas Savienību, ja šīs politikas finansējums arī turpmāk būtu spēcīgs investīciju avots, kas palīdzētu Eiropai kļūt pilsoņiem tuvākai, veicinātu dalībnieku ieinteresētību un labāku informēšanu par tās ietekmi. Šāds bija ieinteresēto personu vēstījums EESK rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē par kohēzijas politiku laikposmam pēc 2020. gada.

Enerģētikas pārkārtošana var būt sekmīga tikai tad, ja tiek iesaistīti visi cilvēki

TEN specializētās nodaļas februāra sanāksmes darba kārtībā bija ieļauts tāds jautājums kā cilvēku loma enerģētikas pārkārtošanā, un sanāksmē piedalījās enerģētikas eksperti, kas iepazīstināja ar savu pieredzi darbā ar iedzīvotājiem.

Grupu jaunumi

Darba devēju organizācijas par Eiropas vēlēšanām

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Uzņēmēju aprindām ir jāpanāk, lai to balss tiktu labi un skaidri sadzirdēta Eiropas vēlēšanu kampaņā. Darba devēju organizācijām būtu jāuzsver ne tikai tas, kas tām būtu vajadzīgs un ko tās vēlētos sagaidīt nākamajā Eiropas Parlamenta pilnvaru termiņā, bet arī tas, kāda ir Eiropas Savienības pozitīvā ietekme uz viņu darbību un cilvēku ikdienas dzīvi. Šie ir daži no secinājumiem, kas EESK Darba devēju grupas februāra sanāksmē tika izdarīti sarunās ar organizācijas “BusinessEurope”, apvienības “SMEunited” un uzņēmumu centra “CEEP” (Eiropas Darba devēju un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu centrs) pārstāvjiem.

Oliver RÖPKE pārņem EESK Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja amatu

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Šā gada 1. martā Oliver Röpke kļuva par jauno EESK Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāju, pārņemot šo amatu no Gabriele Bischoff, kas bija grupas priekšsēdētāja kopš 2015. gada oktobra.

Grupa “Daudzveidība Eiropā” dodas uz Belfāstu, lai uzklausītu bažas par Brexit

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

2019. gada 15. februārī grupa sanāca Karalienes universitātē Belfāstā, lai apspriestu Brexit procesu un īpašu uzmanību veltītu tā ietekmei uz Ziemeļīrijas miera procesu.