EESK Dažādu interešu grupa rosina uz inovāciju pilsoniskajā sabiedrībā

iesniegusi EESK Dažādu interešu grupa

15. februārī notikušajā Dažādu interešu grupas ārpuskārtas sanāksmē tika prezentēts pētījums „Turpmākā pilsoniskās sabiedrības attīstība Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam“. EESK uzdevumā pētījumu sagatavoja NVO Informācijas pakalpojumu, sadarbības un attīstības centrs (CNVOS) no Slovēnijas un Eiropas valstu pilsoniskās sabiedrības apvienību tīkls (ENNA). 

Pētījuma mērķis bija labāk izprast norises Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijās, problēmas, ar kurām šīs organizācijas saskaras, kāda ir šo problēmu ietekme uz tām un to, kādā veidā šādas problēmas risināt.

Apspriešanas dalībnieki, kuru vidū bija Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks, kurš atbild par attiecībām ar EESK un RK, Ramón Luis Valcárcel Siso, kā arī citi pasākuma dalībnieki apstiprināja pētījuma secinājumus, ka ir vērojamas skaidras un cerīgas pazīmes par pilsoniskās sabiedrības organizāciju un iestāžu gatavību iesaistīties, aizstāvēt Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā noteiktās Eiropas vērtības (cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības), rīkoties, pamatojoties uz tām, kā arī aizsargāt un attīstīt Eiropas demokrātijas sistēmu, kurā pilsoniskās sabiedrības organizācijas palīdz mūsu sabiedrībai kļūt vienotai un pilda starpnieklomu starp pilsoņiem un iestādēm.

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas popularizē un aizstāv Eiropas pamatvērtības. Tās veido un nostiprina identitāti, uzticēšanos un solidaritāti. Lai šīm organizācijām palīdzētu pielāgoties pārmaiņām, pārvarēt problēmas un arī turpmāk lēmumu pieņemšanas procesā pildīt aizstāvības un līdzdalības funkcijas, ir jāveic virkne pasākumu. Inovatīvas darba metodes ir jāizstrādā, vēršot uzmanību uz finansējuma avotu daudzveidības palielināšanu, pārvaldības stratēģiju pielāgošanu un ar pilsonisko izglītošanu, medijpratību un faktu pārbaudīšanu saistītu jaunu pakalpojumu veidošanu. (ih)