EFUS reforma ir svarīgs solis ceļā uz kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanu

Financial integration

Aizstāvēdama kapitāla tirgu savienības nekavējošu izveidi, EESK atbalsta Komisijas priekšlikumus, kuru mērķis ir reformēt Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS) struktūrvienības, paplašinot to kompetenci, uzlabojot to pārvaldību un palielinot finansējumu.

“Ierosinātās reformas ir nozīmīgs solis virzībā uz lielāku integrāciju un konverģenci,” teica Daniel Mareels (Darba devēju grupa, BE), ziņotājs atzinumam “EFUS – Reformas”. “Tās nodrošina jaunus būtiskus pamatelementus kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanai un nodrošina labi regulētus, spēcīgus un stabilus finanšu tirgus.”

Komiteja uzskata, ka raiti funkcionējoša kapitāla tirgu savienība ar integrētu uzraudzību veicinās vairāk pārrobežu tirgus darījumu un ka privātā sektora pārrobežu riska dalīšana padarīs dalībvalstis noturīgākas pret asimetriskiem satricinājumiem un sekmēs ekonomikas atlabšanu eirozonā.

EESK uzskata, ka ar EFUS reformām ir jāveicina Eiropas kapitāla tirgu vienotas uzraudzības iestādes izveide, bet, lai panāktu tālāku integrāciju, ir vajadzīgs dialogs un apspriešanās ar visām ieinteresētajām personām.

Attiecībā uz valstu un ES uzraudzības iestāžu kompetences noteikšanu Komiteja mudina piemērot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, ciktāl iespējams, un nodrošināt skaidrību un juridisko noteiktību. Turklāt būtu jānovērš nepilnības uzraudzības jomā, kuras kavē kapitāla tirgu savienības izveidi.

Raugoties nākotnē, EESK uzskata, ka uzraudzības sistēmā būtu jāņem vērā jaunas attīstības tendences un tehnoloģijas, piemēram, finanšu tehnoloģijas, kā arī ilgtspējīgāks finansējums. Nobeigumā Komiteja aicina nodrošināt izmaksu sadalījumā veikto izmaiņu pārredzamību un kopējo resursu atbilstīgu kontroli. (jk)