No taupības politikas gūtās atziņas liek mainīt politiku

Lessons learned

Turpmāko krīžu pārvaldībā būtu jātiecas uz labāku līdzsvaru starp fiskālajiem un sociālajiem mērķiem, lai novērstu negatīvu ietekmi uz attiecīgo valstu ekonomikas spējām, darba tirgu un sociālās aizsardzības sistēmām. Pašiniciatīvas atzinumā “Gūtās atziņas, kā novērst taupības politikas seku smagumu Eiropas Savienībā” EESK mudina ES iestādes ierobežojošu taupības pasākumu vietā īstenot ekonomiskās sadarbības, izaugsmes un solidaritātes politiku.

Ziņotājs José Leirião (Dažādu interešu grupa, PT) norāda: "Pat ja ir izveidotas partnerības ar ārējām iestādēm, par pielāgošanās programmu izstrādi un īstenošanu vajadzētu būt atbildīgām tikai ES iestādēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo programmām jāatbilst mūsu kopīgajām vērtībām un mērķiem un tajās jāizvairās no nesaskaņotības un trūkumiem, kas bija vērojami iepriekš.”

Pamatojoties uz nesenajā krīzē gūto pieredzi, ES iestādēm būtu jānodrošina, ka sociālie partneri un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji līdztiesīgi citām struktūrām tiek iesaistīti minēto programmu izstrādē, periodiskā uzraudzībā un novērtēšanā.

Komiteja atzinīgi vērtē Komisijas mērķi reformēt eiro, atsakoties no taupības politikas un padziļinot EMS, jo tā uzskata, ka reformēta un līdz galam izveidota EMS padarīs ES noturīgāku pret asimetriskiem satricinājumiem un palīdzēs novērst turpmākas krīzes.

EESK tomēr mudina Komisiju izstrādāt papildu programmas to valstu ekonomiskajai un sociālajai atlabšanai, kurās tika vai joprojām tiek īstenota taupības politika, un uzskata, ka Komisijai būtu jāierosina pasākumi, ar kuriem ES līmenī novērst nabadzības pieaugumu un saglabāt sociālo aizsardzību. (jk)