Eiropas Savienībai jāveic pasākumi medicīnas tehnoloģiju nozarē

Eiropas iestādēm jāuzņemas iniciatīva, lai optimizētu Eiropas medicīnas tehnoloģiju nozari, jo patlaban tā ir pārmērīgi sadrumstalota un saskaras ar aizvien lielāku konkurences spiedienu, savā 14. februāra plenārsesijā norādīja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK).

Atzinumā “Rūpniecības pārmaiņas veselības aprūpes nozarē” EESK brīdināja, ka konkurenti jau klauvē pie Eiropas durvīm. Tāpēc tirdzniecības sarunās ir jāgarantē, ka vispārējās veselības aprūpes nodrošināšanā tiek atbalstīti jaunākie Eiropas ražojumi. 

“ES ir atbildīga par to, lai racionalizētu medicīnas tehnoloģiju nozari, izveidotu saikni starp valstīs un reģionos īstenotajām iniciatīvām un nodrošinātu nozares konkurētspēju pasaules mērogā. Eiropas valdībām, apdrošināšanas uzņēmumiem, regulatīvajām iestādēm, pacientiem un medicīnas darbiniekiem ir jāapvienojas, lai sadarbotos un izstrādātu kopīgu stratēģiju,” teica ziņotājs Joost van Iersel.

“Būtisks ir arī cilvēka faktors,” piebilda līdzziņotājs Enrico Gibellieri. "Pārejā uz jaunu veselības aizsardzības un aprūpes nozari ir vajadzīga atvērtība un jauna veida profesionalitāte, kā arī jāpārveido ar veselības aprūpi saistītais darbs. Būtu jāpastiprina Eiropas līmeņa sociālais dialogs veselības aizsardzības un sociālo pakalpojumu jomā, koncentrējoties uz izglītības un apmācības programmām un darba vietu kvalitāti.”

Lai arī medicīnas tehnoloģiju nozare ir dinamiska un vēl joprojām saglabā vadošu pozīciju, tagad ir jārisina tās pašreizējās problēmas — tostarp negodīga tirdzniecības prakse un ļoti lielā sadrumstalotība —, lai ātri pielāgotos mainīgajiem apstākļiem. (sma)