Turcijas loma bēgļu krīzes laikā ir izšķiroši svarīga, taču ir iespējami uzlabojumi

Februāra plenārsesijā pieņemtā atzinumā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atzinīgi novērtē Turcijas pieliktās pūles vairāk nekā trīs miljonu bēgļu uzņemšanā, taču uzsver, ka Turcijai jānodrošina bēgļiem nediskriminējoša aizsardzība atbilstoši starptautiskajām tiesībām.

EESK kritizē to, ka bēgļi Turcijā saskaras ar būtiskiem šķēršļiem, nepilnībām un problēmām “saistībā ar piekļuvi nodarbinātībai un pamata pakalpojumiem, piemēram, veselības aprūpei un sociālajam atbalstam, izglītībai un kopumā — integrācijai sabiedrībā”.

No otras puses, ES dalībvalstu veikums bēgļu pārcelšanas un pārmitināšanas jomā joprojām ir neapmierinošs, uzsvēra ziņotājs Dimitris Dimitriadis, piebilstot, ka EESK stingri nosoda dažu dalībvalstu ksenofobisko attieksmi pret bēgļu krīzi.

Viņš norādīja, ka EESK aicina izveidot mehānismu, kā pārraudzīt, vai abas puses ievēro ES un Turcijas paziņojumu par bēgļiem, kas 2016. gadā izstrādāts ar mērķi ierobežot neatbilstīgu migrāciju.

EESK arī pauž bažas par cilvēktiesību stāvokli Turcijā un par šķēršļiem, ar ko aizvien vairāk saskaras Turcijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras sniedz ļoti lielu ieguldījumu bēgļu humanitārās situācijas risināšanā.

“Uzņemt tik daudz migrantu valstij ir liels izaicinājums, taču tas neatbrīvo no atbildības uzņemt tos cieņpilnā veidā,” diskusijās par atzinumu secināja EESK locekļi. (ll)