EESK pauž nožēlu par to, ka Komisijas priekšlikumam par nepersonizētu datu brīvu apriti Eiropas Savienībā trūkst vērienīguma

Eiropas Komisijas priekšlikums ir novēlots, tam trūkst vērienīguma, konsekvences un pārliecinošu mehānismu tā efektīvai īstenošanai.

Jorge Pegado Liz sagatavotajā un februāra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā par nepersonizētu datu brīvu apriti Eiropas Savienībā EESK iebilst pret Eiropas Komisijas noteikto pieeju.

Komiteja uzsver, ka likumdošanas iniciatīva nepersonizētu datu brīvas aprites jomā ir priekšnoteikums digitalizācijas programmas mērķu sasniegšanai un digitālā vienotā tirgus pabeigšanai.

Tomēr EESK uzskata, ka Komisija nav pienācīgi pievērsusies trim galvenajiem mērķiem, un tāpēc Komiteja šo tiesību aktu tā pašreizējā veidolā atbalstīt nevar. "Šis priekšlikums pamatmērķus sasniegt nepalīdzēs," norāda Pegado Liz. "Tam jākļūst par visaptverošākas pieejas daļu; tam jābūt pirmajam solim pārmaiņu virzienā, bet turpmāk ir daudz mērķtiecīgāk jāstrādā pie tā, lai nepersonizētu datu brīva aprite Eiropas Savienības digitālajā tirgū kļūtu patiešām droša."

  • Prasības par datu atrašanās vietu

1. mērķis: uzlabot nepersonizētu datu mobilitāti pāri robežām vienotajā tirgū.

  • Datu pieejamība kompetentajām iestādēm

2. mērķis: nodrošināt, ka netiek skartas kompetento iestāžu pilnvaras pieprasīt un saņemt piekļuvi datiem regulatīvās kontroles ietvaros (piem., inspekcijām un revīzijām).

  • Datu pārvietošana profesionālo lietotāju vajadzībām

3. mērķis: atvieglot datu glabāšanas vai citādas apstrādes pakalpojumu profesionālo lietotāju iespējas mainīt pakalpojumu sniedzēju un pārvietot datus. (mp)

Fotoattēlā: Jorge Pegado Liz, EESK ziņotājs atzinumam par nepersonizētu datu brīvu apriti Eiropas Savienībā