Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Godātie lasītāji!

Šis ir pēdējais ievadraksts, kuru rakstu, būdams EESK priekšsēdētāja vietnieks komunikācijas jautājumos.

Divarpus gadi šajā amatā ir bijuši ļoti piesātināti — izaicinājumu, prieka un pienākumu pilni, bet ir bijušas arī bažas.

Nesniegšu šeit pārskatu par savu darbu Komitejas Komunikācijas daļas vadītāja pilnvaru termiņā. Drīzāk es vēlētos izmantot izdevību un izteikt jums visiem pateicību.

Mana attieksme pret darbu EESK ir ļoti nopietna. Tā ir vienreizēja iespēja, kas man, Eiropas Savienības konsultatīvās iestādes loceklim, ir dota, lai pozitīvi ietekmētu Eiropas veidošanas procesu un Eiropas projekta īstenošanu.

Turpmākie notikumi

15/03/2018 - 16/03/2018 Brisele
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”
20/03/2018 Sofija (Bulgārija)
Eiropas Patērētāju diena
10/04/2018 Brisele
Eiropas pilsoņu iniciatīvas diena 2018: Sadarbosimies!
18/04/2018 - 19/04/2018 Brisele
EESK plenārsesija

Īsumā

Vienoti dažādībā: jaunieši Eiropas kultūras nākotnei

Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, kas šā gada 15. un 16. martā tiks rīkots devīto reizi, nosaukumā ir iekļauta Eiropas Savienības devīze. EESK organizētais jaunatnes pasākums būs veltīts Eiropas kultūras mantojuma gadam.

Demokrātijas nākotne Eiropā ir tieši saistīta ar mierpilnu un federālu Eiropu

Divu dienu Eiropas līmeņa konferencē, ko Akropoles muzejā Atēnās 1. un 2. martā rīkoja EESK priekšsēdētājs Georges Dassis, tika spriests par demokrātijas nākotni Eiropā. Uzstādamies daudzu aktīvi ieinteresētu dalībnieku — ES iestāžu, Grieķijas valdības, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un universitāšu pārstāvju — priekšā, Georges Dassis skaidri izklāstīja, kāpēc vajadzīga federāla un mierpilna Eiropa, kas aizstāv solidaritāti un savu iedzīvotāju labklājību.

 

ES tiesību aktos būtu jāparedz vairāk pasākumu, lai nodrošinātu sieviešu ar invaliditāti tiesības

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā rīkotajā konferencē “Sievietes ar invaliditāti Eiropas Savienībā: stāvokļa raksturojums un turpmākā virzība” personu ar invaliditāti organizāciju pārstāvji norādīja, ka jāpaver iespēja sievietēm ar invaliditāti pašām lemt par viņām nozīmīgiem jautājumiem un ka viņām vajadzētu būt taisnīgi pārstāvētām publiskajās iestādēs.

EESK jaunumi

Turcijas loma bēgļu krīzes laikā ir izšķiroši svarīga, taču ir iespējami uzlabojumi

Februāra plenārsesijā pieņemtā atzinumā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atzinīgi novērtē Turcijas pieliktās pūles vairāk nekā trīs miljonu bēgļu uzņemšanā, taču uzsver, ka Turcijai jānodrošina bēgļiem nediskriminējoša aizsardzība atbilstoši starptautiskajām tiesībām.

EESK uzaicināta piedalīties Emanuela Makrona projektā “Apspriešanās ar Eiropas iedzīvotājiem”

EESK ir būtiska loma Francijas prezidenta ierosinātajās apspriedēs ar sabiedrību, jo iniciatīvas, ko EESK uzņemas ikdienā, paverot iespēju pilsoniskajai sabiedrībai visaugstākajā līmenī piedalīties Eiropas veidošanā, pašos pamatos atbilst apspriešanās idejai. Tāds bija Francijas Eiropas lietu ministres Nathalie Loiseau vēstījums uzrunā EESK plenārsēdē, kas notika 15. februārī Briselē.

No taupības politikas gūtās atziņas liek mainīt politiku

Lessons learned

Turpmāko krīžu pārvaldībā būtu jātiecas uz labāku līdzsvaru starp fiskālajiem un sociālajiem mērķiem, lai novērstu negatīvu ietekmi uz attiecīgo valstu ekonomikas spējām, darba tirgu un sociālās aizsardzības sistēmām. Pašiniciatīvas atzinumā “Gūtās atziņas, kā novērst taupības politikas seku smagumu Eiropas Savienībā” EESK mudina ES iestādes ierobežojošu taupības pasākumu vietā īstenot ekonomiskās sadarbības, izaugsmes un solidaritātes politiku.

 

EESK priekšlikumi īstas kiberdrošības radīšanai

Eiropas Savienībai būtu jāstiprina Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) kā ES kiberdrošības aģentūras pilnvaras, jāizveido Eiropas līmeņa sertifikācijas satvars un jāpievēršas interneta lietotāju izglītošanai un aizsardzībai.

EFUS reforma ir svarīgs solis ceļā uz kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanu

Financial integration

Aizstāvēdama kapitāla tirgu savienības nekavējošu izveidi, EESK atbalsta Komisijas priekšlikumus, kuru mērķis ir reformēt Eiropas finanšu uzraudzības sistēmas (EFUS) struktūrvienības, paplašinot to kompetenci, uzlabojot to pārvaldību un palielinot finansējumu.

EESK aicina palielināt publiskos ieguldījumus, lai sekmētu ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienībā

Nesen pieņemtajā atzinumā par Komisijas paziņojumu “2018. gada izaugsmes pētījums” Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) izcēla Eiropas pusgada stratēģisko nozīmību un norādīja, ka tas būtu jāpaplašina ar mērķi nodrošināt ES makroekonomikas politikas pasākumu ilgtspēju ne tikai ekonomikas un sociālajā, bet arī vides jomā.

Eiropas Savienībai jāveic pasākumi medicīnas tehnoloģiju nozarē

Eiropas iestādēm jāuzņemas iniciatīva, lai optimizētu Eiropas medicīnas tehnoloģiju nozari, jo patlaban tā ir pārmērīgi sadrumstalota un saskaras ar aizvien lielāku konkurences spiedienu, savā 14. februāra plenārsesijā norādīja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK).

Pasākumi klimata jomā: jādod spēcīgs signāls nevalstiskajiem dalībniekiem

Atzinumā “Veicināt nevalstisko dalībnieku pasākumus klimata jomā” Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ierosina veidot Eiropas dialogu — tā galvenais mērķis būtu uzlabot pasākumu klimata pārmaiņu jomā pievilcību dažādajiem nevalstiskajiem dalībniekiem, lai šādi pasākumi kļūtu par jaunām “ierastām darbībām”.

EESK pauž nožēlu par to, ka Komisijas priekšlikumam par nepersonizētu datu brīvu apriti Eiropas Savienībā trūkst vērienīguma

Eiropas Komisijas priekšlikums ir novēlots, tam trūkst vērienīguma, konsekvences un pārliecinošu mehānismu tā efektīvai īstenošanai.

Nevienu neatstāt novārtā: EESK apņemas aprites ekonomiku padarīt par ierastu praksi

Atklājot Aprites ekonomikā ieinteresēto personu konferenci 20. februārī Eiropas Komisijas telpās, EESK priekšsēdētājs Georges Dassis teica: “Pāreja uz aprites ekonomiku pilsoniskajai sabiedrībai paver lieliskas iespējas. Vietējā līmenī tā jau notiek (..). Tomēr mums tai ir jānodrošina plašs atbalsts. Nevienu neatstāt novārtā — tas ir viens no mērķiem, ko izvirzījusi Aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu platforma, nozīmīga vieta, kurā veidot šāda veida kopīgu redzējumu par pāreju uz aprites un ilgtspējīgu Eiropas ekonomiku.”

EESK aicina dalībvalstis paātrināt EMS izveides pabeigšanu

Dalībvalstīm ir steidzami jāķeras pie darba, lai veidotu stabilu, pārtikušu un noturīgāku ekonomisko un monetāro savienību. Tādēļ ir vajadzīgi turpmāki pasākumi valstu un ES līmenī — tas ir viens no galvenajiem secinājumiem nesen EESK notikušajās publiskajās debatēs par EMS izveides pabeigšanu.

EESK Eiropas Rūpniecības dienā

“Eiropas rūpniecība saskaras ar ārkārtīgi lieliem izaicinājumiem, kurus neviena dalībvalsts nespēj pārvarēt vienatnē. Tomēr arī iespējas ir milzīgas. Mums tās ir nekavējoties jāizmanto, lai saglabātu vadošo pozīciju daudzās nozarēs, kurās esam vadībā, un atgūtu jomās, kurās esam to gandrīz atdevuši konkurentiem.”

Grupu jaunumi

Darba devēji apspriedīs prasmju trūkuma novēršanu

sagatavojusi Darba devēju grupa

Darba devēju grupa kopā ar Bulgārijas darba devēju apvienību 22. martā Sofijā rīko konferenci "Prasmju trūkuma novēršana izaugsmes un darbvietu radīšanas veicināšanai — uzņēmumu perspektīva". Tajā paredzēta dalībnieku paraugprakses apmaiņa un prasmju trūkuma novēršanai piemērotu risinājumu apspriešana. Pasākums tiek rīkots saistībā ar Bulgārijas prezidentūru ES Padomē

Gabriele Bischoff par Starptautisko sieviešu dienu

Starptautiskajā sieviešu dienā mēs cildinām sievietes un ne vien atceramies sasniegto, bet domājam arī par to, kas vēl darāms. Šogad Darba ņēmēju grupa īpašu uzmanību velta vīriešiem. Kādēļ dienā, kad tiek cildinātas sievietes, būtu jāpievēršas vīriešiem? Tādēļ, ka dzimumu līdztiesība nav tikai sieviešu problēma. Ja neiesaistīsim vīriešus, īstu dzimumu līdztiesību nebūs iespējams panākt.

EESK Dažādu interešu grupa rosina uz inovāciju pilsoniskajā sabiedrībā

iesniegusi EESK Dažādu interešu grupa

15. februārī notikušajā Dažādu interešu grupas ārpuskārtas sanāksmē tika prezentēts pētījums „Turpmākā pilsoniskās sabiedrības attīstība Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam“. EESK uzdevumā pētījumu sagatavoja NVO Informācijas pakalpojumu, sadarbības un attīstības centrs (CNVOS) no Slovēnijas un Eiropas valstu pilsoniskās sabiedrības apvienību tīkls (ENNA). 

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Kiriliskais alfabēts — jauns alfabēts Eiropas Savienībā

Laikā, kad ES prezidentvalsts pienākumus pilda Bulgārija, EESK telpās no 2018. gada 24. maija varēs apmeklēt izstādi “Kiriliskais alfabēts — jauns alfabēts Eiropas Savienībā”. Izstādē būs aplūkojami plakāti, ko Bulgārijas Valsts mākslas akadēmijas Grāmatu grafikas un iespiedgrafikas nodaļas studenti 2007. gadā radīja, atzīmējot valsts pievienošanos Eiropas Savienībai. (ck)