Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Demokrātijas nākotne Eiropā

Godātie lasītāji!

Laikam ritot, Eiropas teritorija piedzīvojusi daudzu karu postījumus. Katrā Eiropas pilsētā var atrast asiņainas vēsturisku konfliktu vai nemieru pēdas. Pašreizējais laikposms ir visilgākais miera periods Eiropas Savienības teritorijā. Vietās, kas reiz bija izpostītas, tagad izveidotas reģionālas un starptautiskas struktūras, kuras darbojas, lai nodrošinātu Eiropas projekta, proti, Eiropas Savienības netraucētu funkcionēšanu. Tas ir ļoti simboliski, bet ar to vien nepietiek.

Turpmākie notikumi

20/02/2018 - 21/02/2018 Brisele
“Aprites ekonomikas rīcības plāna izpilde: kāds ir nākamais solis?” Aprites ekonomikā ieinteresēto personu konference
01/03/2018 - 02/03/2018 Atēnas
EESK konference “Eiropas demokrātijas nākotne”
06/03/2018 - 07/03/2018 Brisele
Ceturtais Migrācijas forums
14/03/2018 - 15/03/2018 Brisele
EESK plenārsesija
15/03/2018 - 16/03/2018 Brisele
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”

Īsumā

Kāda ir kultūras loma Eiropas nākotnē? Eiropas pusaudži gatavojas sniegt atbildi Briselei

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļi piecās nedēļās apmeklēs izraudzītās skolas savā valstī, lai skolēnus sagatavotu jauniešu plenārsesijai “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, kas 2018. gada 15. un 16. martā notiks Briselē.

EESK priekšsēdētāja Georges Dassis un Francijas Ekonomikas, sociālo un vides lietu padomes (ESEC) priekšsēdētāja Patrick Bernasconi tikšanās

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētājs Georges Dassis un Francijas Ekonomikas, sociālo un vides lietu padomes (ESEC) priekšsēdētājs Patrick Bernasconi 17. janvārī tikās Briselē, lai informētu par viņu vadīto iestāžu ciešākās sadarbības sākotnējo vērtējumu un apsvērtu iespējas arī turpmāk veikt kopīgus pasākumus.

Komitejas priekšsēdētājs George Dassis piedalās balvas “Silver Rose” pasniegšanas ceremonijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētājs George Dassis 23. janvārī piedalījās balvas “Silver Rose 15. pasniegšanas ceremonijā, ko Eiropas Parlamentā Eiropas Pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīkls (SOLIDAR) rīkoja sadarbībā ar Sociālistu un demokrātu grupu Eiropas Parlamentā un Eiropas Sociālistu partiju. 

ES pilsoniskās sabiedrības organizācijas cilvēktiesību jomā ziņo par grūtību pieaugumu savā darbā

Piektdien, 19. janvārī, EESK kopā ar Sadarbības grupu rīkoja prezentāciju Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ziņojumam, kurā pausts brīdinājums, ka sašaurinās telpa pilsoniskās sabiedrības cīņai par cilvēktiesību ievērošanu ES.

EESK jaunumi

EESK un pilsoniskā sabiedrība apspriežas par kiberdrošību

EESK mudina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis pieņemt Eiropas līmeņa kiberdrošības modeli, stiprināt ES Kiberdrošības aģentūras pilnvaras un visbeidzot izveidot efektīvu Eiropas sistēmu tiešsaistes pakalpojumu un produktu sertifikācijai.

EESK aicina Komisiju precizēt ierosinātos kritērijus, kas attiecas uz ziņošanu par pārrobežu nodokļu shēmām

Tax justice

Atzinumā par pasākumiem cīņai pret nodokļu apiešanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas EESK uzsver, ka Komisijai jāprecizē kritēriji, kas attiecas uz ierosināto pienākumu ziņot par pārrobežu nodokļu shēmām un darījumiem. Tas jādara, lai nepieļautu, ka nodokļu maksātāji un nodokļu iestādes šos kritērijus interpretē subjektīvi. Šāda subjektīva interpretācija varētu izraisīt pārmērīgu ziņošanu un radīt administratīvo slogu.

EESK telpās Komisija prezentē rīkkopu ar dalībvalstīm paredzētiem padomiem par ES finansējuma izmantošanu migrantu integrācijai

Janvārī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un Eiropas Komisija kopīgi rīkoja pasākumu, lai prezentētu Komisijas sagatavoto jauno rīkkopu, kuras mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm, efektīvāk un saskaņotāk izmantojot pieejamos ES finansēšanas instrumentus, uzlabot migrantu izcelsmes personu integrāciju.

Rietumbalkānu valstīm vajadzīgs skaidrs ceļvedis, kā iestāties ES

Tas bija galvenais vēstījums, kas izskanēja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Briselē rīkotajā atklātajā uzklausīšanā par Rietumbalkānu ekonomisko un sociālo kohēziju un integrāciju Eiropā.

“Mēs ļoti priecājamies ka ES Padomes prezidentvalsts Bulgārija par vienu no savām prioritātēm ir izvirzījusi Rietumbalkānus un ka tā ir aicinājusi EESK izstrādāt attiecīgu atzinumu,” teica EESK izpētes grupas “Rietumbalkānu ekonomiskā un sociālā kohēzija un Eiropas integrācija” priekšsēdētājs Ionut Sibian. EESK atzinuma ziņotājs Andrej Zorko norādīja, ka reģions ir ārkārtīgi komplekss un ka Eiropas integrācijas procesā ir vajadzīga intensīvāka reģionālā sadarbība un ciešāka pilsoniskās sabiedrības iesaiste. 

Vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšana Eiropas produktu (Made in Europe) ražotājiem un to konkurentiem Eiropas tirgū

Lai arī protekcionismu Eiropa neuzskata par risinājumu, tomēr ES nedrīkst pieļaut, ka tās iekšējais tirgus tiek pārpildīts ar produktiem, kuru ražošanā nav ievēroti ES sociālie un vides aizsardzības standarti, un tiek apdraudēta tās rūpniecība. Šāds brīdinājums ir izskanējis Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) janvāra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā par visaptverošu ES rūpniecības politiku.

EESK aicina steidzami pieņemt Komisijas priekšlikumu par konkurences aizsardzību gaisa transportā

EESK atbalsta sengaidīto Eiropas Komisijas priekšlikumu pārskatīt regulu par konkurences aizsardzību gaisa transportā. EESK janvāra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā Komiteja mudina Eiropas Parlamentu un Padomi bez kavēšanās apstiprināt pārskatīto regulu, lai būtu iespējams efektīvi vērsties pret starptautiskās konkurences izkropļojumiem.

EESK stingri atbalsta pirmo reizi ES Padomes prezidentvalsts pienākumus pildošās Bulgārijas prioritātes

“Prezidentūras panākumi nav atkarīgi no valsts lieluma – tos nodrošina politiskā griba panākt Eiropas nākotnei nozīmīgu politikas pasākumu īstenošanu,” EESK priekšsēdētājs Georges Dassis teica, janvārī notikušajā Komitejas plenārsesijā svinīgi sveicot Bulgārijas nodarbinātības un sociālās politikas ministra vietnieci Zornitsa Roussinova.

EESK aicina ieviest finanšu apdrošināšanu, lai varētu kompensēt kiberkrāpšanas upuru zaudējumus

Nesen pieņemtā atzinumā, kurā vērtēts Komisijas priekšlikums direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem, EESK norāda, ka uzlabota dalībvalstu tiesiskā sadarbība, kuras mērķis ir kiberkrāpšanas apkarošana, būtu solis pareizajā virzienā. EESK tomēr aicina veikt vairāk pasākumu, kas aizsargā digitālo maksāšanas līdzekļu izmantotājus, un obligātus novēršanas pasākumus, lai informētu par kibernoziedznieku darbības metodēm.

Fiskālās politikas būtiskā nozīme eurozonas ekonomikas atveseļošanā arī 2018. gadā

Image
Doz Orrit, ECO 444

EESK nepiekrīt Eiropas Komisijas priekšlikumam par kopumā neitrālu fiskālo nostāju, bet atbalsta mēreni pozitīvu fiskālo nostāju aptuveni 0,5 % apmērā no IKP. Atzinumā par eurozonas ekonomikas politiku 2018. gadā norādīts, ka lielākie ieguldījumi budžetā galvenokārt būtu jāveic valstīm, kurām ir tekošā konta pārpalikums un fiskālā telpa.

Transportlīdzekļa vadīšanas laiks un transportlīdzekļa vadītāja atpūtas laiks, darba laiks un darba ņēmēju norīkošana

531. plenārsesijā, kas notika 2018. gada 18. janvārī, EESK atzinums par tematu “Transportlīdzekļa vadīšanas laiks un transportlīdzekļa vadītāja atpūtas laiks, darba laiks un darba ņēmēju norīkošana” tika pieņemts ar 173 balsīm par, 89 pret un 17 atturoties. Ziņotāja bija Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) locekle Tanja Buzek. (mp)

Grupu jaunumi

Sociālās tiesības un satiksmes drošība

Iesniegusi EESK Darba ņēmēju grupa

Janvāra plenārsesijā tika pieņemts atzinums par transporta kā izšķiroši svarīgas ES ekonomikas nozares būtisko lomu. Šajā atzinumā ir skatīti tādi svarīgi jautājumi kā transportlīdzekļa vadītāja atpūtas laiks un darba ņēmēju norīkošana. Komiteja norāda, ka tiesību aktu izmaiņas, kas ierosinātas attiecībā uz mobilitātes tiesību aktu kopumu, nedos iespēju efektīvi atrisināt dažādās jomās konstatētās problēmas un Darba ņēmēju grupas skatījumā nenodrošinās sociālā dempinga veiksmīgu apkarošanu autotransporta nozarē. Ar mērķi uzlabot noteikumu pārrobežu izpildi EESK aicina izveidot Eiropas ceļu satiksmes aģentūru.

EESK locekļiem atšķirīgi viedokļi par darba ņēmēju norīkošanu darbā transporta nozarē. Darba devēju grupa neatbalsta EESK atzinumu

Iesniegusi EESK Darba devēju grupa

Darba devēju grupa neatbalstīja EESK atzinumu par transportlīdzekļa vadīšanas un transportlīdzekļa vadītāja atpūtas laiku, darba laiku un darba ņēmēju norīkošanu darbā. Grupa uzskatīja, ka atzinumā nav pietiekami atspoguļoti Komitejas locekļu atšķirīgie viedokļi par Komisijas priekšlikumu, kas attiecas uz darba ņēmēju norīkošanu darbā.

EESK Dažādu interešu grupas ārpuskārtas sanāksme “ES pilsoniskā sabiedrība: nākotnes scenāriji līdz 2030. gadam”

Iesniegusi EESK Dažādu interešu grupa

Februāra plenārsesijas otrās dienas pēcpusdienā III grupa EESK telpās (JDE62) rīkos ārpuskārtas sanāksmi “ES pilsoniskā sabiedrība: nākotnes scenāriji līdz 2030. gadam”.