EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai — fakti un skaitļi

Pilsoniskajai sabiedrībai paredzēto balvu, kas iedibināta 2006. gadā, piešķir izcilām pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām. Katru gadu balva ir saistīta ar citu EESK darbības aspektu, un uz to var pretendēt visas Eiropas Savienībā reģistrētās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī privātpersonas.

Atzīmējot balvas 9. gadadienu, ar 2017. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai apbalvoti novatoriski projekti, kas veicina kvalitatīvu nodarbinātību un uzņēmējdarbību, cīnās pret atstumtību no darba tirgus un novērš šķēršļus, kuri liedz cilvēkiem, kas ar tiem saskaras, piemēram, jauniešiem, migrantu izcelsmes personām, ilgtermiņa bezdarbniekiem, no darba tirgus nošķirtām sievietēm, cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem, kuri dzīvo nabadzībā, piekļūt darba tirgum.

EESK 2017. gadā saņēma 111 pieteikumus no 25 dalībvalstīm. Piecus laureātus izraudzījās vērtēšanas komisija, kurā bija 10 locekļi: EESK priekšsēdētājs un abi priekšsēdētāja vietnieki, Darba devēju, Darba ņēmēju un Dažādu interešu grupas priekšsēdētāji, trīs EESK locekļi (pa vienam no katras grupas) un viens ārējais eksperts. Piecus uzvarējušos projektus paziņoja balvas piešķiršanas ceremonijā, kas notika 7. decembrī Briselē EESK plenārsesijas laikā. Tiem tika sadalīti balvā paredzētie 50 000 EUR.

Iepriekšējos gados balvu saņēma iniciatīvas, kuru mērķis bija bēgļu un migrantu dzīves uzlabošana, cīņa ar nabadzību un sociālo atstumtību, atbalsts romu kopienām, ilgtspējīga dzīvesveida un zaļo darbvietu veicināšana, kā arī tīklu veidošanas, izglītības un izpratnes veicināšanas kampaņu rosināšana un jauniešu interešu aizstāvība.

Papildu informācija par 2017. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai pieejama šeit. Video par apbalvotajiem projektiem var noskatīties šeit. (sg/ac)