Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Kas iesnaužas demokrātijā, atmostas diktatūrā

Demokrātija ir trausls augs, kam vajadzīga kopšana — tas ir ikdienas uzdevums tiem, kuri uzskata, ka vairākumam pieņemamus risinājumus var panākt, balstoties uz debatēm, kompromisu un vispusīgu komunikāciju. No šāda viedokļa raugoties, demokrātija Eiropā ir apdraudēta.

Pēdējos 10 gados līderi ir cīnījušies ar krīzēm, kas Eiropu pārsteidza zināmā mērā nesagatavotu: vispirms bija finanšu krīze, pēc tam nāca ekonomikas un sociālā krīze un visbeidzot — it kā ar to nebūtu gana — tā sauktā migrācijas krīze, kura pastāvīgi bojā Eiropas sabiedrības noskaņojumu.

Īsumā

EESK un Eiropas Parlaments apvieno spēkus, lai veicinātu dalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās

EESK priekšsēdētājs Luca Jahier un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani parakstīja kopīgu deklarāciju, kurā abas iestādes apņemas veikt virkni kopīgu pasākumu, lai palielinātu informētību un veicinātu dalību 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

#COP24: EESK priekšsēdētājs Luca Jahier aicina veidot jaunu ES pārvaldību rīcībai klimata jomā

Nevalstiskajiem un vietējā līmeņa dalībniekiem līdz šim ir bijusi izšķiroša loma klimata aizsardzības pasākumu īstenošanā, bet tie bieži saskaras ar nepārvaramiem šķēršļiem. COP 24 konferencē par klimata pārmaiņām 2018. gada 2.–14. decembrī Katovicē, Polijā, EESK priekšsēdētājs uzsvēra, ka steidzami jācīnās pret klimata pārmaiņām un ka Eiropai vajadzīgs jauns ilgtspējas mehānisms, kas ietver daudzpusēju pārvaldību.

Euromed samits: ieguldījumi cilvēkkapitālā ir ļoti svarīgi, lai reģionā nodrošinātu stabilitāti un drošību

Vidusjūras reģiona valstu pilsoniskās sabiedrības pārstāvības organizāciju dalībnieki 17. un 18. decembrī tikās Turīnā ikgadējā ekonomikas un sociālo lietu padomju un tām līdzīgu iestāžu Euromed samitā. Viņi apsprieda jautājumus, kas saistīti ar izglītību un apmācību reģionā.

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji aicina Melnkalni pastiprināt centienus tādās jomās kā migrācija un plašsaziņas līdzekļu brīvība

Event banner

ES un Melnkalnes pilsoniskās sabiedrības Apvienotās konsultatīvās komitejas (AKK) 12. sanāksmē Briselē pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji apsprieda pašreizējo stāvokli Melnkalnes sarunās par pievienošanos ES. Galīgajā kopīgajā deklarācijā ir pausts gandarījums par Melnkalnes ekonomikas straujo izaugsmi 2018. gadā, kā arī bezdarba līmeņa samazināšanos.

Ieguldījumi tīrā mobilitātē ir ļoti svarīgi

Droša un tīra mobilitāte ir izšķiroša Eiropas nākotnei Augsta līmeņa konferencē Vīnē 2018. gada 15.–16. novembrī EESK locekļi izvērtēja stāvokli mobilitātes jomā Eiropas Savienībā un atkārtoti uzsvēra, ka apņēmīga rīcība šajā jomā ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas transporta politikas tālākajai attīstībai.

“Vienoti sērās” — pieminot Gdaņskas pilsētas mēru Paweł Adamowicz

EESK priekšsēdētājs Luca Jahier un priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabel Caño pieminēja Gdaņskas mēru Paweł Adamowicz, kurš gāja bojā no brutālā uzbrukumā gūtiem ievainojumiem sabiedriska labdarības pasākuma laikā 2019. gada 13. janvārī. Šā gada 15. janvārī Briselē pie Eiropas Parlamenta esplanādē Solidarność notika piemiņas ceremonija.

Būdams Gdaņskas pilsētas mērs 20 gadus, pārliecināts eiropietis un demokrātijas vērtību un dialoga aizstāvis, P. Adamowicz pārveidoja Gdaņsku par dinamisku un atvērtu vietu. Viņš palīdzēja sekmēt demokrātiju gan Polijā, gan visā Eiropā. (ehp)

Seminārs žurnālistiem, gatavojoties 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

EESK Preses nodaļa 2018. gada decembrī organizēja otro EESK semināru žurnālistiem, lai žurnālistus no visas Eiropas labāk iepazīstinātu ar Komitejas un tās locekļu darbu, kā arī Komitejas sniegto ieguldījumu Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvē.

Laimīgu Jauno gadu!

Preses nodaļa Jums novēl laimīgu jauno 2019. gadu! Lai tas būtu radošs!

“Lai 2019. gads būtu taisnīguma, solidaritātes un vienlīdzības piepildīts,” novēl priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabel Caño Aguilar

EESK jaunumi

"Pagātne ir laba skolotāja, bet ne nākotnes mērķis"

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Frans Timmermans EESK decembra plenārsesijā runāja par tiesiskumu un ilgtspējīgu Eiropu

EESK norāda, ka bez migrantiem Eiropas ekonomikas un sociālais modelis ir apdraudēts

2018. gada 13. decembrī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pieņēma pašiniciatīvas atzinumu “Imigrācijas un integrācijas neesamības izmaksas”. Tā uzmanības centrā ir imigrācijas un migrantu integrācijas ietekme uz ES sabiedrības ikdienas dzīvi.

Pilsoniskajai sabiedrībai ir jāuzņemas iniciatīva, lai saglabātu Eiropas vērtības, kas pašlaik ir apdraudētas

Divpadsmit referenti no 12 ES dalībvalstīm, tostarp žurnālisti un akadēmiķi, piedalījās divpadsmitajā EESK rīkotajā pilsoniskās sabiedrības mediju seminārā “Aizstāvēt Eiropas vērtības”, kas notika Atēnās 22.-23. novembrī.

EESK ierosina izveidot forumu nevalstiskajiem dalībniekiem “Klimata aizsardzības finansēšana”

ES sniedz būtisku ieguldījumu, lai koordinētu un finansētu valsts un reģionālās iniciatīvas cīņā pret klimata pārmaiņām. Tā atbalsta “augšupējus” pasākumus klimata aizsardzībai visā pasaulē, bet Eiropā var darīt daudz vairāk. Atzinumā “Centieni atvieglot nevalstisko dalībnieku iespējas piekļūt klimata aizsardzībai paredzētajam finansējumam”, ko izstrādājis Cillian Lohan, EESK norāda uz daudzveidīgajām problēmām, ar ko dažādās grupas saskaras, cenšoties iegūt finansējumu saviem projektiem klimata jomā, un piedāvā iespējamos risinājumus.

 

ES vides jomas tiesību aktu īstenošanai ir jākļūst par prioritāti

Nepietiekama, sadrumstalota un nevienmērīga ES vides tiesību aktu īstenošana dalībvalstīs mazina cilvēku uzticēšanos to efektivitātei. To pienācīgai īstenošanai ir jākļūst par ES un dalībvalstu prioritāti.

EESK aicina paplašināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma apkarošanas pasākumus

Money laundering

EESK atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu grozīt Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmu ar mērķi uzlabot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma apkarošanu ES banku un finanšu sektorā, taču aicina šos pasākumus paplašināt.

Rūpniecība 5.0 radīs jaunu paradigmu cilvēku un mašīnu sadarbībai

Lai gan rūpniecība 4.0 joprojām ir samērā jauns koncepcija, daudzi eksperti jau tagad paziņo par piekto rūpniecisko revolūciju, kas radīs jaunu paradigmu cilvēku un mašīnu sadarbībai un mijiedarbībai. Šis ir viens no galvenajiem secinājumiem konferencē par tematu “Rūpniecība 5.0”, ko 22. novembrī rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija.

Rumānijas prezidentūra ES Padomē: saliedētība kā Eiropas vērtība

Rumānija pārņem prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2019. gada pirmajā pusgadā — laikā, kad ES darba kārtībā ir daudzi svarīgi jautājumi: debates par Eiropas nākotni (to kulminācija gaidāma Sibiu pilsētā paredzētajā samitā), jaunā daudzgadu finanšu shēma (DFS), Brexit un, protams, Eiropas Parlamenta 2019. gada vēlēšanas.

Grupu jaunumi

Sievietes — lielākais pārveidojošais spēks uzņēmējdarbībā

EESK Darba devēju grupa

Eiropa ik gadu zaudē 370 miljardus euro, un tas notiek dzimumu nodarbinātības līmeņa atšķirību dēļ Vēl vairāk: statistikas dati ir pierādījuši, ka tie uzņēmumi, kuru vadības līmenī ir lielāka dzimumu daudzveidība, gūst arī labākus rezultātus. Tad kāpēc dzimumu ekonomisko atšķirību izlīdzināšana var prasīt vēl 217 gadus, kā aplēsis Pasaules Ekonomikas forums? Šī gada 17. decembrī Darba devēju grupas locekļi tikās ar augsta līmeņa referentiem no uzņēmējdarbības, politikas un NVO aprindām, lai spriestu, kā atbrīvot milzīgo potenciālu, ko Eiropas ekonomikai var dot sievietes.

Starptautiskā migrantu diena

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Starptautiskā migrantu diena, kas tiek atzīmēta 18. decembrī, dod iespēju paraudzīties uz migrāciju citādi — kā uz jebkurā sabiedrībā normālu faktoru.

 

Labāka izpratnes par Eiropu veicināšana, izmantojot pārbaudītus faktus un informāciju

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā” nesen tikās ar Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eurostat pārstāvjiem nolūkā iegūt pārbaudītus faktus un informāciju, kas vajadzīga, lai valstu un reģionālajām organizācijām, kā arī Eiropas iedzīvotājiem skaidrotu ieguvumus no dalības ES. Nodrošinot, ka gan iedzīvotājiem, gan mūsu demokrātiskajām iestādēm ir pieejama uzticama un kvalitatīva informācija, ir iespējams veidot uz informētību balstītu politiku, prognozēt nākotnes sabiedrības problēmas un ieviest jauninājumus.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gadā: Eiropas jaunieši paudīs viedokli pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS)

Martā Briselē ieradīsies skolēni no trīsdesmit trim Eiropas skolām, lai paustu savu viedokli, cerības un vēlmes saistībā ar gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Skolēni nāks klajā ar trim priekšlikumiem par viņu paaudzei būtiskām prioritātēm, kas Eiropas Parlamentam būtu jāīsteno. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) nodrošinās, ka šie priekšlikumi nonāk pie likumdevējiem.

EESK fotoizstāde pievēršas invaliditātei

EESK 2018. gada kultūras programma noslēdzās ar fotoizstādi “Kopā par iekļaušanu”, kurā izstādītas 10 godalgotas fotogrāfijas, kurās pozitīvā perspektīvā parādīti cilvēki ar invaliditāti kā aktīvi savas dzīves veidotāji.