Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Godātie lasītāji!

Esmu lepns, ka Komiteja jaunā gada sākumā ir nākusi klajā ar savu jauno, pilnībā digitālizēto “EESK Info”, kas ir pieejams 23 valodā visiem Eiropas iedzīvotājiem. Jūs to varēsiet izlasīt viedtālrunī, planšetdatorā, klēpjdatorā vai datorā. Tos mēs saucam par mūsdienu plašsaziņas līdzekļiem! Pretēji tīmeklī valdošajai tendencei “viena valoda visiem” jūs mūsu izdevumu varēsiet lasīt savā izvēlētajā valodā.

Turpmākie notikumi

02/02/2018 Briselē
atklāta uzklausīšana par sociālās ekonomikas uzņēmumu ieguldījumu migrantu integrācijā
08/02/2018 Romā (Itālija)
atklāta uzklausīšana par ES MVU politikas efektivitāti
13/02/2018 - 15/02/2018 Briselē
EESK plenārsesija

Īsumā

Nākotne pieder vērtību ekonomikai

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

Otrajā Open Eyes ekonomikas samitā 14. un 15. novembrī Krakovā tika izteikts aicinājums visām ieinteresētajām personām apspriest un pārskatīt ekonomikas praksi un pieeju, lai risinātu pašreizējās un turpmākās problēmas un nodrošinātu ilgtspēju.

 

 

Pilsoniskā sabiedrība vēlas būt Eiropas nākotnes veidošanas procesa priekšgalā

Reaģējot uz pieaugošo nevienlīdzību, ikvienā Eiropas nākotnes stratēģijā par būtisku prioritāti jāizvirza uzticības un paļāvības veidošana un taisnīgas pārejas nodrošināšana visiem. Pilsoniskā sabiedrība uzskata, ka tai ir jābūt iesaistītai šādas jaunas ilgtermiņa stratēģijas veidošanā, pārvaldībā un īstenošanā. Tas bija galvenais vēstījums svarīgā EESK koordinācijas komitejas organizētā pasākumā – konferencē “Pāreja uz Eiropu pēc 2020. gada”, kas notika Budapeštā 27. un 28. novembrī.

Lisabonā notikušajā pasākumā “Web Summit” EESK locekle Catelijne Muller atbalsta ideju par cilvēka vadības pieeju mākslīgajam intelektam.

Kas būtu, ja algoritmi drīz izlemtu par to, vai kādam var piešķirt aizdevumu, hipotēku, veselības apdrošināšanas polisi, darbvietu vai pat sirds transplantātu? Vai jūs nevēlētos nodrošināt, lai dati, uz kuriem pamatojas to lēmumi, būtu droši, pilnīgi, objektīvi un hakeriem nepieejami?

Ieguldījumi lauksaimniecības un pārtikas ražošanas prasmju apgūšanā var palīdzēt veidot turpmāko attīstību Vidusjūras reģionā

EESK Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētās nodaļas (NAT) birojs 16. novembrī apmeklēja CIHEAM Vidusjūras Agronomijas institūtu Saragosā (IAMZ) un vietējos lauksaimniecības kooperatīvus Aragonā, Spānijā. 

 

"Vienotība": Igaunijas digitālā māja EESK telpās

EESK galvenās ēkas pirmajā stāvā 2017. gada decembrī tika izveidota zila kupolveidīga konstrukcija, un tās nosaukums bija “Vienotība”. Apmeklētāji, kas iegāja šajā noslēgtajā telpā, varēja skatīt un apbrīnot ainavas no vairākām ES valstīm — Igaunijas, Grieķijas, Latvijas, Lietuvas un Slovākijas. Vairāk nekā divpadsmit videokameras projicēja kupolā šīs ainavas, izveidojot vienu 360°attēlu. Šis projekts, kura mērķis bija demonstrēt Igaunijas digitālo attīstību un uz nākotni vērsto perspektīvu, bija viens no pasākumiem, ko EESK rīkoja saistībā ar Igaunijas prezidentūru.(ck)

Jaunas publikācijas

EESK informē par to, kāds būs tās ieguldījums Bulgārijas prezidentūras laikā

EESK publicējusi brošūru, kurā norādītas Komitejas prioritātes laikposmā, kad ES prezidentvalsts būs Bulgārija. Brošūru var lejuplādēt: (šeit)

EESK jaunumi

Eiropas pilsoniskā sabiedrība atzinīgi novērtē patiesu uzņēmējdarbību un kvalitatīvas nodarbinātības līderus

EESK 2017. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai saņem iniciatīvas no Vācijas, Grieķijas, Beļģijas, Itālijas un Spānijas

Vācijas projektam Discovering hands, kura ietvaros neredzīgas sievietes un sievietes ar redzes traucējumiem tiek apmācītas izmantot savu izcilo taustes sajūtu, lai uzlabotu agrīno krūts vēža diagnostiku, tika piešķirti 14 000 EUR. Pārējām četrām iniciatīvām, ar ko nāca klajā Grieķija, Beļģija, Itālija un Spānija, piešķīra 9000 EUR katrai.

Politiķu un sabiedrības kopīgā atbildība par cīņu pret jauniešu radikalizāciju

EESK norāda, ka, neraugoties uz vairākiem kvalitatīvi īstenotu iniciatīvu piemēriem, netiek darīts pietiekami daudz, lai jauniešus atturētu no pakļaušanās vardarbīga ekstrēmisma vilinājumam.

Eiropas Savienībai vajadzīga visaptveroša pārtikas politika

Pašreizējais ES politikas satvars nav piemērots pārejai uz ilgtspējīgākām pārtikas sistēmām. Lai uzlabotu ar pārtiku saistīto politikas jomu saskaņotību, atjaunotu pārtikas vērtību un nodrošinātu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu faktisku īstenošanu, steidzami ir vajadzīga visaptveroša pārtikas politika.

Visas ES sadarbība aizsardzības jomā ir būtiska Eiropas drošībai

EESK mudina ES dalībvalstis ciešāk sadarboties aizsardzības jomā un atzinīgi vērtē to, ka izveidota Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma un Eiropas Aizsardzības fonds, kas ir svarīgi Eiropas ekonomikas un arī tās integrācijas virzītājspēki.

EESK atzinīgi vērtē jauno tiesību aktu kopumu darba un privātās dzīves līdzsvara jomā

EESK atzinumā aplūkotajā Komisijas priekšlikumā direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem ir ietverts Eiropas sociālo tiesību pīlāra pirmais tiesību akts. Tajā paredzēts vismaz desmit darbadienu paternitātes atvaļinājums ap bērna dzimšanas laiku, četru mēnešu bērna kopšanas atvaļinājums, ko vecāki nevar nodot viens otram, un aprūpētāja atvaļinājums piecas dienas gadā darba ņēmējiem, kuri rūpējas par slimiem vai aprūpējamiem radiniekiem.

Dalībvalstīm būtu jāreglamentē jaunie nodarbinātības veidi

Digitalizācija ir radījusi ievērojamas pārmaiņas darba tirgū, un darba ņēmēji, kas ir iesaistīti jaunos nodarbinātības veidos, bieži ir izslēgti no sociālā nodrošinājuma sistēmām. Decembra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā EESK mudina dalībvalstis reglamentēt jaunos darba veidus un nodrošināt, ka “jaunie darba ņēmēji” var saņemt pensiju un ka viņiem ir pieejama veselības apdrošināšana un bezdarba apdrošināšana.

Neraugoties uz aprūpes darbinieku trūkumu, mājsaimniecībās dzīvojošie aprūpes darbinieki saskaras ar nestabilām darba attiecībām

EESK locekļi dodas faktu vākšanas braucienos, lai gūtu pirmo ieskatu, kādos apstākļos Eiropā strādā mājsaimniecībās dzīvojošie aprūpes darbinieki

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 29. novembrī Londonā rīkoja pirmo faktu vākšanas sanāksmi par mājsaimniecībās dzīvojošo aprūpes darbinieku veiktā darba nākotni Eiropā. Tā ir apņēmusies veikt pētījumu par šo darbinieku nestabilajām darba attiecībām.

Ilgtspējīgas attīstības mērķiem jābūt ES turpmākās tirdzniecības programmas pamatā

Peel - Quarez

Decembrī notikušajā plenārsesijā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pieņēma atzinumu “Tirdzniecības un ieguldījumu svarīgā nozīme ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā un īstenošanā” (ziņotājs: Jonathan Peel (Darba devēju grupa, UK), līdzziņotājs: Christophe Quarez (Darba ņēmēju grupa, FR)).

Pilsoniskā sabiedrība aicina stiprināt sociālekonomiskās tiesības Vidusjūras reģionā

Vairāk nekā 100 pārstāvji no Savienībā Vidusjūrai iesaistīto valstu pilsoniskās sabiedrības tikās 13. un 14. decembrī Madridē, lai apspriestu reģionā risināmos uzdevumus. Euromed Ekonomikas un sociālo lietu padomju un tām līdzīgu iestāžu 2017. gada samitā galvenā uzmanība bija pievērsta ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, sociālajai aizsardzībai un jaunajai attīstībai sieviešu tiesību jomā Vidusjūras reģionā.

Bulgārijas prezidentūra ES: uzdevums un iespēja

Image

Bulgārijas prezidentūra ES: uzdevums un iespēja

Ārējo attiecību specializētās nodaļas (REX) priekšsēdētāja Dilyana Slavova

Bulgārija pirmo reizi pārņem ES prezidentūru, un tas notiek Eiropai smagā laikā. Šis uzdevums būs svarīgs pārbaudījums Bulgārijas politiskajām, administratīvajām un diplomātiskajām spējām. Bulgārija ar ļoti lielu atbildības sajūtu pārņem savu pirmo prezidentūru un apzinās, ka tās lēmumi būtiski ietekmēs Eiropas nākotni. Tā centīsies rast pareizo līdzsvaru un rosināt plašu vienprātību par prioritāriem jautājumiem. Bulgārija savas prezidentūras laikā izmantos reālistisku un pragmatisku pieeju. Tās mērķis ir izstrādāt rīcības plānu ar katru valsti, nosakot konkrētus pasākumus, bet neradot nereālistiskas cerības.

EESK uzsāk iniciatīvu “ES pārmaiņu platforma”

Plašā konferencē, kas notika EESK mītnē Briselē 27. novembrī, EESK priekšsēdētājs Georges Dassis un Eiropas transporta komisāre Violeta Bulc oficiāli uzsāka iniciatīvu “ES pārmaiņu platforma”. Platformas mērķis ir palielināt sieviešu nodarbinātību un vienlīdzīgas iespējas transporta nozarē.

Romu iekļaušanas platformas sanāksme Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā

2017. gada 27. un 28. novembrī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā notika Romu iekļaušanas platformas 11. sanāksme, kuru rīkoja Eiropas Komisija un kurā sprieda par romu jauniešu pāreju no izglītības uz nodarbinātību.

Kāda ir kultūras loma Eiropas nākotnē? Eiropas pusaudži sniegs atbildi Briselei

Skolēni no Eiropas trīsdesmit trim skolām nākamā gada martā apmeklēs Briseli un ES iestādes, lai pastāstītu, kāda, viņuprāt, ir kultūras loma Eiropas nākotnē. Viņi apmainīsies ar idejām, apspriedīsies un balsos par trim priekšlikumiem, kurus ES iestādes ņems vērā politikas veidošanā.

EESK seminārā tiek analizēta ES pilsoniskās sabiedrības loma globalizētā komunikāciju pasaulē

“ES globalizētā komunikāciju pasaulē” bija temats, kas tika analizēts EESK vienpadsmitajā pilsoniskās sabiedrības plašsaziņas līdzekļu seminārā, kurš notika Madridē 24. un 25. novembrī.

Globalizācija, kā arī komunikācija aptver visas jomas. Patiesībā globalizāciju virza komunikācija un sakaru tehnoloģijas. Plašsaziņas līdzekļu internacionalizācija, tas, ka pasaules mēroga plašsaziņas līdzekļu tirgū dominē tikai daži ļoti lieli tehnoloģiju, informātikas, telekomunikāciju tīklu veidošanas centri, algoritmu un sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošana pasauli ir pilnīgi izmainījuši.

EESK 2018. gada prioritātēs par Eiropas nākotnes noteicējiem izvirzīti Eiropas iedzīvotāji

EESK Birojs — struktūrvienība, kas nodrošina Komitejas politisko vadību 2017. gada 13.–14. novembrī tikās Sofijā, Bulgārijā, kur noteica EESK politiskās prioritātes 2018. gadam. Šīs prioritātes veidos pamatu pašiniciatīvas atzinumiem, ko EESK pieņems 2018. gadā papildus tiem atzinumiem, kurus tā izstrādā, pamatojoties uz īpašiem pieprasījumiem no ES likumdevējiem.

Grupu jaunumi

EESK Dažādu interešu grupa apspriež idejas saistībā ar “Eiropas Brīvo profesiju manifestu”

EESK dažādu interešu grupa konferencē “Brīvās profesijas — Eiropas attīstības dzinējspēks. Ceļā uz Eiropas Brīvo profesiju manifestu”, kas notika 2017. gada 1. decembrī Kapitolijā (Campidoglio) Romā un tika organizēta sadarbībā ar Profesionālo apvienību un struktūru pastāvīgo kopīgo komiteju (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali), oficiāli nāca klajā ar plānu “Eiropas Brīvo profesiju manifestam”.

Darba devēji un Eiropas Komisijas locekle C. Malmström spriež par tirdzniecības jautājumiem

Darba devēji uzskata, ka uzņēmējiem ir būtiska loma centienos izplatīt pozitīvu vēstījumu par tirdzniecību un skaidrot, kāds var būt vērienīgas tirdzniecības politikas devums un ko ar šādu politiku var panākt. Tieši uzņēmēji var vislabāk informēt par praktiskiem ieguvumiem, ko sniedz tirdzniecības nolīgumi. Tā bija būtiskākā atziņa, ko Darba devēju grupas locekļi 2017. gada 6. decembra sanāksmē izklāstīja ES tirdzniecības komisārei Cecilia Malmström.

EESK Darba ņēmēju grupas darbs saistībā ar tematu “Eiropas sociālo tiesību pīlārs – turpmākā virzība”

Darba devēju grupa konsekventi cenšas sekmēt Eiropas sociālā pīlāra mērķu sasniegšanu. EESK nesen pieņēmusi Darba ņēmēju grupas locekļu izstrādātus atzinumus, kuros minēti praktiski priekšlikumi par to, kā pīlāra satvarā būtu jāturpina sociālas Eiropas veidošanas process.