Grupa “Daudzveidība Eiropā”

This page is also available in

Grupa “Daudzveidība Eiropā” (III grupa) līdztekus Darba devēju grupai un Darba ņēmēju grupai nodrošina, ka Komiteja ir dinamisks spēks, kas pārliecinoši pauž nostāju jautājumos, kuri ir aktuāli dalībvalstu pilsoniskās sabiedrības dažādajām sociālajām, profesionālajām, ekonomikas un kultūras organizācijām. Atbilstīgi Lisabonas līgumā ieviestajām izmaiņām III grupu veido “citi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un ieinteresētās personas, īpaši ekonomikas, pilsoniskajā, profesionālajā un kultūras jomā”. 

Unikālā īpatnība, kas nosaka III grupas identitāti, ir plašais interešu grupu loks. Tās locekļi ir izraudzīti no lauksaimnieku organizācijām, mazajiem uzņēmumiem, amatniecības sektora, brīvajām profesijām, sociālās ekonomikas dalībniekiem (savstarpējām sabiedrībām, kooperatīviem, fondiem un bezpeļņas apvienībām), patērētāju organizācijām, vides organizācijām, kā arī apvienībām, kas pārstāv ģimenes, sieviešu un dzimumu līdztiesības jautājumus, jauniešus, minoritātes un nelabvēlīgā situācijā esošas grupas, personas ar invaliditāti, brīvprātīgo sektoru, medicīnas un zinātnes aprindas, kā arī juridiskās un akadēmiskās aprindas.

Tās kopīgais mērķis ir patiesa saimnieciskā, sociālā un līdzdalības demokrātija ES. III grupas moto ir “Ar pilsoniskā dialoga palīdzību panākt īstu līdzdalības demokrātiju Eiropas Savienībā”, un tās darbības pamatā esošais ētoss balstās uz trim pīlāriem:

  • Daudzveidība demokrātijā
  • Konsensa veidošana
  • Eiropas pilsoniskās sabiedrības līdzdalība — rīcība vietējā līmenī

Prioritātes 2018-2020