Rietumbalkānu nākotnei jābūt Eiropas nākotnei

Vairāk nekā 100 pilsoniskās sabiedrības pārstāvju ir pieņēmuši dokumentu — savu ieguldījumu ES un Rietumbalkānu valstu vadītāju samitā, kas notika Sofijā 15. maijā.

Augsta līmeņa konferences dalībnieki bija pārliecināti, ka ES paplašināšanās, it īpaši tās demokrātisko vērtību un tiesisko standartu izplatīšana Rietumbalkānu reģionā, ir gan Rietumbalkānu valstu, gan ES interesēs. ES vērtību popularizēšana reģionā garantē drošību un stabilitāti un reģiona valstīs veicina sociālo un ekonomikas attīstību, demokrātiju un tiesiskumu, kas savukārt nozīmē stabilitāti un drošību arī Eiropas Savienībai.

“Šī reģiona nākotne ir arī Eiropas nākotne,” savā paziņojumā konferencei uzsvēra EESK priekšsēdētājs Luca Jahier. “Esmu pārliecināts, ka ne Eiropas Savienībai, ne Rietumbalkānu valstīm nav citas iespējas, kā vien spert stingrus, pārveidojošus un ilgtspējīgus soļus ceļā uz pilnīgu dalību Eiropas Savienībā.”

 “Es cieši ticu, ka ne vien Rietumbalkānu valstu un to iedzīvotāju, bet arī visu eiropiešu interesēs ir pēc iespējas drīzāk iekļaut šo reģionu mūsu kopīgajā Savienībā,” konferences atklāšanā norādīja EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētāja Dilyana Slavova.

Bulgārijas premjerministra vietniece tiesu sistēmas reformu jautājumos un ārlietu ministre Ekaterina Zaharieva uzsvēra arī vajadzību iesaistīt pilsonisko sabiedrību: “Sociālajiem partneriem ir svarīga loma Rietumbalkānu sociālekonomiskajā attīstībā un kohēzijā.” Ministre pauda cerību, ka 2025. gadā divas no Rietumbalkānu valstīm būs kļuvušas par ES dalībvalstīm.

 Pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji īpaši pievērsās reģiona mazāk aizsargāto grupu tiesībām un viņu iespēju paplašināšanai.(sg)