Biogrāfija

This page is also available in

rEUnaissance - Uzdrošināties veidot ilgtspējīgu Eiropu

Luca Jahier ievēlēja par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāju 2018. gada 18. aprīlī uz divarpus gadiem, t. i., līdz 2020. gada oktobrim. Viņš ir Komitejas loceklis kopš 2002. gada. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā viņš daudz pūļu veltījis gan Eiropas Savienības sociālās politikas un kohēzijas politikas, gan starptautiskiem jautājumiem.

2004. gada septembrī viņu ievēlēja par EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas priekšsēdētāja vietnieku.

2006. gada oktobrī viņu ievēlēja par III grupas priekšsēdētāja vietnieku, uz diviem gadiem par Komitejas Biroja locekli, kā arī par ES un Horvātijas apvienotās konsultatīvās komitejas un ES un Turcijas apvienotās konsultatīvās komitejas locekli.

No 2008. gada oktobra līdz 2010. gadam viņš bija ES un ĀKK koordinācijas komitejas un pastāvīgās izpētes grupas “Imigrācija un integrācija” priekšsēdētājs.

2011. gada oktobrī viņu ievēlēja par EESK III grupas priekšsēdētāju, un 2013. gada janvārī un 2015. gada oktobrī viņš tika atkārtoti ievēlēts šajā amatā. Pildot šos pienākumus, viņš ir arī EESK Biroja loceklis. Trīs pilnvaru periodos, kad viņš bijis III grupas priekšsēdētājs, grupa veikusi deviņus pētījumus un 17 ES dalībvalstīs organizējusi 42 konferences, kuru dalībnieku skaits sniedzas tūkstošos, kā arī rīkojusi neskaitāmas sanāksmes, kurās piedalījušās Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

III grupa vienprātīgi izvirzīja viņu EESK priekšsēdētāja amatam.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Jahier kungs ir bijis ziņotājs, kas izstrādājis daudzus atzinumus, piemēram, “Āfrikas valstu sociālās ekonomikas nozīme un perspektīvas sadarbībai attīstības jomā”, “Eiropas Savienība, Āfrika un Ķīna: virzība uz trīspusēju dialogu un sadarbību”, “Principi, procedūras un pasākumi Lisabonas līguma 11. panta 1. un 2. punkta īstenošanai”, “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības sociālā dimensija”, “Starptautisko kultūras attiecību ES stratēģijas veidošana”, “ES darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma potenciālu”, “Eiropas Savienības iestāžu struktūras iespējamā attīstība un izmaiņas”.

Citi amati:

  • Itālijas Darba ņēmēju kristīgās apvienības (ACLI) nacionālās padomes priekšsēdētājs (2008.–2012. gads); ACLI ar savu vietējo filiāļu tīklu, pakalpojumiem, uzņēmumiem un ad-hoc projektiem veicina nodarbinātību un aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē
  • Viens no Itālijas Trešā sektora foruma dibinātājiem
  • Sadarbībā attīstības jomā iesaistīto nevalstisko organizāciju federācijas (FOCSIV) priekšsēdētājs (1994.–2000. gads)
  • Aktīva darbība starptautiskās sadarbības jomā, vispirms Itālijas brīvprātīgā darba organizācijā Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV) Turīnā un pēc tam valsts un Eiropas nevalstisko organizāciju tīklos un apvienībās (1980.–2000. gads)
  • Žurnālists, starptautiskās politikas analītiķis
  • Eksperts augšupējas mobilitātes un trešā sektora apvienību jomā, atbildīgais par attīstības programmām Āfrikā un citur

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests