Išorės santykių skyrius (REX)

EESRK Išorės santykių skyriui (REX) pavesta stebėti ES išorės veiklą palaikant dialogą su ES nepriklausančių šalių ir regionų, su kuriais ES palaiko oficialius santykius, pilietinės visuomenės organizacijomis. Skyrius taip pat aktyviai stebi ES prekybos ir vystomąją politiką.

  1. REX skyriuje yra keletas tęstinio darbo komitetų, kuriems priklausantys EESRK nariai stebi pokyčius ir vadovauja REX darbui šiose įvairiose srityse.
  2. Jungtinius konsultacinius komitetus (JKK) sudaro EESRK nariai ir šalies, su kuria ES yra pasirašiusi asociacijos susitarimą ar panašią sutartį, pilietinės visuomenės organizacijų atstovai. JKK užduotis – priimti pilietinės visuomenės atstovų rekomendacijas įvairiais su dvišaliais santykiais susijusiais klausimais. Konsultaciniai komitetai atlieka panašų vaidmenį, tačiau jie susiję ne su viena šalimi, o su šalių grupe.
  3. Pilietinės visuomenės platformos yra į JKK panašios struktūros, tačiau jų nariai iš ES yra ne tik EESRK, bet ir kitų Europos pilietinės visuomenės organizacijų atstovai. Šios platformos buvo sukurtos pagal asociacijos susitarimus su Rytų šalimis partnerėmis.
  4. EESRK dalyvauja apskritojo stalo diskusijoje su Kinijos ekonomikos ir socialinių reikalų taryba.
  5. Vietos patarėjų grupės (VPG) yra organai, įsteigti pagal laisvosios prekybos susitarimus (LPS) arba asociacijos susitarimų laisvosios prekybos skyrių. Jų užduotis – konsultuoti Komisijos Prekybos generalinį direktoratą dėl LPS prekybos ir darnaus vystymosi skyrių. VPG nėra dvišaliai organai; šalys partnerės, kurios yra sudariusios LPS su ES, turi savo VPG, kurios pataria atitinkamoms nacionalinėms vyriausybėms. Tiek ES VPG, tiek jų partneriai gali rengti VPG bendrus posėdžius. EESRK (REX skyrius) atlieka ES VPG sekretoriato funkcijas.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies