Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius (NAT)

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius (NAT) yra atsakingas už įvairius klausimus, pavyzdžiui, bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), maisto tvarumą, aplinkos apsaugą, žiedinę ekonomiką, JT darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimą ir klimato kaitą.

Oro kokybė, biologinė įvairovė, atliekų tvarkymas, žuvininkystė, miškininkystė, ekologinis ūkininkavimas, maisto sauga, gyvūnų gerovė ir civilinė sauga – tai tik kelios konkrečios mūsų veiklos temos.

Jis ne tik rengia nuomones, bet ir organizuoja klausymus ir konferencijas, per kurias siekiama sužinoti pilietinės visuomenės nuomonę. Skyrius turi platų ryšių tinklą, apimantį ES institucijas, nacionalinės valdžios institucijas, ekonominius ir socialinius partnerius ir NVO.

Esame įsitikinę, kad pasitelkus geresnę žemės ūkio ir aplinkos politiką būtų galima rasti sprendimų, kaip įveikti ekonomikos krizę, kuri labai neigiamai paveikė Europos ekonomikos augimą, užimtumą ir perkamąją galią.

Turime užtikrinti 40 mln. darbo vietų žemės ūkio sektoriuje, išsaugoti mūsų miškus ir kaimus ir sumažinti maisto atliekų kiekį, nes dabar trečdalis to, ką pagaminame, patenka į šiukšlių dėžę.

Siekiant šio tikslo pastaruoju metu skyriaus veikla buvo susijusi su tokiais praktiniais klausimais, kaip BŽŪP reforma, subalansuotas teritorinis vystymasis, tvarios maisto sistemos, Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos įgyvendinimas ir perėjimas prie tvaresnės Europos ateities.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024