Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų grupė

This page is also available in

Pagrindinių teisių ir teisinės valstybės principų grupė yra horizontalus EESRK organas, kuriam pavesta sudaryti forumą Europos pilietinės visuomenės organizacijoms susitikti ir pasidalyti pagrindinių teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principo laikymosi valstybėse narėse vertinimais.

Savo veikloje ši grupė daugiausiai dėmesio skiria temoms, o ne atskiroms šalims, ir siekia skatinti pagarbą Europos vertybėms, išvardytoms ES sutarties 2 straipsnyje, Pagrindinių teisių chartijoje, taip pat Europos Tarybos Venecijos komisijos kontroliniame sąraše dėl teisinės valstybės. Grupės tikslas – spręsti tiek su kolektyvinėmis, tiek ir su individualiomis teisėmis susijusius klausimus ir, atsižvelgiant į EESRK įgaliojimus, taip pat atkreipti dėmesį į ekonomines ir socialines teises. Šios teisės yra neatsiejamos nuo pilietinių ir politinių teisių ir joms būtina skirti ypatingą strateginį dėmesį.

Grupė buvo įsteigta 2018 m. sausio mėn.