Laikinoji tyrimo grupė dėl transporto politikos baltosios knygos įgyvendinimo

This page is also available in

Laikinoji tyrimo grupė dėl transporto politikos baltosios knygos įgyvendinimo buvo įsteigta 2013 m. balandžio mėn. Tai pirmasis žingsnis praktiškai įgyvendinant EESRK nuomonės „Transporto baltoji knyga. Pilietinės visuomenės įtraukimas ir dalyvavimas“ (TEN/479) rekomendacijas.

Laikinosios tyrimo grupės užduotis – užtikrinti, kad su baltąja knyga susiję svarbūs ES teisės aktai būtų nuodugniai parengti deramai dalyvaujant pilietinei visuomenei. Ji siūlo novatoriškus būdus pilietinei visuomenei įtraukti į ES sprendimų priėmimo ir politikos įgyvendinimo procesus.

Dalyvaujamasis dialogas TEN-T politikos klausimais

Laikinoji tyrimo grupė siekia užmegzti dialogą tarp valdžios institucijų, suinteresuotųjų subjektų ir pilietinės visuomenės dėl TEN-T pagrindinio tinklo koridorių. Ši idėja buvo pasiūlyta Malmės konferencijoje „Pagrindinių tinklų koridorių ateities formavimas“ ir dar kartą patvirtinta Milano konferencijoje „Geresnis dialogas pažangaus ir tvaraus transporto klausimais“.

Šiam abipusiam dalyvaujamam dialogui paremti buvo sukurta internetinė platforma „Kalbantis transportas“.

Tvarus transportas

Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos įpareigoja visas jį pasirašiusias šalis spartinti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą. Šis mažinimas didele dalimi priklauso nuo transporto – tai sektorius, kuriame išmetamas didžiausias ŠESD kiekis. Atsižvelgdama į tai laikinoji tyrimo grupė nagrinėjo „COP 21 išvadų poveikį Europos transporto politikai (TEN/582), vėliau buvo parengta nuomonė „Transporto sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas“ (TEN/609).

Judumo dokumentų rinkinys

Laikinoji tyrimo grupė aktyviai padeda rengti nuomones ir atidžiai seka Europos Komisijos 2017 m. judumo dokumentų rinkinio temas, pavyzdžiui, patekimo į rinką priemonės, socialinės teisės aktų vykdymas ir kelių mokesčiai.

Downloads

Presentation of the PSG