You are here

Laikinoji tyrimo grupė dėl skaitmeninės darbotvarkės

Strategija „Europa 2020“ yra pagrindinė ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija, o Europos skaitmeninė darbotvarkė yra viena iš septynių pavyzdinių iniciatyvų. Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyriaus (TEN) laikinoji tyrimo grupė padeda EESRK remti Europos skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimą.

Jos užduotis – glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir kitomis Europos institucijomis ES strategiją ir teisės aktus dėl skaitmeninės visuomenės labiau suderinti su Europos pilietinės visuomenės lūkesčiais.

Šioje srityje EESRK įgyvendino du didelius projektus: „Pažangiosios salos“ ir „Pažangieji miestai“. Be to, paskelbtas tyrimas „Su didžiaisiais duomenimis susijusi etika“.

Nustatytos šios pagrindinės susirūpinimą keliančios sritys, kuriose būtini skubūs veiksmai:

  • Vienoda prieiga visiems (e. įtrauktis)
  • Poveikis darbo rinkai ir darbo sąlygoms
  • Internetinio turinio ir paslaugų plėtojimas ir prieinamumas
  • Esminių pagrindinių teisių, pavyzdžiui, privatumo, asmens saugumo ir orumo, apsauga
  • Duomenų apsauga ir didieji duomenys
  • Poveikis ekonomikai.

Laikinoji tyrimo grupė nuolat stebi skaitmeninę pertvarką ir poveikį pilietinei visuomenei, siekdama rengiamose nuomonėse, organizuojamose konferencijose ir viešuosiuose klausymuose nustatyti ateičiai geriausius būdus.