Laikinoji tyrimo grupė dėl Europos energetikos bendrijos

This page is also available in

Laikinoji tyrimo grupė dėl Europos energetikos bendrijos EESRK darbotvarkę energetikos klausimais orientuoja dviem pagrindinėmis kryptimis:

Pilietinės visuomenės dalyvavimo sprendžiant energetikos klausimus skatinimas palaikant Europos dialogą energetikos klausimais 

EESRK palaiko tvirtą pilietinės visuomenės vaidmenį siekiant užtikrinti sėkmingą energetikos pertvarką. Visuomenė, dalyvaujanti formuojant ir įgyvendinant politiką, stiprina atsakomybę, gerina procesą ir padeda pasiekti ES energetikos politikos tikslus. Šiuo tikslu EESRK remia Europos dialogo energetikos klausimais idėją. Šio dialogo tikslas – suteikti galimybę visiems suinteresuotiesiems subjektams suprasti energetikos sunkumus ir su tuo susijusius kompromisus, individualiai imtis veiksmų ir padėti pasirinkti energetikos politiką tuo pat metu plačiau atsižvelgiant į visos ES iššūkius ir galimus sprendimus. Tokiam dialogui skatinti laikinosios tyrimo grupės nariai organizuoja klausymus ir konferencijas, įskaitant su metinėmis ataskaitomis dėl energetikos sąjungos būklės (2015 m., 2016 m.) susijusius renginius, padeda kasmet parengti nuomonę dėl energetikos sąjungos būklės (2015 m., 2016 m.) ir aktyviai dalyvauja kitų organizacijų, pavyzdžiui, Piliečių energetikos forumo, Europos branduolinės energetikos forumo ir Energetikos infrastruktūros forumo, renginiuose.

Glaudesnio energetikos klausimų koordinavimo skatinimas

ES valstybės narės vis labiau viena nuo kitos priklauso techniniu ir politiniu požiūriu ir vienos praktiškai negali sėkmingai ir ekonomiškai efektyviai pasiekti energetikos tikslų. Todėl EESRK skatina glaudesnį koordinavimą, visų pirma tinklų ir rinkos modelio srityse. EESRK palankiai įvertino Europos Komisijos pasiūlytą energetikos sąjungos pagrindą ir prie to prisideda konkrečiam sektoriui ar keletui sektorių skirtomis nuomonėmis bei viešaisiais klausymais.