RePowerEU Plan

EESC opinion: RePowerEU Plan

DOKUMENTO ESMĖ

EESRK

 • mano, kad Europos Komisijos planas „REPowerEU“ yra žingsnis teisinga linkme siekiant, kad ES taptų nepriklausoma nuo Rusijos dujų ir naftos tiekimo;
 • pabrėžia, kad daugelio problemų, kurias dabar reikia spręsti, būtų buvę galima išvengti arba bent jau jų turėti mažiau, jei priklausomybė nuo energijos importo būtų buvusi sumažinta, kaip pastaraisiais metais siūlė Komisija;
 • atkreipia dėmesį į tai, kad neradus reikiamų sprendimų, dėl dabartinės krizės ekonominių ir socialinių padarinių derinio demokratinė sistema gali patirti spaudimą;
 • pritaria tam, kad būtų įgyvendintos neatidėliotinos priemonės pačioms opiausioms problemoms spręsti, visų pirma užtikrinti tiekimo saugumą „kuo prieinamesne“ kaina tiek vartotojams, tiek pramonei, kurie nukentėjo nuo dabartinio staigaus kainų augimo;
 • vis dėlto perspėja, kad plano „REPowerEU“ neatidėliotinos priemonės neturi paskatinti atsirasti naujų priklausomybių ir neturi būti pakenkta pastangoms kuo greičiau pasiekti poveikio klimatui neutralumą;
 • ragina Komisiją, prieš sudarant partnerystes su nedemokratinėmis ar politiškai nestabiliomis šalimis, parengti geopolitinę energijos importo strategiją, taip pat atsižvelgiant į nepaprastąsias aplinkybes energijos ir klimato srityje;
 • pažymi, kad dėl sudėtingos tiekimo situacijos reikia lankstumo laikinai naudojant iškastinį ir mažo anglies dioksido pėdsako kurą, anglį ir branduolinę energiją ir kad atominė energetika yra nacionalinės kompetencijos klausimas;
 • todėl pritaria:
  • pasiūlymui iki 2030 m. nuo 9 iki 14 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumo tikslą;
  • atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies ES energijos rūšių derinyje didinimui ir Komisijos prašymui įtraukti Plane siūlomą 45 proc. dalį į Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinį;
  • pasiūlymams, susijusiems su greitomis leidimų išdavimo atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektams procedūromis ir tokiems projektams skirtų vadinamųjų tinkamų vietų apibrėžtimi, pridėtinę vertę;
 • atkreipia dėmesį į tai, kad:
  • reikia padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį ES energijos rūšių derinyje;
  • reikia didelių investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą;
  • pasigamintos energijos vartojimas, atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijos ir dalijimasis energija turi potencialo;
  • svarbūs yra nacionaliniai elgesio modeliai ir tradicijos, darantys įtaką pasirinkimams, susijusiems su tvariu energijos rūšių deriniu.