Europos semestras: 2020 metais dėmesį reikia sutelkti į tvarų ir integracinį augimą

EESRK pažymi, kad 2020 m. koordinuojant valstybių narių ekonomikos politiką labai svarbu išvengti recesijos rizikos ir ES ekonomiką nukreipti tvaraus ir integracinio augimo keliu. Tam būtinos didesnės pastangos vykdyti reformas, investicijos, makroekonominio disbalanso procedūros (MDP) laikymasis, taip pat labiau struktūruotas pilietinės visuomenės dalyvavimas Europos semestro procese.

Trijuose neseniai priimtuose dokumentuose EESRK palankiai įvertino tolesnį Europos semestro plėtojimą 2019 m., kaip antai naujai sutelktą dėmesį į investicijas ir suteiktą didesnę svarbą socialiniams ir aplinkos tikslams. Tačiau jis taip pat reikalavo atlikti papildomų pakeitimų, kurie patobulintų semestrą, sušvelnintų esamą riziką ir padidintų ES ir euro zonos šalių ekonomikos atsparumą ir augimo potencialą.

EESRK nuomone, labai svarbu, kad fiskalinė politika papildytų Europos Centrinio Banko skatinamąją pinigų politiką šiuo tikslu laikantis pozityvios bendros fiskalinės krypties euro zonoje ir fiskalinės drausmės principų.

Be to, Europos semestro cikle reikėtų numatyti kitas svarbias priemones, kurios:

  • įgyvendinant labai tikslingas investavimo strategijas skatintų veiksmingas struktūrines reformas;
  • padėtų užtikrinti, kad tiek pat dėmesio būtų skiriama socialiniams, aplinkos, makroekonominiams ir fiskaliniams tikslams;
  • skatintų papildomas viešąsias ir privačiąsias investicijas;
  • padėtų spręsti nepakankamos valstybių narių atitikties MDP klausimą.

Galiausiai EESRK ragina užtikrinti aktyvesnį pilietinės visuomenės dalyvavimą Europos ir nacionaliniu lygmeniu, taip pat visais Europos semestro etapais. Tai paskatintų prisiimti tvirtesnius įsipareigojimus ir atsakomybę už reformas nacionaliniu lygmeniu, taigi, veiksmingesnį ir tvaresnį vykdymą. Todėl Komitetas rekomenduoja jam globojant kiekvienoje valstybėje narėje ir ES lygmeniu kartą per metus rengti konsultacijas su pilietine visuomene.

Kitam Europos semestro ciklui skirtą savo politinį indėlį Komitetas pateikė dviejose papildomose nuomonėse dėl Metinės augimo apžvalgos ir dėl Rekomendacijos dėl euro zonos ekonominės politikos ir informaciniame pranešime dėl vizitų į valstybes nares, susijusių su pilietinės visuomenės dalyvavimu Europos semestro procese. (jk)