EESRK palaiko ES kovos su dezinformacija veiksmų planą

EESRK entuziastingai parėmė Komisijos ir ES vyriausiosios įgaliotinės kovos su dezinformacija veiksmų planą. Kovo mėn. priimtoje Ulricho Sammo ir Giulios Barbucci parengtoje nuomonėje EESRK nurodo, kad dezinformaciją galima apibrėžti kaip melagingą arba klaidinančią informaciją, kuriamą, pateikiamą ir skleidžiamą siekiant ekonominės naudos arba norint tyčia suklaidinti visuomenę, ir galinčią pakenkti visuomenei bei keliančią grėsmę demokratijai.

Dezinformacijos skleidimas tapo hibridinio karo dalimi siekiant aiškių politinių tikslų,“– teigė Ulrich Samm. „Be melagingos informacijos kyla ir kitų grėsmių žmonių laisvėms, pagrindinėms teisėms ir mažumų teisėms, įskaitant labai selektyvią informaciją, garbės ir orumo įžeidimą, kurstant baimę ir neapykantą.“

Veiksmingiausia dezinformacija visada turi krislą tiesos, todėl labai sudėtinga veiksmingai su ja kovoti. „Mums reikia, kad visi suinteresuotieji subjektai imtųsi įvairiausių priemonių kokybiškai informacijai teikti ir informuotumui didinti. Todėl ir remiame iniciatyvą koordinuoti veiksmus, siekiant nuo dezinformacijos apsaugoti ES, jos institucijas ir piliečius,“– pabrėžė Giulia Barbucci. „Turime veikti dabar, nes 2019 m. gegužės mėn. vyksiantys Europos Parlamento rinkimai jau ne už kalnų.“

Siekiant nuosekliai kovoti su dezinformacija, itin svarbus aktyvus pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas. EESRK aktyviai dalyvauja remiant bendras pastangas kovoti su dezinformacija ir nuolat imasi veiksmų rengdamas savo nuomones ir organizuodamas klausymus, vietos renginius bei kitą veiklą. (mp)