EESRK pritaria ES pasiūlymams užtikrinti krovinių vežimą oru ir keliais, jei „Brexit’as“ įvyktų be susitarimo

Vasario mėn. priimtose trijose nuomonėse EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui laikinai pratęsti ES teisės aktų taikymą, kad būtų sprendžiamos konkrečios problemos, galinčios daryti poveikį krovinių vežimui lėktuvais ir keliais, jei „Brexit’as“ įvyktų be susitarimo.

  • Aviacijos sauga

EESRK pritaria kartu su Komisija parengtam planui išstojimo be susitarimo atveju, nustačius konkrečias priemones, skirtas pratęsti pažymėjimų galiojimą tam tikriems aeronautikos gaminiams, dalims, prietaisams ir bendrovėms. „ES reglamentavimas turėtų tapti veiksmingas tik sprendžiant aviacijos saugos klausimus, kurių nebūtų galima išspręsti kitaip. Tikslas ne pratęsti esamą padėtį, bet pasiūlyti laikiną sprendimą, kad sektorius galėtų toliau laikytis aukščiausių saugos standartų, kol JK įsteigs savo nacionalines agentūras ir parengs savo teisės aktus, kad perimtų saugos agentūros funkcijas“, – sakė pranešėjas Thomas McDonogh.

  • Oro susisiekimo paslaugos

Komitetas taip pat pritaria Komisijos siūlomam nenumatytiems atvejams skirtam reglamentui, kad būtų užtikrintas bazinis oro susisiekimas, ir nurodo, kad reglamentas negali būti laikomas dabartinių nuostatų, o ypač Reglamento (EB) Nr. 1008/2008, galiojimo pratęsimu arba netgi vienašališku susitarimu dėl išstojimo, nes teisės yra ribotos laiko ir paskirties požiūriu. Nuomonės autorius Tai vienintelis realus būdas sumažinti galimus tikėtinus rimtus padarinius aviacijos sektoriui, jei susitarimas dėl išstojimo nebus ratifikuotas iki 2019 m. kovo 29 d.“

  • Krovinių vežimas keliais

Be to, EESRK pritaria Komisijos pasiūlymams suteikti JK krovinių vežimo keliais vežėjams teisę iki 2019 m. gruodžio 31 d. laisvai judėti ES teritorijoje, jeigu ES vežėjams taip pat bus sudarytos sąžiningos, teisingos ir nediskriminacinės konkurencijos sąlygos Jungtinėje Karalystėje. – teigia pranešėjas Raymond Hencks. (mp)