EESRK klausyme pateikiami pasiūlymai dėl įtraukesnio Europos semestro

ES valstybės narės turi stiprinti suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą savo veikloje siekiant pertvarkyti nacionalinę ekonomiką. Kartu su nauja ilgalaike ES darnaus vystymosi strategija, toks dalyvavimas padėtų sukurti veiksmingesnį ir įtraukesnį Europos semestrą ES iškilusiems iššūkiams atremti.

Tai tik keletas EESRK Europos semestro grupės vasario 28 d. surengto viešo klausymo „Įtraukesnis Europos semestras“ pagrindinių išvadų.

Per renginio atidarymą EESRK pirmininkas Luca Jahier paragino sustiprinti semestrą, teigdamas, kad atėjo laikas daugiau dėmesio skirti įtraukčiai, užtikrinant žmonėms deramą gyvenimą, įmonėms – deramas sąlygas, o augimui – atsparesnę, novatoriškesnę ir tvaresnę perspektyvą.

Dalyviai prašė, kad socialiniai partneriai, pilietinės visuomenės organizacijos ir nacionaliniai parlamentai nuolat dalyvautų tolesnėse reformose. Jie teigė, kad konsultacijos su visuomene, kurios turėtų tapti privalomos, buvo labai svarbios sulaukiant visuomenės pritarimo.

Šiuo metu dalyvavimo struktūrinėse reformose ir nacionalinių reformų programų rengimo mastas visoje Europoje ir politikos sričių požiūriu labai skiriasi. Be to, konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimas visose valstybėse narėse nėra patenkinamas. Viena pagrindinių to priežasčių – atsakomybės už reformas trūkumas.

Suinteresuotieji subjektai laikėsi nuomonės, kad partnerystės ir daugiapakopio valdymo principų laikymasis galėtų ne tik padidinti atsakomybę už semestro procesą, bet ir sustiprinti jo veiksmingumą ir įtraukumą. Jie taip pat paragino sukurti konsultacijų proceso grįžtamosios informacijos mechanizmą, kad reformos būtų tinkamai stebimos ir vertinamos.

Galiausiai, suinteresuotieji subjektai apgailestavo, kad į semestro rezultatų suvestinę neįtraukti tokie veiksniai kaip klimato kaita. Suinteresuotieji subjektai paragino procesą susieti su ilgalaike ES strategija, pagrįsta JT darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m. (jk)