EESRK sugriežtino Darbo tvarkos taisykles ir Narių elgesio kodeksą

2019 m. vasario 20 d. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK priėmė pasiūlymą iš dalies pakeisti savo Darbo tvarkos taisykles, įtraukiant į jų priedą naują Narių elgesio kodekso versiją. Naujosiomis darbo tvarkos taisyklėmis ir Elgesio kodeksu, įsigaliojusiais 2019 m. kovo 15 d., taip pat atsižvelgiama į Europos Parlamento neseniai priimtas Darbo tvarkos taisykles, ypač tas, kuriomis siekiama užkirsti kelią bet kokiam priekabiavimui ir su juo kovoti.

EESRK pirmininko Lucos Jahier iniciatyva ir visiškai pritariant grupėms ir administracijai buvo įtvirtintas teisės į orumą darbo vietoje principas ir nustatytas vidaus stebėsenos mechanizmas, kuris bus taikomas bet kokiam su nariais susijusiam priekabiavimui, be kita ko, numatant nuobaudas.

Savo paskyrimo metu nariai turės pasirašyti Elgesio kodeksą. Naujosios taisyklės bus taikomos narių ir kitų asmenų, kurie dirba Komitete, bendravimui, taip pat narių tarpusavio bendravimui. Tarp galimų nuobaudų, priklausomai nuo nario nusižengimo sunkumo, numatomas „laikinas draudimas nariui tapti pranešėju, pirmininku ir tyrimo grupių nariu, vykti į misijas ir neeilinius posėdžius“.

Komitetas taip pat reikalauja, kad būtų laikomasi lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų, ir pabrėžia, jog būtina užtikrinti „didesnį nei proporcingą moterų atstovavimą visuose Komiteto struktūriniuose padaliniuose“ (1.4 straipsnis).

Visas Darbo tvarkos taisyklių ir Elgesio kodekso tekstas bus netrukus paskelbtas EESRK interneto svetainėje. (dgf)