Sąmoningas politinis dalyvavimas rinkimuose užtikrina demokratiją

This page is also available in

Vasario mėn. plenarinėje sesijoje priimta EESRK nuomonė Demokratijos ir rinkimų integralumo stiprinimo dokumentų rinkinys pateikiama labai laiku, Europoje vis garsiau skambant populistiniams balsams ir antidemokratinei retorikai. Manipuliacinė informacija, kišimasis ir melagingos naujienos, kurias skleidžia „botai“ ir „troliai“, kaip visai neseniai visi matėme, gali sukurti casus belli pretekstą. EESRK palankiai vertina Europos rinkimų dokumentų rinkinio tikslus ir teikia rekomendacijas, kaip toliau užtikrinti skaidrią, prieinamą ir sąžiningą politinę veiklą ir aktyvų pilietinės visuomenės vaidmenį.

2021 m. lapkričio mėn. Komisija paskelbė demokratijos ir rinkimų integralumo stiprinimo dokumentų rinkinį. Su EESRK buvo konsultuojamasi dėl dviejų šio rinkinio aspektų: pasiūlymo dėl didesnio politinės reklamos skaidrumo užtikrinimo ir dabartinių Europos politinių partijų ir Europos fondų statuto ir finansavimo taisyklių peržiūros.

Nuomonės pranešėjo, EESRK nario Andris Gobiņš teigimu, daugiau dėmesio reikia skirti kovai su dezinformacija, nes ji daro vis didesnį poveikį rinkimams ir skaidrumui. Faktų tikrinimas ir gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis negali pašalinti nei piliečius užplūstančios skaidančio ir klaidinančio turinio lavinos, nei to, kas visų pirma kai kuriuos piliečius traukia prie tokio turinio.

Aiškesnis Europos politinių partijų ir politinių fondų statuto ir finansavimo pagrindas

EESRK remia visus su politinėmis kampanijomis susijusius rinkimų dokumentų rinkinio aspektus ir papildomai pateikė konkrečių pasiūlymų, kaip patikslinti lėšų dovanojimo nuostatas. Pavyzdžiui, siūloma bendra privačių asmenų dovanojamų lėšų viršutinė riba – 18 000 EUR per metus. Komitetas taip pat siūlo sumažinti anonimiškai dovanojamų lėšų viršutinę ribą iki 1 000 EUR.

Kalbant apie trečiųjų šalių ES politinėms partijoms ar politiniams fondams dovanojamas lėšas, Komitetas mano, kad dėl šių įnašų gali kilti pernelyg didelis pavojus gavėjų nepriklausomumui, taigi ir demokratinei sistemai. Todėl EESRK pasiūlė iš dalies pakeisti kai kurias pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nuostatas, kad būtų pašalinta ši rizika. 

Be to, Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo srityje EESRK pasiūlė sugriežtinti lyčių pusiausvyros standartus, kovoti su diskriminacija, propaguoti žmogaus teises ir riboti ES partijų dalyvavimą nacionalinėse referendumų kampanijose.

Sąžiningi ir skaidrūs rinkimai yra neatsiejama gyvybingos visuomenės dalis

Tvirtai remdamas žmonių teises gauti skaidrią informaciją apie politinę reklamą, EESRK nurodo keletą rekomendacijų, kaip patikimai užtikrinti politinių kampanijų skaidrumą ir apriboti abejotinus atrankiojo adresavimo metodus

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas politinės reklamos apibrėžčiai, įskaitant poveikį per vadinamuosius „botus“ ir „trolius“ bei manipuliacinę informaciją.

Be to, EESRK primygtinai rekomendavo uždrausti atrankiojo adresavimo politinę reklamą, grindžiamą ekstensyviu informacijos apie asmens elgseną internete ar ne internete sekimu ir tvarkymu, ir pabrėžia, kad reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti specialias taisykles šalyse, kuriose visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumas nėra visiškai užtikrintas.

Be to, reikėtų toliau stengtis pašalinti likusias kliūtis ir užtikrinti įtraukų dalyvavimą rinkimuose. Piliečiai turi turėti galimybę aiškiai suprasti, kurias nacionalines partijas sieja esami arba planuojami ryšiai su Europos partijomis.

Pilietinės visuomenės vaidmuo rinkimų procese yra labai svarbus, nes piliečiai turi turėti galimybę tarti prasmingą žodį formuojant ES ateitį po rinkimų ir tarp jų. EESRK pabrėžia kasmetinio renginio, kuriame dalyvaus aukšto lygio ES institucijų ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, svarbą siekiant dalytis geriausia patirtimi ir parengti metinį demokratijos, dalyvavimo ir pilietinio dialogo stiprinimo planą.

Downloads

Conscious political participation in elections ensures democracy