Italijos atstovas Luca Jahier išrinktas 32-uoju Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininku kitai dvejų su puse metų kadencijai kartu su dviem naujomis pirmininko pavaduotojomis: už biudžetą atsakinga Milena Angelova (Bulgarija) ir už komunikaciją atsakinga Isabel Caño Aguilar (Ispanija).

Savo įkvepiančioje kalboje, pasakytoje balandžio 18 d. EESRK plenariniame posėdyje, kuriuo baigėsi Georges'o Dassiso pirmininkavimo laikotarpis, naujasis pirmininkas L. Jahier išdėstė keturis savo programos prioritetus: darnus vystymasis, taikos skatinimas, kultūros vaidmens stiprinimas ir Europos jaunimo aktyvumo skatinimas.

„Aš jus visus kviečiu kartu su manimi skatinti piliečius aktyviai dalyvauti mūsų darnios Europos ateities kūrime. Kviečiu kartu su manimi svajoti apie vėl gyvybingą Europą ir kartu dirbti vardan antrojo Europos Renesanso!“ – taip L. Jahier kalbėjo 350 narių institucijai, kurios naujai paskirtas Biuras, patikėdamas nemažai aukštesnių pareigų moterims, rodo puikų lyčių lygybės pavyzdį.

„Europai, kol kas neįveikusiai didelio skurdo ir migracijos krizės, taip pat patiriančiai menką pasitikėjimą jos demokratinėmis institucijomis, būtų naudinga galinga humanistinė revoliucija ir į renesansą panaši transformacija“, – pridūrė L. Jahier, tikėdamasis, kad jo keturi prioritetai, numatyti „suvienijančioje, į ateitį orientuotoje darbotvarkėje“, galėtų suteikti šiam renESansui realią galimybę.

Gerai įvertindamas savo pirmtako G. Dassiso darbą sprendžiant tokius svarbius klausimus kaip migracija, socialinis ramstis ir Europos ateitis, L. Jahier sakė, jog norėtų toliau eiti šiuo keliu ir suteikti EESRK dar svarbesnį vaidmenį kovojant su nacionalistinėmis ir populistinėmis tendencijomis, taip pat sprendžiant mažėjančios erdvės pilietinei veiklai problemą.

„Rytdienos Europai reikia mūsų drąsos; privalome drįsti įsivaizduoti naują pasaulį. Negalime švaistyti laiko, nes daugelio istorinių pralaimėjimų priežastį galime glaustai nusakyti dviem žodžiais: per vėlu“, – užbaigė savo kalbą L. Jahier.

Savo inauguracinėse kalbose abi pirmininko pavaduotojos kalbėjo apie EESRK darbo svarbą.

„EESRK tenka išskirtinis ir svarbus vaidmuo, kadangi jis turi galimybę pateikti suderintą socialinių partnerių ir organizuotos pilietinės visuomenės nuomonę, kaip veiksmingiau bendradarbiauti, kad būtų pasiekta didesnė vienybė ir labiau federacinė Europa“, – pasakė M. Angelova.

I. Caño Aguilar pažymėjo: „Komitetas yra tikroji dialogo vieta, tiltas tarp Europos institucijų ir variklis, verčiantis viską judėti. Mūsų toks vaidmuo – įsiklausyti ir perduoti žinią kitiems.“

Žiūrėkite naujai išrinkto EESRK pirmininko Lucos Jahier inauguracinę kalbą (ll)