Pilietinės visuomenės organizacijos prašo Serbijos stiprinti teisinę valstybę

Septintasis ES ir Serbijos pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio komiteto (JKK) posėdis, kuris spalio 23 d. įvyko Belgrade, abiejų šalių pilietinės visuomenės organizacijoms suteikė galimybę išnagrinėti Serbijos stojimo į ES proceso padėtį.

Nors padaryta didelė pažanga daugelyje sričių, pavyzdžiui, ekonomikos augimo, JKK bendroje deklaracijoje išreiškė susirūpinimą dėl „nepakankamos pažangos saviraiškos laisvės srityje“ ir paragino Serbijos valdžios institucijas „dėti dvigubai daugiau pastangų siekiant užtikrinti teisinę valstybę, pagrindines teises, teismų reformą, kovą su korupcija ir spaudos laisvę“.

JKK nariai palankiai įvertino tai, kad Serbija ėmėsi dviejų naujų stojimo derybų skyrių (Žuvininkystė ir Finansinės ir biudžetinės nuostatos). Gerų žinių sulaukta ir ekonomikos srityje: 2018 m. sumažėjo nedarbas ir paspartėjo ekonomikos augimas, tačiau galutinėje bendroje deklaracijoje pabrėžiama, kad reikia imtis veiksmingų priemonių siekiant kovoti su neoficialia ekonomine veikla, nelygybe ir skurdu ir veiksmingiau bei skaidriau naudotis dialogo su pilietine visuomene platformomis. (dgf)