EESRK nepritaria tam, kad būtų mažinamas ESF +, kuris yra pagrindinis investavimo į žmones ES fondas.

EESRK kategoriškai nepritaria pasiūlymui šešiais procentais sumažinti asignavimus naujajam „Europos socialiniam fondui +“, kuris naujuoju ilgalaikiu 2021–2027 m. ES finansavimo laikotarpiu apjungs keletą esamų fondų ir programų, skirtų stiprinti Sąjungos socialinį aspektą.

EESRK nepritaria, kad kitame sanglaudos politikos biudžete būtų panaikinta privaloma mažiausia sanglaudos politikos finansavimo iš ESF+ dalis, kuri šiuo metu sudaro 23,1 proc.; Komitetas taip pat nepritaria pasiūlymui sumažinti fondo Europos bendro finansavimo normą.

EESRK ragina 30 proc. ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politikai skirtų išteklių skirti ESF + ir rekomenduoja 30 proc. ESF + lėšų skirti socialinės įtraukties priemonėms.

 „ESF + finansavimo mažinimas šešiais procentais yra nepriimtinas turint omenyje didelį ir nemažėjantį skurdo lygį ES, kuris šiuo metu sudaro daugiau kaip 23 proc.“, – pabrėžė Krzysztof Balon, EESRK nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl ESF + pranešėjas.

Nors ir nepritaria finansavimo mažinimui, EESRK palankiai vertina pasiūlymą, visų pirma todėl, kad jis dera su Europos socialinių teisių ramsčiu ir dėl to, kad juo siekiama apjungti esamus fondus siekiant pagerinti kovą su skurdu, socialine atskirtimi ir nedarbu.

Pasak EESRK, ESF + turėtų tikslinę lėšų dalį skirti jaunimo nedarbui ir pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimui. Pilietinė visuomenė turėtų visapusiškai dalyvauti planuojant ir įgyvendinant ESF + projektus. (ll)