EESRK norėtų, kad pilietinė visuomenė atliktų svarbesnį vaidmenį ES išorės veiksmuose

2018 m. spalio 17 d. EESRK plenarinėje sesijoje dalyvavo Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini. Su ja buvo aptartos pagrindinės išorės grėsmės ir iššūkiai, kylantys Europos Sąjungai. EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė svarbų ES, kaip pagrindinės humanitarinės pagalbos teikėjos, vaidmenį ir nurodė, kad „pilietinės visuomenės organizacijos yra pasirengusios prisidėti prie šios veiklos“.

Plenarinė sesija prasidėjo diskusija su F. Mogherini dėl išorės grėsmių ir iššūkių, su kuriais susiduria ES. Luca Jahier išreiškė apgailestavimą, kad pastaraisiais metais, nepaisant ES pastangų, padėtis daugumoje Viduržemio jūros regiono šalių nepagerėjo: „ES atliko svarbų humanitarinės pagalbos teikėjos vaidmenį, tačiau jai taip pat iškilo būtinybė, viena vertus, laikytis pragmatinio politinio požiūrio į migracijos srautų valdymą, kita vertus, ginti pagrindines ES vertybes, kaip antai žmogaus teises“.

Vis dėlto pirmininkas nurodė, kad „EESRK puikiai geba matyti teigiamus šio tamsaus paveikslo aspektus", ir paragino į ES išorės veiksmus aktyviau įtraukti pilietinę visuomenę: „Akivaizdu, kad visuomenės parama požiūriui, kad reikia „daugiau Europos“, vis dar yra didelė ir kad pilietinė visuomenė yra pasirengusi prisidėti prie šios veiklos. Tai, gerb. Mogherini, yra didžiulis politinis turtas Jūsų rankose“.

F. Mogherini paminėjo kai kuriuos bendrus Europos išorės veiksmų tarnybos ir EESRK prioritetus. Tai darnus vystymasis ir nuolatinė taika – sritys, kuriose „profesinės sąjungos ir pilietinės visuomenės organizacijos yra neišskiriami partneriai“; išorės veiksmų kultūrinis aspektas, kaip Europos švelniosios galios panaudojimo būdas; taip pat dėmesys jaunimui, kuris, pasak F. Mogherini, yra ES išorės veiksmų pagrindas. (dgf)