Sanglaudos politikos biudžeto apkarpymai – klaidingas ženklas visuomenei

EESRK yra tvirtai įsitikinęs, kad sanglaudos politika yra labai svarbi Europos ateičiai, nes ji užtikrina pakankamus išteklius ir reikiamas reformas. Biudžeto sumažinimas 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu būtų klaidingas ženklas visuomenei ir gali pakenkti sanglaudos politikai. Biudžetas turi išlikti tokio pat dydžio kaip dabar, o teritoriniam bendradarbiavimui – padidintas.

Nors EESRK neseniai priimtame nuomonių rinkinyje kritikuoja Komisijos pasiūlymų dėl būsimos regioninės plėtros ir sanglaudos politikos finansines nuostatas, jis palankiai vertina jos pastangas pradėti reformas ir pripažįsta didelius patobulinimus supaprastinimo, lankstumo ir veiksmingumo požiūriu. Vis dėlto jis apgailestauja, kad naujajame taisyklių rinkinyje nėra nustatyta, kad visiems fondams taikomos vienodos taisyklės.

Jo nuomone, naujos sanglaudos politikos nuostatos turėtų būti suderintos su nauja strategija „Europa 2020“. Jomis turėtų būti stengiamasi įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus ir Europos socialinių teisių ramstį ir visapusiškai įtvirtinti.

EESRK atmeta pasiūlymus dėl makroekonominių sąlygų, n + 2 įsipareigojimų panaikinimo taisyklės ir bendro finansavimo normų sumažinimo. Šiais pasiūlymais būtų sukurta pernelyg griežta ekonominė aplinka ir jie gali pakenkti investicijoms. Reikėtų daugiau lankstumo, kad būtų atsižvelgta į konkrečias regionų aplinkybes.

Kadangi sanglaudos politika turi sudaryti sąlygas struktūrinių ir nuolatinių trūkumų turinčioms vietovėms veiksmingai atremti joms kylančius iššūkius, EESRK palankiai vertina siūlomą mechanizmą, skirtą šalinti teisines ir administracines kliūtis tarpvalstybiniams klausimams spręsti. Šis mechanizmas turi užtikrinti teisinį tikrumą potencialiems naudotojams ir kompensuoti galimą pusiausvyros sutrikimą tarp partnerių.

Kalbant apie Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, EESRK siūlo aktyviau įtraukti jaunimą. Visų ETB programų prioritetas turėtų būti skaitmeninės atskirties mažinimas ir reikėtų apsvarstyti galimybę pirmenybę teikti civilinės saugos ir pagrindinių pavojų mažinimo integracijai.

Daugiau informacijos apie EESRK nuomones pateikiama čia. (jk)