Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Dar kartą patvirtinamos Europos vertybės

Mieli skaitytojai,

likus mažiau nei septyniems mėnesiams iki rinkimų į Europos Parlamentą, Europa atsidūrė kryžkelėje.

Tai, kas prieš keletą metų atrodė neįmanoma, dabar yra kasdienis iššūkis – kalbu apie abejones dėl Europos Sąjungos ir grėsmę jos vertybėms. Nesvarbu, ar tai demokratija, laisvė, lygybė, pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms ar teisinė valstybė, mūsų vertybės svyruoja daugelyje Sąjungos kampelių. Tačiau vertybės yra kertinis ES akmuo ir kai joms kyla pavojus, Sąjunga sudrebinama iki pat šaknų.

Įsidėmėtinos datos

2018 m. lapkričio 22–23 d., Atėnai, Graikija

12-asis EESRK pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminaras „Europos vertybių įtvirtinimas“

2018 m. lapkričio 28 d., Briuselis

EESRK vartotojų aukščiausiojo lygio susitikimas

2018 m. lapkričio 30 d., Briuselis

Ankstyvo gaminių nusidėvėjimo problemos šalinimas Europoje

2018 m. gruodžio 12–13 d., Briuselis

EESRK plenarinė sesija

Trumpai

Gianluca Brunetti – naujasis Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) Gianlucą Brunetti, buvusį Komiteto žmogiškųjų išteklių ir finansų direktorių, paskyrė savo naujuoju generaliniu sekretoriumi nuo 2018 m. lapkričio 14 d.

EESRK myli Europos kiną

Spalio 23 d. Briuselio vaizduojamojo meno centre „Bozar“ įvyko Paweło Pawlikowskio (2015 m. gavusio „Oskarą“ už filmą „Ida“, o 2018 m. Kanuose – geriausio režisieriaus apdovanojimą) filmo „Šaltasis karas“ premjera. EESRK dalyvavo organizuojant šį renginį kartu su Europos Komisija (programa „Kūrybiška Europa“), Europos Parlamentu (LUX kino apdovanojimas) ir „Bozar“. Filmo pažiūrėti į vaizduojamojo meno centrą „Bozar“ susirinko penki šimtai žmonių. Per renginio atidarymą EESRK vardu kalbėjusi už komunikaciją atsakinga Komiteto pirmininko pavaduotoja Isabel Caño pabrėžė, kad kultūra, ypač įvairių kultūrų dialogas yra labai svarbi pilietinei visuomenei. Po filmo peržiūros vyko diskusija su OPUS FILM kūrybos prodiusere Ewa Puszczyńska apie saviraiškos laisvę ir kūrybiškumą totalitarizmo sąlygomis ir buvo prieita prie svarbiausios išvados, kad „kultūra sienas peržengia greičiau nei žmonės“. Diskusiją vedė buvęs dienraščio „Gazeta Wyborcza“ korespondentas Robert Sołtyk. (ehp)

Nuotraukoje: Juliette Duret („Bozar“), EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño, Lucía Recalde („Kūrybiška Europa“ paprogramė MEDIA), OPUS FILM kūrybos prodiuserė Ewa Puszczyńska.

Luca Jahier: „Europa turi būti tvari arba jos tiesiog neliks.“

Aukšto lygio konferencijoje dėl darnaus vystymosi tikslų ir iniciatyvų tvarioms pasaulinėms vertės grandinėms, kurią bendrai surengė EESRK, Europos Komisija ir Nyderlandų ekonomikos ir socialinių reikalų taryba, Luca Jahier pažymėjo, kad tvariai ekonomikai alternatyvų nėra: „Europa turi būti tvari arba jos tiesiog neliks.“

Pilietinės visuomenės organizacijos prašo Serbijos stiprinti teisinę valstybę

Septintasis ES ir Serbijos pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio komiteto (JKK) posėdis, kuris spalio 23 d. įvyko Belgrade, abiejų šalių pilietinės visuomenės organizacijoms suteikė galimybę išnagrinėti Serbijos stojimo į ES proceso padėtį.

EESRK džiaugiasi pirmąja pagal Junkerio planą suteikta paskola socialinei ekonomikai

Europos investicijų bankas (EIB) suteikė Ispanijos socialinės ekonomikos įmonei „Ilunion“ 35 milijonų EUR paskolą. Paskola pripažįstamas socialinės ekonomikos potencialas, apie kurį seniai kalbėjo EESRK. Paskola turėtų padėti sukurti 725 naujas darbo vietas.

EESRK naujienos

Ch. Stylianides: „rescEU“ yra tik pirmas civilinės saugos mechanizmo atnaujinimas

Atsižvelgiant į dramatišką klimato kaitos poveikį EESRK paragino ES institucijas priimant „rescEU“ pasiūlymą numatyti tolesnes bendras priemones ir politiką, kuri leistų veiksmingiau ir efektyviau reaguoti į nelaimes.

 

EESRK norėtų, kad pilietinė visuomenė atliktų svarbesnį vaidmenį ES išorės veiksmuose

2018 m. spalio 17 d. EESRK plenarinėje sesijoje dalyvavo Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini. Su ja buvo surengta diskusija dėl pagrindinių išorės grėsmių ir iššūkių, kylančių Europos Sąjungai. EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė svarbų ES, kaip pagrindinės humanitarinės pagalbos teikėjos, vaidmenį ir nurodė, kad „pilietinės visuomenės organizacijos yra pasirengusios prisidėti prie šios veiklos“.

Klimato kaitai reikėtų skirti 40 proc. ES biudžeto

Šia savo nuomone dėl Europos kovos su klimato kaita finansavimo pakto EESRK siekia, kad būtų numatytas finansavimas pertvarkos procesams, kurie būtini ES ekonomikos ekologizavimui. Komitetas teigia, kad 40 proc. ES biudžeto reikėtų skirti kovai su klimato kaita ir jos padariniais.

EESRK teigia, kad tvirta, visiškai finansuojama bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) yra labai svarbi.

EESRK mano, kad tvirta, visiškai finansuojama bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) yra labai svarbi, ir nepritaria jokiam BŽŪP biudžeto sumažinimui. Jis palankiai vertina pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl BŽŪP, kuriais dėmesys vėl sutelkiamas į aukštesnius tikslus aplinkos ir klimato kaitos srityje, subsidiarumą ir supaprastinimą, tačiau norėtų užtikrinti, kad BŽŪP ir toliau būtų bendra politika, grindžiama tvirta bendrąja rinka.

EESRK pateikė naujų idėjų, kaip gerinti ES ekonomikos valdymą

EU economic governance

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) spalio mėn. priėmė nuomonių dėl ES ekonomikos valdymo rinkinį, kuriame ES politikos formuotojams pateikiama naujų idėjų, skirtų šiuo metu vykstančioms diskusijoms dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) stiprinimo bei kito Europos semestro proceso.

Sanglaudos politikos biudžeto apkarpymai – klaidingas ženklas visuomenei

EESRK yra tvirtai įsitikinęs, kad sanglaudos politika yra labai svarbi Europos ateičiai, nes ji užtikrina pakankamus išteklius ir reikiamas reformas. Biudžeto sumažinimas 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu būtų klaidingas ženklas visuomenei ir gali pakenkti sanglaudos politikai. Biudžetas turi išlikti tokio pat dydžio kaip dabar, o teritoriniam bendradarbiavimui – padidintas.

EESRK ragina sparčiai, tačiau laipsniškai pereiti į tvarią ekonomiką

ES įsipareigojo siekti ne tik socialinių tikslų, bet ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų, tausiau išteklius naudojančios ir tvarios ekonomikos. Šių įsipareigojimų finansavimas, atsižvelgiant į aplinkos, socialinius ir valdymo kriterijus, yra didžiulis investicinis iššūkis.

EESRK pritaria valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių išbandymui rinkose, tačiau ragina sukurti tvirtesnę naujai finansinei priemonei palankią sistemą

SBBS

Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai gali prisidėti prie bankų ir kitų finansų subjektų valstybės obligacijų portfelių didesnio diversifikavimo ir rizikos sumažinimo. Tai galėtų turėti teigiamo poveikio finansų sistemos stabilumui ir atsparumui ir pagerinti finansų rinkos integraciją.

Nauji migracijos ir sienų valdymo fondai daugiausiai dėmesio turėtų skirti migrantų integracijai

EESRK pritaria naujiems fondams, skirtiems prieglobsčiui ir migracijai bei sienų ir vizų valdymui. Spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje, kurią parengė Giuseppe Iuliano, Komitetas pritaria Komisijos sprendimui padidinti biudžetą abiem politikos sritims, bet laikosi nuomonės, kad žodis „integracija“ turėtų išlikti migracijai skirto fondo pavadinime ir kad turėtų būti parengtos teisėto patekimo į ES nuostatos.

EESRK nepritaria tam, kad būtų mažinamas ESF +, kuris yra pagrindinis investavimo į žmones ES fondas.

EESRK kategoriškai nepritaria pasiūlymui šešiais procentais sumažinti asignavimus naujajam „Europos socialiniam fondui +“, kuris naujuoju ilgalaikiu 2021–2027 m. ES finansavimo laikotarpiu apjungs keletą esamų fondų ir programų, skirtų stiprinti Sąjungos socialinį aspektą.

 

Trečiajame judumo dokumentų rinkinyje reikėtų atsižvelgti į visas transporto formas

Naujuoju Komisijos pasiūlymu reikia siekti daugiau, apimant visas esamas transporto formas. Jis turėtų būti skirtas ir krovinių bei keleivių vežimo įvairiarūšiškumui. Pranešėjos Giulia Barbucci parengtoje ir spalio mėn. priimtoje nuomonėje EESRK pritaria Komisijos pateiktam Trečiajam judumo dokumentų rinkiniui, tačiau teigiama, kad šio projekto užmojis turėtų būti platesnis.

EESRK: Komisija turi siekti įtraukios skaitmenizacijos

Komisijos parengta Skaitmeninės Europos programa yra žingsnis teisinga kryptimi, nes pripažįstama skaitmeninių įgūdžių svarba, tačiau programa galėtų būti labiau susieta su socialinėmis realijomis. EESRK narių Norbert Kluge ir Ulrich Samm parengtoje ir spalio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK pritaria Komisijos pasiūlymui ir pažymi, kad skaitmeninimo procesas Europoje turi būti įtraukus, o „skaitmeninis dividendas“ turi būti lygiai paskirstytas taikant tinkamas politikos priemones.

Finansinių paslaugų populiarinimas tarp vartotojų

Skaitmeninės tarpvalstybinės finansinės paslaugos labai nepopuliarios tarp Europos vartotojų – jie vis dar linkę palaikyti fizinius ryšius su nacionaliniais mažmeniniais bankais. Reikia daugiau pastangų, kad Europos vartotojai galėtų geriau pasirinkti aiškiai suprantamus produktus ir įperkamas paslaugas, taip pat užtikrinti didesnį tarpvalstybinių sandorių saugumą ir patikimumą. Tai buvo pagrindinės išvados, prie kurių buvo prieita per rugsėjo 26 d. EESRK vykusias diskusijas.

Grupių naujienos

Ar ES pagaliau ėmėsi kurti socialinę Europą?

Darbuotojų grupė

Europos socialinių teisių ramsčiui skirtas praktinis seminaras, 2018 m. spalio 12 d. surengtas Sankt Peltene
 

Laisvosios profesijos 4.0. Tvari profesinių funkcijų pertvarka

parengė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) grupė „Įvairovė Europa“

EESRK grupė „Įvairovė Europa“ organizuoja laisvosioms profesijoms skirtą renginį, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama tvariai profesinių funkcijų pertvarkai. Renginio tikslas – įgyti naujų įžvalgų siekiant parengti perspektyvią laisvųjų profesijų apibrėžtį skaitmeniniame profesiniame pasaulyje.

Kaip remti įmones skaitmeniniame amžiuje. MVĮ skaitmeninimas

parengė EESRK Darbdavių grupė

Žinių stoka, nepakankamai išvystyta infrastruktūra, didelės investicinės sąnaudos, taip pat kvalifikuotų darbuotojų trūkumas ir įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitiktis – tai tik keletas sunkumų, su kuriais susiduria MVĮ, bandydamos pasinaudoti skaitmenine revoliucija. Konferencijos „Kaip remti įmones skaitmeniniame amžiuje. MVĮ skaitmeninimas“ dalyviai pabandė nustatyti galimas kliūtis ir pasiūlyti, kaip jas įveikti ateityje. Renginys įvyko 2018 m. spalio 24 d. Vienoje (Austrija).

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Tavo Europa, tavo balsas! 2019. Balsuokite už ateitį!

Pagrindiniam Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto renginiui Tavo Europa, tavo balsas!, suteikiančiam galimybę jaunimui išreikšti savo nuomonę formuojant Europos politiką, kitais metais sukaks 10 metų. 2019 m. bus išrinktas naujas Europos Parlamentas, kuriam teks priimti labai svarbius sprendimus tokiu laikotarpiu, kai viskas – nuo ekonomikos iki komunikacijos ir nuo politikos iki socialinių tendencijų – keičiasi iš esmės.