Vartotojų apsaugos taisyklės turėtų saugoti vartotojus ir padėti prekiautojams įveikti nesklandumus dėl Europoje klestinčios e. prekybos

Rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenariniame posėdyje Europos įmonių ir vartotojų atstovai gana šaltai sutiko Komisijos pasiūlytas naujas galimybes vartotojams. Skelbdamas savo poziciją dėl šio pasiūlymo, Komitetas abejojo, ar naujos galimybės vartotojams pateisins lūkesčius, kad ES vartotojų apsaugos teisės aktai būtų pritaikyti skaitmeniniam amžiui. EESRK nuomone, pirmenybę reikėjo teikti realiam galiojančių vartotojų apsaugos taisyklių įgyvendinimo užtikrinimui.

Nors EESRK teigiamai vertina faktą, kad Komisija pagaliau suteikė daugiau tikrumo dėl kolektyvinio žalos atlyginimo, jis būtų norėjęs, kad būtų buvę nuveikta daugiau suteikiant galimybių pateikti kolektyvinius ieškinius ir užtikrinant jų prieinamumą.

Vienas iš pasiūlymo trūkumų yra tas, kad jame nėra nuostatų, leidžiančių vartotojams spręsti, ar dalyvauti kolektyviniame ieškinyje dėl žalos atlyginimo, ar tokio dalyvavimo atsisakyti.

EESRK mano, kad Komisija taip pat turėtų spręsti klausimą, kaip finansuoti vartotojų ir pilietinės visuomenės organizacijas, kurioms patikėta ginti vartotojų kolektyvinius interesus, paprašydama valstybių narių paremti bylinėjimosi fondų sukūrimą.

Komitetas mano, kad Komisija pirmiausia turėjo pagalvoti, kaip įgyvendinti jau galiojančias taisykles, reglamentuojančias produktų saugą, rinkos priežiūrą, nesąžiningą prekybos praktiką ir Komisijos ir valstybių narių vartotojų teisių institucijų bendradarbiavimą.

EESRK teigiamai vertina kai kuriuos Komisijos pasiūlymo elementus. Labai geras sprendimas yra išplėsti vartotojų teisių nuostatų taikymą visoms skaitmeninėms paslaugoms, įskaitant iš pažiūros nemokamas skaitmenines paslaugas, taip pat sprendimas nustatyti taisykles pažeidžiančioms bendrovėms konkrečius kriterijus, kuriais remiantis būtų skiriamos atgrasančioms baudos, sudarančios ne mažiau kaip 4 proc. prekiautojo apyvartos.

Labai reikia priemonių, kurios saugotų vartotojus nuo dvejopos kokybės, visų pirma maisto produktų atveju, kad vartotojai, kurių dalis jaučiasi laikomi antrarūšiais piliečiais, jaustųsi lygūs visoje Europoje.

Tačiau EESRK prekiautojų ir vartotojų atstovai pripažino, kad jų nuomonių konkrečiais klausimais suderinti nepavyko.

Prekiautojai mano, kad reikia atnaujinti, supaprastinti ir pritaikyti iki sutarties sudarymo pateiktiną informaciją, tuo tarpu vartotojai mano, kad tai sumažintų apsaugos lygį.

Dėl vartotojų teisės atsisakyti internetinės sutarties įmonės, ypač MVĮ, norėtų, kad neliktų įpareigojimo priimti internetu nusipirktas prekes, kurios grąžinamos jau panaudotos, o ne tiesiog pabandytos, ir grąžinti išlaidas nepatikrinus, ar grąžintos prekės nėra sugadintos. Vartotojai mano, kad šis pasiūlymas gali apriboti vartotojų teises, jeigu nebus pateikta įrodymų, kad tokiomis teisėmis plačiai piktnaudžiaujama.

Dėl agresyvios komercinės praktikos prekiautojai mano, kad valstybėms narėms suteikus galią riboti išnešiojamąją prekybą, gali būti stigmatizuotas visas ekonomikos sektorius, ir norėtų, kad būtų numatytos priemonės bet kokiai agresyviai praktikai. Vartotojai pritaria šiai priemonei, jeigu ji dėl sveikatos ir saugos priežasčių būtų taikoma gerai apibrėžtoms prekių (vaistų, ginklų) kategorijoms. (dm)