Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Be taikos nėra augimo, klestėjimo, nėra ir ateities

Už taiką vertėtų kovoti kiekvieną mielą dieną.

Visais laikais tvirtinta, kad Europos Sąjungos esmė visų pirma yra tai, kad ji jau daugiau kaip septynis dešimtmečius užtikrina taikų savo narių sambūvį. Kitas įtikinamas argumentas Europai paremti yra jos suteikta pagalba buvusio Rytų bloko šalims vėl prisijungiant prie Vakarų  be Sąjungos per tokį trumpą laiką to nebūtų buvę įmanoma pasiekti. Europos Sąjunga žmonėms suteikia priklausymo jai jausmą ir skatina Europos tapatybę.

Įsidėmėtinos datos

2018 m. lapkričio 22–23 d., Atėnai, Graikija

12-asis EESRK pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminaras „Europos vertybių įtvirtinimas“

2018 m. lapkričio 28 d., Briuselis

EESRK vartotojų aukščiausiojo lygio susitikimas

2018 m. gruodžio 12–13 d., Briuselis

EESRK plenarinė sesija

Trumpai

EESRK delegacijos nariai su partneriais iš Albanijos diskutuoja apie socialinį dialogą ir jaunimo politiką

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai rugsėjo 24–25 d. Tiranoje susitiko su Albanijos pilietinės visuomenės atstovais socialinio dialogo padėčiai Albanijoje aptarti ir padiskutuoti apie jaunimo politiką ir jaunimo angažuotumą šioje šalyje.

Penki klausimai Eleonorai Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio 2018 m. spalio 1 d. taps naująja EESRK komunikacijos departamento vadove, šias pareigas perimdama iš Peterio Lindvaldo-Nielseno.

# JubelFestival – EESRK nariai aptaria naujas idėjas dėl Europos ateities

2018 m. rugsėjo 22 d., šeštadienį, Briuselio Leopoldo parke įvykęs „Jubel“ festivalis buvo pirmasis Belgijoje surengtas Europos demokratijai skirtas festivalis, suteikęs galimybę pasikeisti nuomonėmis ir mokymosi patirtimi. EESRK nariai Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert ir Daniel Mareels vedė diskusijas dėl Europos ateities, kurios, atsižvelgiant į artėjančius Europos Parlamento rinkimus, buvo itin svarbios.

 

Suprasti Europą savo gimtąja kalba

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete atidaryta paroda „ES kalba jūsų kalba“, skirta pirmojo Europos Sąjungos teisės akto, t. y. Reglamento Nr. 1/58, kuriuo buvo nustatytos ES institucijose vartojamos kalbos, 60-osioms metinėms paminėti. Parodoje išaukštinama Europos daugiakalbystė ir jos turtingumas.

EESRK naujienos

Dėl 2018 m. EESRK pilietinės visuomenės premijos varžosi projektai iš 27 šalių

#CivSocPrize @EU_EESC

EESRK gavo 148 paraiškas dėl apdovanojimo, kuris šiais metais bus skiriamas už novatoriškas tapatybę, Europos vertybes ir kultūros paveldą Europoje skatinančias iniciatyvas.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), ES lygmeniu atstovaujantis organizuotai pilietinei visuomenei, šių metų konkursą dėl 50 000 EUR premijos paskelbė birželio mėnesį. Kandidatus siūlyti buvo galima iki rugsėjo 7 d. ir šį kartą sulaukta dalyvių iš 27 ES valstybių narių. Tai rodo, kad, palyginti su 2017 m., kai konkurse dalyvavo tik 20 šalių, išaugo pilietinės visuomenės susidomėjimas šiuo apdovanojimu.

EESRK pasisako už plataus užmojo ES biudžetą, ne mažesnį kaip 1,3 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)

Per rugsėjo mėn. plenarinės sesijos diskusijas su Güntheriu Oettingeriu (už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingu Komisijos nariu) dėl ES 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos EESRK paragino, atsižvelgiant į Europos Parlamento poziciją, parengti plataus užmojo biudžetą, kuris sudarytų ne mažiau kaip 1,3 proc. BNP. Tokio dydžio biudžetas suteiktų ES priemonių dabartiniams ir būsimiems sunkumams įveikti. Susitarus dėl tvirto biudžeto prieš 2019 m. gegužės mėn. įvyksiančius Europos Parlamento rinkimus, būtų pasiųsta svarbi politinė žinia ir būtų galima nedelsiant pradėti įgyvendinti svarbias išlaidų programas.

EESRK konferencijoje raginama tvirtai įsipareigoti įgyvendinti plataus užmojo sanglaudos politiką po 2020 m.

Europos Komisijos pasiūlymuose dėl sanglaudos politikos po 2020 m. yra daug teigiamų aspektų, tačiau jų užmojai nėra pakankamai platūs. Sanglaudos politikai skirto biudžeto, kuris, palyginti su ankstesniu, buvo sumažintas 10 proc., nepakaks norint patenkinti esamos politinės darbotvarkės ir aplinkos poreikius. Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduria ES, Iki 2019 m. rinkimų į Europos Parlamentą reikia iki galo susitarti dėl 2021–2027 m. ES biudžeto.

Panaikinus skaitmeninį lyčių atotrūkį, Europos BVP išaugtų 16 mlrd. EUR

Atotrūkis tarp lyčių skaitmeninių įgūdžių srityje yra jau ankstyvoje vaikystėje prasidedančios moterų diskriminacijos pasekmė. EESRK siūlo nagrinėjant įvairius nelygybės šaltinius taikyti daugiapakopį požiūrį ir visapusišką politiką.

Darbuotojams turėtų būti užtikrinta derama socialinė apsauga neatsižvelgiant į darbo santykių formą

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) savo nuomonėje dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl rekomendacijos dėl socialinės apsaugos galimybių įspėjo, kad, nors galimybės naudotis socialinės apsaugos sistemomis yra svarbus sąžiningesnės visuomenės elementas, šios galimybės Europos darbo rinkoje darosi vis labiau ribotos, ypač pagal naujas darbo formas arba savarankiškai dirbantiems asmenims.

EESRK pristatyta Europos piliečių iniciatyva „Minority SafePack“

Rugsėjo 20 d. EESRK plenariniame posėdyje Europos piliečių iniciatyvos (EPI) „Minority SafePack“ iniciatoriai pristatė iniciatyvą, kuria siekiama gerinti tautinių ir kalbinių mažumų apsaugą Europoje.

Vartotojų apsaugos taisyklės turėtų saugoti vartotojus ir padėti prekiautojams įveikti nesklandumus dėl Europoje klestinčios e. prekybos

Rugsėjo 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenariniame posėdyje Europos įmonių ir vartotojų atstovai gana šaltai sutiko Komisijos pasiūlytas naujas galimybes vartotojams. Skelbdamas savo poziciją dėl šio pasiūlymo, Komitetas abejojo, ar naujos galimybės vartotojams pateisins lūkesčius, kad ES vartotojų apsaugos teisės aktai būtų pritaikyti skaitmeniniam amžiui. EESRK nuomone, pirmenybę reikėjo teikti realiam galiojančių vartotojų apsaugos taisyklių įgyvendinimo užtikrinimui.

EESRK ragina siekti įtraukaus dirbtinio intelekto, kad darbo vietose diegiant pažangiąsias technologijas daugiausia dėmesio būtų skiriama darbuotojams

ES turi užtikrinti, kad dėl dirbtinio intelekto revoliucijos neiškiltų grėsmė darbo kokybei Europoje. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje teigia, kad darbuotojų ir protingų mašinų sąveika turi būti reglamentuojama, kad žmonės niekada nebūtų valdomi mašinų.

Turi būti uždrausta visa nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ir turi būti apsaugoti visi veiklos vykdytojai

Nesąžiningos prekybos praktika daro neigiamą poveikį ekonomikai, visuomenei ir aplinkai. Maisto tiekimo grandinė yra itin pažeidžiama dėl nesąžiningos prekybos praktikos, kaip pripažino Komisija. Tačiau jos pasiūlymas dėl direktyvos dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje nėra pakankamai išsamus.

EESRK ragina taikyti privalomas priemones interneto platformoms siekiant kovoti su dezinformacija

Socialinių medijų platformos turėtų būti atsakingesnės ir laikytis griežtų taisyklių. Komitetas sutinka su Europos Komisija, kad tai būtų didelis žingsnis į priekį kovojant su dezinformacija. Tačiau Komisijos pasiūlyme trūksta praktinių priemonių šiems tikslams pasiekti. Martino Sieckerio parengtoje nuomonėje, kurią EESRK priėmė 2018 m. rugsėjo 19 d. plenariniame posėdyje, EESRK ragina Komisiją patvirtinti privalomas priemones.

Naujasis Komisijos pasiūlymas dėl skaitmeninės rinkos apsaugos MVĮ

Europos Komisijos pasiūlytas naujasis reglamentas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos apsaugos ne tik e. prekybos vartotojus, bet ir – pirmą kartą – MVĮ. Interneto platformose ir paieškos sistemose veikiančios įmonės galės spręsti galimus konfliktus neteisminiu būdu. Ši pažanga akcentuojama Marco Vezzani parengtoje nuomonėje, kuri buvo priimta EESRK 2018 m. rugsėjo 19 d. plenariniame posėdyje.

EK aplinkosaugos veiksmų planui labai trūksta ir užmojo, ir išteklių

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) perspėjo, kad Europos Komisijos aplinkosaugos veiksmų planui, kuriuo siekiama visoje ES gerinti nepakankamą ir nevienodą ES aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą ir aplinkos valdymą, labai trūksta užmojo ir išteklių, o siūlomos priemonės yra pernelyg švelnios, kad reikalavimų nesilaikančios valstybės narės būtų tinkamai ir vienodai drausminamos.

EESRK pritaria Komisijos pasiūlymams investuoti į pažangų, saugų ir tvarų judumą

2018 m. rugsėjo 20 d. EESRK plenariniame posėdyje EESRK pirmininkas Luca Jahier ir už transportą atsakinga Komisijos narė Violeta Bulc dalyvavo audringoje diskusijoje judumo klausimu. Svarbiausi diskusijos su EESRK nariais klausimai – tinkama gerai veikiančios bendros Europos transporto erdvės reguliavimo sistema, skaitmeninimas sausumos transporto technologijų srityje, geresnis įvairių esamų elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumas ir investavimas į švarią elektros energiją.

EESRK pasisako už tvirtesnę Europos infrastruktūros tinklų priemonę po 2020 m.

Didesnis biudžetas, didesnė tinklų sinergija, nuolatinė techninė parama, dar kartą patvirtintas įsipareigojimas investuoti į elektros energijos projektus ir dvejopo naudojimo civilinė ir karinė infrastruktūra. 2018 m. rugsėjo 19 d. EESRK plenariniame posėdyje, kuriame buvo priimta Aurelio Laurențiu Plosceanu ir Grahamo Watsono kartu parengta nuomonė, EESRK plačiai parėmė naują Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) reglamentą 2021–2027 m. ir nurodė tobulintinas sritis.

Grupių naujienos

Ar globalizuotame pasaulyje vis dar įmanomas Europos socialinis modelis?

parengė EESRK Darbdavių grupė

Norint sėkmingai įgyvendinti socialinę politiką, reikia sėkmingos ekonominės politikos. Siekiant užtikrinti, kad Europos socialinis modelis ir toliau būtų tvarus, turime pagerinti jo veiksmingumą ir padidinti Europos našumą. Tokios buvo pagrindinės 2018 m. rugsėjo 27 d. Sopote, Lenkijoje, vykusios diskusijos „Ar globalizuotame pasaulyje vis dar įmanomas Europos socialinis modelis?“ išvados.

Pakeisti euroskepticizmo tendenciją

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Darbuotojų grupės nariai šį mėnesį susirinko Vienoje aptarti Austrijos pirmininkavimo laikotarpio, Europos darbuotojams ir piliečiams kylančių grėsmių ir profesinių sąjungų strategijų joms įveikti.

Kova su populizmu – kiekvieno rūpestis

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Du puikūs ginklai kovojant su euroskepticizmu yra ekonominė pažanga ir socialinis stabilumas, tačiau jų nepakanka. 2018 m. spalio 11 d. Feldkirche įvykusioje konferencijoje, kuri buvo surengta bendradarbiaujant su Forarlbergo darbo rūmais, EESRK grupė „Įvairovė Europa“ tyrė, kaip ir kodėl Europos Sąjungoje iškilo populizmas, ir nurodė, kad pilietinė visuomenė gali atlikti pagrindinį vaidmenį kovojant su juo.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Dar kartą patvirtinamos Europos vertybės

Pilietinės visuomenės vaidmuo saugant, propaguojant ir stiprinant mūsų vertybių paveldą artėjant Europos Parlamento rinkimams

12-ajame pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminare, kuris lapkričio 22–23 d. vyks Atėnuose, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas į Europos vertybes pažvelgs kaip į Europos paveldo dalį.

Edvard Stepančič ir sienas peržengiantis konstruktyvizmas

Spalio mėn. plenarinės sesijos metu 6 aukšto fojė vyks tapybos paroda „Edvard Stepančič ir sienas peržengiantis konstruktyvizmas“. Parodoje, kurią spalio 17 d., trečiadienį, 13.00 val. atidarys EESRK pirmininkas Luca Jahier, bus eksponuojamas 21 originalus meno kūrinys iš privačios kolekcijos.

Penas apmąstymams

Lapkričio mėn. EESRK patalpose bus surengta paroda „Penas apmąstymams“, kurioje bus eksponuojami gerai žinomo menininko Bruce’o Thurmano 25 aliejiniais dažais ant drobės tapyti paveikslai. Jie bus pristatyti kaip iliustruota kulinarinė knyga – kelionė po įvairių Europos šalių receptus, atskleidžianti skirtingą maisto kultūrą.