Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palankiai įvertino tai, kad Komisija svarsto galimybę išplėsti balsavimą kvalifikuota balsų dauguma, t. y. kad pagal bendro sprendimo procedūrą Taryba priimtų sprendimus kartu su Europos Parlamentu dėl didesnio skaičiaus socialinės politikos sričių.

„Šiais klausimais Europos Parlamentą įtraukti į ES teisėkūros procesą vienodomis teisėmis su Taryba yra nepaprastai svarbu, nes socialiniai klausimai yra tiesiogiai susiję su piliečiais ir socialine sanglauda, kuri yra itin svarbi ES išlikimui“, – teigė EESRK rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje.

Kai kuriose socialinės politikos srityse sprendimai Taryboje vis dar priimami vieningai.

„Europos Parlamentas turėtų tapti tikru ir lygiaverčiu partneriu ES sprendimų socialinės politikos klausimais priėmimo procese. Tai yra svarbi didesnio socialinio teisingumo ir didesnės demokratijos sąlyga. Jeigu tai numatyta Sutartyje, tai kodėl mes jos neįgyvendiname ir laukiame?“, – klausė nuomonės pranešėjas Christian Bäumler.

EESRK pabrėžė, kad balsuodama kvalifikuota balsų dauguma ES liktų ištikima subsidiarumo principui.

Komitetas taip pat pažymėjo, kad jis pritaria visiškam perėjimui prie balsavimo kvalifikuota balsų dauguma nediskriminavimo srityje, priimant rekomendacijas socialinio saugumo ir darbuotojų apsaugos klausimais, taip pat dėl sprendimų, kuriais reglamentuojamos teisėtai ES gyvenančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo sąlygos. (ll)