EESRK pritaria „FinTech“ veiksmų planui su tam tikromis išlygomis

Europos Komisijos pasiūlytos priemonės dėl technologijų plėtros Europos finansų sektoriuje („FinTech“) turi būti patikslintos, kad būtų pasiekta pusiausvyra tarp rinkos skatinimo ir finansų bei ekonomikos sistemos saugumo ir stabilumo. EESRK nuomone, siūlomas veiksmų planas yra geras pagrindas, tačiau reikia papildomų priemonių visam FIN TECH potencialui išnaudoti ir visiems rinkos dalyviams užtikrinti tikrumą, apsaugą ir vienodas rinkos sąlygas.

EESRK mano, kad „FinTech“ dalyviams turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės kaip ir finansų sektoriui, ypač kalbant apie atsparumą, kibernetinį saugumą ir priežiūrą, ir kad būtinos taisyklės, kurios užtikrintų vienodą finansinių technologijų plėtrą ES. Komisija turėtų patikslinti debesijos paslaugas siūlančių bendrovių atsakomybę saugant joms patikėtus asmens duomenis ir nustatyti galimas taisykles.

Vis dėlto EESRK remia Komisijos veiksmų planą, kadangi jis galėtų padėti užbaigti kurti kapitalo rinkų sąjungą, ekonomikos ir pinigų sąjungą ir bendrąją skaitmeninę rinką. EESRK taip pat palankiai vertina Komisijos pasiūlymus, kuriais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas sutelktinio finansavimo operacijoms,kadangi tai suteiktų naujų galimybių ir daugiau tikrumo bei geresnę apsaugą visiems rinkos dalyviams. Tačiau bent jau pradiniais etapais turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys rizikos aspektams, susijusiems su sutelktinio finansavimo operacijomis ir rinkomis, kad, kai įmanoma, būtų galima geriau juos nustatyti ar sušvelninti ir užtikrinti visoms susijusioms šalims tikrumą ir apsaugą.

Be to, turi būti geriau sprendžiami su sutelktiniu finansavimu susiję pinigų plovimo, terorizmo finansavimo ir mokestiniai klausimai ir turėtų būti parengtos nuostatos dėl siūlomo ES režimo reguliarios stebėsenos ir vertinimo. (jk)