EESRK rekomendacijos dėl būsimos ES ekonominės politikos ir ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) valdymo

Liepos mėn. EESRK pateikė pasiūlymų dėl ateinančio teisėkūros laikotarpio ekonominės darbotvarkės ir rekomendavo jais remtis rengiant naują ES ekonomikos strategiją.

EESRK nuomone, formuojant ateities ekonomikos politiką ir valdymą reikėtų atsižvelgti į geopolitinius ir su visuomene susijusius klausimus, pavyzdžiui, pasaulio ekonomikos sulėtėjimą, neišspręstus prekybos ginčus, „Brexit‘ą“, klimato kaitą ir demografinius pokyčius, didėjančią nelygybę ir ketvirtąją pramonės revoliuciją, bei siekti prisidėti stiprinant atsparumą krizėms ir ekonomikos modelio tvarumą. Sprendžiant šiuos uždavinius reikalinga plataus užmojo ekonominė strategija, kurioje būtų nustatyti aiškūs politikos tikslai ir nuoseklesnė ekonomikos valdymo sistema.

Visi keturi EPS ramsčiai – pinigų ir finansų, ekonominis, socialinis ir politinis – turi būti stiprinami išlaikant pusiausvyrą, taip pat būtinas teigiamas naratyvas būsimo ES ekonomikos plėtojimo tema. EESRK, be kita ko, ragina sukurti euro zonos fiskalinį pajėgumą, užtikrinti su pasiūla ir paklausa susijusių priemonių pusiausvyrą ir aktyviau įtraukti Europos Parlamentą, socialinius partnerius ir pilietinės visuomenės organizacijas priimant svarbiausius socialinės ir ekonominės politikos sprendimus.

Kalbant apie didėjančią konvergenciją, EESRK mano, kad būtina skatinti švietimą ir mokymą, mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei inovacijas. Šiomis priemonėmis galima stiprinti ES ekonomikos konkurencingumą, pagrįstą jos pajėgumu tvariai didinti savo našumą ir gyvenimo lygį, kartu siekiant neutralizuoti poveikį klimatui.

Daugiau informacijos rasite čia: ECO/492 ir ECO/493 (jk).