Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Vasara ir atostogos! Tai ne tik puikus metas atgauti jėgas, bet ir gera proga praplėsti akiratį: aplankyti kitas šalis, susipažinti su naujomis kultūromis, išmokti naujų kalbų, rasti įkvėpimo šaltinį...

Po to vėl laukia darbas, naujos perspektyvos pradedant darbą naujajam Europos Parlamentui ir naujos sudėties Europos Komisijai.

Įsidėmėtinos datos

Trumpai

2019 m. konkursas pilietinės visuomenės premijai gauti skirtas moterų įgalėjimui

2019 m. savo prestižinę pilietinės visuomenės premiją EESRK skirs už moterų įgalėjimą ir kovą už lyčių lygybę

Jau galima teikti paraiškas dalyvauti 2019 m. konkurse.

 

EESRK surengtas ES ir Kinijos atstovų susitikimas dėl standartizacijos liftų saugos srityje

EESRK nario Antonello Pezzini iniciatyva 2019 m. liepos 9 d. Komitete lankėsi Kinijos Liaudies Respublikos reguliavimo institucijų atstovų delegacija.

 

Nauji leidiniai

EESRK 2018 m. laimėjimai. Žvelgiant į praeitį, žvelgiant į ateitį

Brošiūroje „EESRK 2018 m. laimėjimai. Žvelgiant į praeitį, žvelgiant į ateitį“ pristatomi svarbiausi Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2018 m. veiklos aspektai.

EESRK naujienos

ES Tarybai pirmininkaujanti Suomija pristatė tvarumu ir gerove grindžiamą programą

Liepos 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) plenarinėje sesijoje Suomijos socialinių reikalų ministrė Aino-Kaisa Pekonen pristatė ES Tarybai pirmininkaujančios Suomijos programą. Joje ypatingas dėmesys skiriamas tvarumui ir piliečių gerovei. Be kitų pirmininkaujančios valstybės narės prioritetų A.-K. Pekonen taip pat pabrėžė teisinės valstybės principo stiprinimą ir ES vertybes. 

Conny Reuter: „Esame čia tam, kad skatintume socialinį dialogą pažangioje ir įtraukioje Europoje.“

Savo liepos 18 d. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) surengė diskusiją su EESRK ryšių su Europos pilietinės visuomenės organizacijomis ir tinklais grupės bendrapirmininkiu Conny Reuteriu.

Conny Reuter supažindino su birželio mėn. viduryje Briuselyje vykusių 2019 m. pilietinės visuomenės dienų rezultatais ir rekomendacijomis. Šio renginio tema buvo tvari demokratija. Jis taip pat kalbėjo apie 2004 m. įsteigtos ryšių grupės, unikalaus ES organo, sukurto siekiant užtikrinti nuolatinį ES institucijų ir Europos pilietinės visuomenės organizacijų tinklo dialogą ES lygmeniu, vaidmenį.

Jei Europos baterijų pramonė nebus stipri, automobilių gamintojai gali pasitraukti iš ES

EESRK remia Europos Komisijos parengtą su baterijomis susijusį ES veiksmų planą, tačiau nurodo, kad jį reikia sustiprinti ir nedelsiant įgyvendinti.

Kyla realus pavojus, kad labai daug Europos automobilių pramonės subjektų perkels gamybą į regionus, esančius netoli baterijų elementų gamybos padalinių, daugiausia į Aziją. Colino Lustenhouwerio parengtoje ir liepos mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje EESRK reiškia savo paramą su baterijomis susijusiam Europos Komisijos veiksmų planui, tačiau įspėja, kad būtina jį sustiprinti ir sparčiai įgyvendinti, kad būtų išvengta galimo Europos automobilių gamyklų perkėlimo už ES ribų.

Žiedinė ekonomika: laikas atskleisti vartotojų potencialą

Ligi šiol veiksmai žiedinei ekonomikai Europoje skatinti daugiausia buvo skirti gamybai, siekiant pastūmėti įmones taikyti žiedinio verslo modelius ir pateikti rinkai žiedinės ekonomikos sprendimų. Liepos mėn. priimtoje EESRK nuomonėje pažymima, kad dabar atėjo laikas įtraukti vartotojus ir įgalinti juos kasdieniame gyvenime rinktis pirkti tvarius gaminius.

Europos žemės ūkis turėtų rinktis agroekologijos kryptį

Žemės ūkio srityje ES daugiau dėmesio turi skirti trumpoms tiekimo grandinėms ir agroekologijai, kad išsaugotų savo žemės ūkį ir padidintų jo atsparumą tokiems naujiems iššūkiams kaip klimato kaita. Be to, agroekologija yra būdas užtikrinti aprūpinimą maistu ir sveikesnį maistą, taigi padidinti jo vertę. Trumpos tiekimo grandinės padės smulkiems ūkiams gauti daugiau pajamų ir pagyvins kaimo vietoves.

Europos gamybos pramonės atgimimas turi būti grindžiamas realiais MVĮ poreikiais

EESRK nuomone, Europos gamybos sistema gali veiksmingai ir konkurencingai pereiti prie pažangios skaitmeninės ir aplinką tausojančios ekonomikos tik tuo atveju, jei ji bus pasirengusi skirti nemažai investicijų inovacijoms. Todėl Europos Komisijos numatyti veiksmai, kuriais siekiama paskatinti gamybos sistemos plėtrą, turėtų būti grindžiami realiu įmonių, ypač MVĮ, poreikių suvokimu.

Europos semestras ir naujas valdymo požiūris yra labai svarbūs būsimai ES ekonominei politikai

EESRK nuomone, ES turėtų atnaujinti savo ekonominės politikos koordinavimo ir valdymo sistemą, kuri remtųsi nauja ES strategija dėl darnaus vystymosi po 2020 m., siekiant efektyvesnių veiksmų ir tvaresnių rezultatų.

EESRK rekomendacijos dėl būsimos ES ekonominės politikos ir ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) valdymo

Liepos mėn. EESRK pateikė pasiūlymų dėl ateinančio teisėkūros laikotarpio ekonominės darbotvarkės ir rekomendavo jais remtis rengiant naują ES ekonomikos strategiją.

EESRK nuomone, formuojant ateities ekonomikos politiką ir valdymą reikėtų atsižvelgti į geopolitinius ir su visuomene susijusius klausimus, pavyzdžiui, pasaulio ekonomikos sulėtėjimą, neišspręstus prekybos ginčus, „Brexit‘ą“, klimato kaitą ir demografinius pokyčius, didėjančią nelygybę ir ketvirtąją pramonės revoliuciją, bei siekti prisidėti stiprinant atsparumą krizėms ir užtikrinant ekonomikos modelio tvarumą. Sprendžiant šiuos uždavinius reikalinga plataus užmojo ekonominė strategija, kurioje būtų nustatyti aiškūs politikos tikslai ir nuoseklesnė ekonomikos valdymo sistema.

EESRK ragina Komisiją geriau suderinti pramonės ir energetikos srities teisės aktus su klimato politika

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ragina Komisiją išsamiau apsvarstyti politikos galimybes, kurios ne tik padėtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir taip kovoti su klimato kaita, bet ir išlaikyti konkurencingumą. Turi būti siekiama geriau apsaugoti ir skatinti ištekliams ir energijai imlius ES pramonės sektorius, nes priešingu atveju Europa rizikuoja prarasti darbo vietas, kurios atiteks ne tokios švarios ekonomikos šalims, ir nepasiekti savo tikslo – sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį.

Energetikos sąjunga turi tapti europiečių kasdienio gyvenimo dalimi

EESRK metinėje nuomonėje dėl energetikos sąjungos būklės apžvelgiama iki šiol padaryta pažanga ir Europos Komisija raginama daugiau dėmesio skirti socialiniams aspektams.

„Energetikos sąjunga realiai dar neveikia.„ “Ji egzistuoja priimant ES politinius sprendimus, tačiau dar nėra Europos piliečių kasdienybės dalis.“ Tokią tvirtą nuomonę liepos mėn. plenarinės sesijoje išreiškė Christophe Quarez, perfrazuodamas savo nuomonėje, kurią asamblėja priėmė, išdėstytą argumentą, kad energetikos pertvarka vietos lygmeniu dar neįvyko. „ES politikos formuotojai jau paklojo energetikos sąjungos pamatus, tačiau dar daug reikia nuveikti ateinančiais metais“, – pridūrė jis.

EESRK ragina imtis Europos masto veiksmų siekiant užtikrinti dalyvaujamąjį blokų grandinės technologijos vystymą

Blokų grandinės ir (DLT), kurios iš pradžių buvo siejamos su kriptovaliutomis, iš tiesų yra labai įvairiapusiškos ir gali būti naudingos socialinei ekonomikai. Tačiau, kaip savo liepos mėn. plenarinėje sesijoje pateiktoje ataskaitoje teigia EESRK, svarbu jas tinkamai reguliuoti ir nukreipti į visuotinę naudą bei užtikrinti, kad visi galėtų dalyvauti.

Grupių naujienos

Darbdavių grupės nariai du kartus susirinks Suomijoje padiskutuoti apie dirbtinį intelektą ir verslui palankią ES

parengė EESRK Darbdavių grupė

EESRK Darbdavių grupė surengs dvi konferencijas ES Tarybai šiuo metu pirmininkaujančioje šalyje – Suomijoje. Pirmasis renginys įvyks rugpjūčio mėn. pabaigoje ir bus skirtas išmaniai ir pažangiai Europai.

Darbuotojų grupės pareiškimas dėl solidarumo kriminalizavimo

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Atsižvelgdama į pastarosiomis savaitėmis dar labiau pablogėjusią ir taip sunkią humanitarinę padėtį Viduržemio jūroje, susidariusią dėl nepakankamos pagarbos ES principams ir vertybėms, Darbuotojų grupė pareiškia...

Grupė „Įvairovė Europa“ vyksta į Helsinkį aptarti tvaraus augimo ir ES konkurencingumo didinimo būdų

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Rugsėjo 16–17 d. grupė „Įvairovė Europa“ surengs neeilinį posėdį Helsinkyje. Atsižvelgdama į Suomijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus ir vadovaudamasi šūkiu „Darni Europa, tvari ateitis“, mūsų grupė nusprendė daugiausia dėmesio skirti trims ramsčiams, kurie sudaro palankias sąlygas tvariam augimui ir taip didina ES konkurencingumą: bioekonomikai ir neutralaus poveikio klimatui Europai, skaitmeninimui ir infrastruktūrai.