Europos Komisijos biudžeto pasiūlymui trūksta politinio užmojo

Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) nepakankamai toli siekiantis ir stokojantis politinio užmojo  tokia buvo viena pagrindinių EESRK vykusios konferencijos šia tema išvadų. Būtų pageidautina greitai susitarti dėl tinkamo ir deramai reformuoto ilgalaikio biudžeto.

EESRK konferencijos dalyviai pripažino kitos daugiametės finansinės programos apribojimus ir palankiai įvertino įvairius teigiamus Komisijos pasiūlymo aspektus, bet kartu išreiškė susirūpinimą dėl vis didėjančio atotrūkio tarp piliečių rūpesčių ir lūkesčių ir ribotų institucinių galių bei finansinių išteklių, kurie šiuo metu skiriami Europos Sąjungai. Komisijos pasiūlymu būtų neįmanoma tinkamai įveikti šio atotrūkio, taigi jį reikia persvarstyti.

EESRK ECO skyriaus pirmininkas Stefano Palmieri, kaip ir Europos Parlamentas, paragino ES vadovus padidinti dabartinę ES išlaidų viršutinę ribą iki 1,3 proc. BVP.

Buvo diskutuojama ne tik dėl siūlomo biudžeto dydžio, bet ir dėl jo struktūros, paskirstymo ir priemonių rinkinio, dėl kurio buvo išreikšta įvairių pozicijų.

Nors kalbėjusieji iš esmės pritarė naujiems papildomiems politiniams prioritetams, jie paprašė atlikti išsamų naujų politikos priemonių įvertinimą tinkamumo ir veiksmingumo požiūriu.

Naujieji prioritetai neturėtų pakenkti finansinių išteklių skyrimui ilgalaikiams prioritetams, būtent sanglaudos politikai ir bendrai žemės ūkio politikai, nepaisant to, kad šios politikos sritys turėtų būti tinkamai reformuotos.

Konferencijos dalyviai pasisakė už griežtesnes prieigos prie ES finansavimo sąlygas ir palankiai įvertino naujas EPS stabilumui skirtas priemones. Vis dėlto jiems kilo abejonių dėl siūlomų priemonių užmojo ir veiksmingumo ir jie paprašė išsamesnės informacijos.

Galiausiai kalbėjusieji sutarė, kad dabar svarbiausia susitarti dėl DFP iki neoficialaus Europos Vadovų Tarybos susitikimo Sibiu ir 2019 m. įvyksiančių Europos Parlamento rinkimų.

Konferencijos išvados bus įtrauktos į EESRK nuomonę, kuri bus svarstoma 2018 m. rugsėjo mėn. EESRK plenarinėje sesijoje. (jk)