Kitos kalbos:

Mieli skaitytojai,

rugsėjį visada jaučiuosi lyg prasidėtų nauji metai. Daug labiau nei sausį. Rugsėjį baigiasi vasaros atostogos, grįžtame prie įprastų darbų, susitikimų, kelionių ar mokslų. Šiemet tas jausmas daug stipresnis nei paprastai. Vakcinavimo mastai suteikia mums vilties, kad galėsime vėl keliauti po savo regionus ir savo žemyną. Naujos kultūrinės elgsenos normos ir higienos reikalavimų laikymasis suteikė mums galimybę viską pradėti nuo pradžių.

Įsidėmėtinos datos

„Klausimas ...“

Leidinio rubrikoje „Klausimas ...“ prašome EESRK narių atsakyti į, mūsų manymu, labai svarbų klausimą aktualia tema.

Rengdami rugsėjo mėn. numerį paprašėme Bendrosios rinkos, gamybos ir vartojimo (INT) skyriaus pirmininko Alain’o Coheur’o pasidalyti mintimis apie pramonės strategijos uždavinius.

 

 

„Žaliosios pramonės strategija – Europos žaliojo kurso kertinis akmuo“

Gegužės 5 d. paskelbta naujoji pramonės strategija „Naujos Europos pramonės strategijos atnaujinimas" (COM (2021) 350 final) neabejotinai yra vienas pagrindinių ES uždavinių. Vienintelė galimybė valstybėms narėms įveikti šią krizę – tai veikti koordinuotai, nė vieno nepalikti nuošalyje ir atgaivinti įmonių pajėgumą kurti pridėtinę vertę, investuoti į tvarią ateitį ir išlaikyti ir kurti kokybiškas darbo vietas.

Netikėtas svečias

Kiekvieną mėnesį pakviečiame Jus susipažinti su žinoma asmenybe, kurios darbas ir veikla tampa kitiems įkvėpimo šaltiniu.

Spalio mėnesio leidinio svečias – Sébastien Maillard, Paryžiuje įsikūrusio Jacques'o Delors'o fondo direktorius. Jis pasidalins mintimis apie tai, kaip supranta sąvoką „būti europiečiu“, kuri itin svarbi šiuo diskusijų dėl Europos ateities laikotarpiu, kurio kulminacija bus Prancūzijos pirmininkavimas ES Tarybai 2022 m. pirmąjį pusmetį.

Sébastien Maillard: Jūs pasakėte „priklausymas“?

Tai paskutinysis iš trijų raktinių žodžių, kuriais bus vadovaujamasi Prancūzijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, sukėlęs daugiausia nuostabos. Kas turima omenyje? Tai kažkas, kas leidžia jaustis europiečiu, suvokimas, kad esi iš šio žemyno, trumpai tariant jam priklausai. Tai negali būti primesta įstatymu ar nusiperkama. Daugiausia Briuselio subsidijų skiriama Prancūzijos regionams, kurie tikrai nėra patys proeuropietiškiausi. Kita vertus, šį tiek individualų, tiek kolektyvinį priklausymo jausmą reikia skatinti, puoselėti ir brandinti.

EESRK naujienos

Dirbtinis intelektas: nors 18 proc. aukščiausiojo lygio tyrėjų pasaulyje yra europiečiai, tačiau tik 10 proc. dirba Europoje

Pasaulio ekonomikos forumo atstovas Jayant Narayan atkreipė dėmesį į šį skaičių Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto liepos mėn. plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje apie dirbtinį intelektą, pažymėdamas, kad norėdama konkuruoti Europa turi investuoti į vidutinės trukmės ir ilgalaikius veiksmus, kad būtų galima sukurti dirbtiniam intelektui klestėti palankią ekosistemą.

Frans Timmermans EESRK susitiko su Europos jaunimo lyderiais

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

EESRK nuomonėje dėl struktūruoto jaunimo dalyvavimo ES sprendimų priėmimo procese siūloma pradėti Jaunimo apskritojo stalo diskusijas klimato kaitos ir tvarumo klausimais, kurias EESRK rengtų kartu su Europos Komisija, Europos Parlamentu ir jaunimo organizacijomis.

Po COVID-19 pandemijos Europos Sąjungoje būtina vienodai rūpintis ir ekonomika, ir aplinka, ir žmonių gerove

Ekonominis klestėjimas, rūpinimasis aplinka ir žmonių gerovės užtikrinimas gali ir turi būti neatsiejami dalykai. Tai buvo pagrindinė EESRK pirmininkės Christos Schweng mintis per diskusiją „Visiems naudinga ekonomika po COVID-19. Gerovės ekonomikos link?“, vykusią 2021 m. liepos 7 d. EESRK plenarinėje sesijoje.

Patikimas Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės #NextGenerationEU finansavimas bus naudingas Europai

Gerai veikianti finansavimo strategija yra labai svarbi pritraukiant lėšų Europos Sąjungos atsigavimui tarptautinėse kapitalo rinkose. Judith Vorbach parengtoje nuomonėje, kuri buvo priimta liepos mėn. plenarinėje sesijoje, Komitetas pabrėžia, kad sklandžiam priemonės „Next Generation EU“ įgyvendinimui reikalingas patikimas ir tvarus finansavimas, sklandus rizikos valdymas ir mažos skolinimosi išlaidos.

Panaikinti Europos vaikų skurdą turi stengtis visa visuomenė

Naujausiose Komisijos iniciatyvose dėl vaikų teisių Europos ir nacionalinės politikos formuotojai raginami siekti bendros visų Europos Sąjungoje augančių vaikų gerovės. EESRK pritarė dviem plataus užmojo ir ryžtingo požiūrio iniciatyvoms, skirtoms užtikrinti, kad nė vienas vaikas savo gyvenime visiškai nepatirtų jokios diskriminacijos.

Tarptinklinis ryšys. EESRK ragina sukurti vieno tarifo zoną visoje ES

Žmonėms naudojantis mobiliaisiais telefonais bet kurioje ES vietoje turėtų būti taikomas vietos tarifas – taip teigiama neseniai priimtoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje dėl siūlomos ES tarptinklinio ryšio taisyklių peržiūros.

EESRK remia atvirą, tvarią ir ryžtingą ES prekybos politiką

Komisijos paskelbtoje naujoje prekybos strategijoje pateikti bendradarbiavimo principai, kurie padės ES siekti savo vidaus ir išorės politikos tikslų. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) modernizavimas taip pat bus labai svarbus siekiant rezultatų ateities kartoms.

EESRK palankiai vertina savo pirmąjį posėdį su Argentinos ekonomikos ir socialinių reikalų taryba

Šiam pirmajam REX skyriaus organizuotam Argentinos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos (ESRT) ir EESRK posėdžiui vadovavo EESRK pirmininkė Christa Schweng ir Argentinos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos pirmininkas Gustavo Beliz.

Migracijos išorės aspektas turi būti įtvirtintas ES užsienio politikoje

Pagrindinė strategija sprendžiant migracijos klausimus – užmegzti partnerystę su kilmės ir tranzito šalimis siekiant pritraukti specialistų. Europa turi pakeisti požiūrį į migracijos politikos išorės aspektą ir į jį įtraukti platesnę geopolitinę ir geoekonominę darbotvarkę, kuriai būtų skirta derama vieta greta kitų politikos sričių.

Darbdaviai ir profesinės sąjungos jungiasi prie NVO: būtina kuo skubiau pasirengti klimato kaitai

Naujoji ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija yra ypač svarbus žingsnis siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir užtikrinti atsparumą. Europos pilietinė visuomenė tvirtai remia Komisijos įsipareigojimą dėti daugiau pastangų atsparumo klimato kaitai didinimo, atsparumo stiprinimo, prevencijos ir pasirengimo srityse.

Daugiarūšis krovinių vežimas: tai – mūsų rankose!

EESRK ragina kuo skubiau užtikrinti civilinės, gynybos ir kosmoso pramonės sinergiją ES

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palankiai vertina pasiūlytą ES civilinės, gynybos ir kosmoso sinergijos veiksmų planą. Šis veiksmų planas gali sustiprinti Europos strateginį savarankiškumą ir technologinį suverenumą, padidinti piliečių saugumą ir paskatinti konkurencingumą, ekonomikos augimą ir užimtumą. Todėl EESRK ragina skubiai, energingai ir ryžtingai įgyvendinti veiksmų plane išdėstytus 11 veiksmų.

Grupių naujienos

EESRK Darbdavių grupė ragina priimti kaimo vietovėms skirtą skaitmeninį aktą

parengė EESRK Darbdavių grupė

Liepos mėn. vykusiame neeiliniame posėdyje Darbdavių grupė paragino už žemės ūkį atsakingą Europos Komisijos narį Janusz Wojciechowski pateikti pasiūlymą dėl kaimo vietovėms skirto skaitmeninio akto.

Toks aktas sudarytų geresnes sąlygas plėtoti skaitmenines technologijas žemės ūkyje ir kaimo vietovėse ir taip padidinti bendros žemės ūkio politikos veiksmingumą bei paremti ES žaliojo kurso ir „Nuo ūkio iki stalo“ strategijas.

Konferencija dėl Europos ateities: viltis dėl ateities ir pavojus, kad ji gali per anksti pasibaigti

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Konferencija dėl Europos ateities yra iš tiesų ypatinga proga, svarbus momentas kuriant tokią reikalingą tikrą Europos viešąją erdvę. Tam, kad ši iniciatyva būtų sėkminga labai svarbu pasiekti piliečius, bendrauti su pilietine visuomene, su profesinėmis sąjungomis ir verslo organizacijoms. Konferencijos klausimai, apimantys tokias įvairias temas kaip Europos demokratija, socialinis teisingumas, darbo vietos, aplinka, migracija ir klimato kaita, yra pagrindiniai dabarties ir ateities iššūkiai mūsų žemynui ir mūsų šalims.

Bankų ir finansų sektoriai – tvaraus atstatymo ir ekonomikos atsigavimo po COVID-19 pagrindas

Parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Komisijos narė Mairead McGuinness dalyvavo paskutiniame neeiliniame grupės „Įvairovė Europa“ posėdyje, kuriame buvo diskutuojama apie finansų ir bankų sektoriaus vaidmenį atsigaunant Europos ekonomikai.

Savo sveikinimo kalboje grupės „Įvairovė Europa“ pirmininkas Séamus Boland rekomendavo apsvarstyti galimą tradicinių ir alternatyvių bankų sistemų vaidmenį vykstant finansiniam atsigavimui, ypač atsigaunant mažoms socialiai atsakingoms įmonėms, socialinės ekonomikos sektoriui ir MVĮ. Grupės pirmininkas pažymėjo, kad būtina pereiti prie tokios finansų ir bankų sistemos, kurioje būtų labiau atsižvelgiama į piliečių pasirinkimus ir pageidavimus.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Naujas leidinys: Europos kūrimas. Naujausi EESRK pasiekimai – 2021 m. leidimas

Nuo pat pandemijos pradžios EESRK aktyviai dalyvavo formuojant politiką, skirtą rasti ad hoc atsaką į COVID-19 krizę ir ją įveikti. Tuo pat metu Komitetas laikėsi ilgalaikio, į ateitį orientuoto požiūrio ir dėjo pastangas, kad ekonomika ir visuomenė būtų pasirengusios tam, kas laukia po COVID-19 pandemijos. Šiame leidinyje pateikiami konkretūs mūsų naujausių veiksmų ir iniciatyvų, pakeitusių situaciją ir turėjusių įtakos Europos formavimui, pavyzdžiai.

Šią brošiūrą, kuri parengta šešiomis kalbomis (EN, FR, DE, IT, ES ir PL), rasite EESRK interneto svetainėje https://www.eesc.europa.eu/lt/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Norėdami gauti popierinę versiją, kreipkitės šiuo adresu: vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)