Kokybiška pameistrystė Europoje. Suteikime žodį pameistriams

Pameistrystės programos turėtų būti formuojamos aktyviai dalyvaujant tiesiogiai susijusiems asmenims – patiems pameistriams ir jų organizacijoms. Tai pagrindinis EESRK susirūpinimą keliantis klausimas, susijęs su siūloma kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės sistema, kuri, EESRK nuomone, šiaip jau padėtų pakelti standartus visoje ES.

Balandžio 19 d. priimtoje nuomonėjedėl siūlomos Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos EESRK teigia, kad rengiant pameistrystės programas jaunimo ir tėvų organizacijos, studentų sąjungos ir patys pameistriai nelaikomi savaime suprantamais suinteresuotaisiais subjektais, tačiau, kadangi jie yra pagrindiniai tokių programų naudos gavėjai, jie turėtų padėti jas rengti, valdyti ir įgyvendinti.

EESRK tvirtina, kad būtina įtraukti socialinius partnerius, kaip nurodyta pasiūlyme, tačiau taip pat reikalinga kitų svarbiausių suinteresuotųjų šalių parama. Apibrėždamas savo poziciją Komitetas rėmėsi Europos jaunimo forumo patirtimi.

Tačiau pameistrystė negali išspręsti nedarbo problemos. EESRK pabrėžia, kad, nors ji gali padidinti žmonių galimybes rasti darbą, nedarbas yra sudėtingas klausimas, kurį reikia spręsti iš skirtingų perspektyvų.

EESRK iš esmės pritaria pasiūlymui, nes jame išdėstomas bendrasis susitarimas, kas yra kokybiška pameistrystė, ir apibrėžiami pagrindiniai jos elementai – rašytinė sutartis, darbo užmokesčio taisyklės, darbo vietoje praleistas laikas, socialinis draudimas, sveikatos priežiūra, sauga ir kt.

EESRK nuomone, nuostata remti MVĮ, sudarančias sąlygas kokybiškai pameistrystei, yra sveikintinas žingsnis. Kitas teigiamas dalykas yra tarptautinis pameistrių judėjimas.

EESRK siūlo stebėti naujos sistemos įgyvendinimą valstybėse narėse iš pilietinės visuomenės organizacijų perspektyvos.