Socialinio AAA reitingo ES užtikrinimui reikalingas politinis įsipareigojimas ir tinkamas finansavimas

EESRK ragina Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimui skirti pakankamų finansavimo išteklių. Kad socialinis ramstis taptų realybe, reikalingi patobulinimai valstybėse narėse ir tvirti įsipareigojimai biudžeto, investicijų ir esamų išlaidų požiūriu.

Laipsniškam šio ramsčio įgyvendinimui reikalingi ne tik valstybių narių įsipareigojimai, bet ir visų kitų suinteresuotųjų subjektų atsakomybė ir aktyvus dalyvavimas bei tinkamos finansavimo priemonės.

Pagrindiniai finansavimo elementai bus didesnis ES biudžeto taisyklių dėl viešųjų investicijų lankstumas, visapusiškas naudojimasis Europos struktūrinių fondais ir sąžiningas apmokestinimas,“ – teigė nuomonės šiuo klausimu pranešėja Anne Demelenne (Darbuotojų gr., BE).

EESRK yra įsitikinęs, kad tinkamos socialinės investicijos bus itin svarbios užtikrinant valstybių narių gebėjimą pasiekti užsibrėžtus tikslus. Galimybės tinkamoms išlaidoms galėtų būti sudarytos pačiose valstybėse narėse ir pasitelkus ES programas. Viešosioms investicijoms valstybėse narėse remti reikėtų naudotis esamomis Europos priemonėmis. 

Kaip teigia Anne Demelenne: Socialinio ramsčio principai ir jo įgyvendinimo poreikis turėtų būti viena pagrindinių būsimų derybų dėl Europos Sąjungos Daugiametės finansinės programos po 2020 m. nuostatų. Kaip ir Europos Parlamentas raginame padidinti esamą 1 proc. ES išlaidų ribą.“

Palankesnės sąlygos didesnėms viešosioms investicijoms valstybėse narėse galėtų būti sudarytos vykdant tinkamą mokesčių politiką ir taikant subalansuoto biudžeto taisyklę socialiniam tikslui skirtoms viešosioms investicijoms. EESRK mano, kad kai kuriose srityse galėtų būti naudingos ne tik nacionalinės viešosios investicijos ir ES finansavimas, bet ir privačiojo sektoriaus investicijos. (jk)