Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Kibkime į darbą ir raskime sėkmingus sprendimus dėl Europos ateities

Mieli skaitytojai,

džiaugiuosi galėdamas pasirašyti šią pirmąją redakcijos skiltį jau būdamas naujai išrinktu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininku. Eidamas šias pareigas, turėsiu garbės pirmininkauti mūsų gegužės 24 d. plenariniam posėdžiui, kuriame bus minimos 60-osios EESRK metinės.

Kai skaitysite šias eilutes, jau būsime beveik pasiruošę šiam svarbiam renginiui. Nors minėjimas, be jokios abejonės, suteiks mums progą prisiminti svarbiausius Komiteto istorijos momentus, nuo pat pradžių nusprendėme, kad atidžiau žvelgsime ne į praeitį, o į ateitį.

Įsidėmėtinos datos

2018 06 04 Briuselis
3-ioji Europos socialinės ekonomikos įmonių diena
2018 06 18 Briuselis
EESRK aukšto lygio suinteresuotųjų subjektų susitikimas dirbtinio intelekto tema
2018 07 11–12 Briuselis
EESRK plenarinė sesija

Trumpai

OPEN DAY – unikali galimybė susipažinti su EESRK veikla

2018 m. gegužės 5 d., šeštadienį, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas atvėrė savo duris visuomenei Europos dienai paminėti. EESRK pristatė savo veiklą lankytojams ir daugiausiai dėmesio skyrė kultūrai, nes 2018 m. yra Europos kultūros paveldo metai.

Jordanija yra svarbi partnerė siekiant stabilumo ES kaimyninėse šalyse

Kovo 26–27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto delegacija Amane susitiko su vietos pilietinės visuomenės atstovais ir vyriausybės pareigūnais. Vizito metu vykusiose diskusijose daugiausia dėmesio buvo skiriama sunkumams, su kuriais susiduria ši šalis dėl nepakankamo stabilumo regione. EESRK delegacija pripažino, kad būtina tarptautinė parama ir išsamios priemonės, kadangi per pastaruosius keletą metų šalis parengė kompleksinį pabėgėlių, visų pirma bėgančių nuo karo Sirijoje, srautų valdymo metodą.

ES ir Gruzijos pilietinė visuomenė aptaria MVĮ padėtį ir maisto saugos klausimus Gruzijoje

Paskutinis ES ir Gruzijos pilietinės visuomenės platformos susitikimas įvyko kovo 22 d. Tbilisyje. Platformos nariai aptarė ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo įgyvendinimą ir priėmė bendrą deklaraciją. Pilietinės visuomenės platformos dalyviai palankiai įvertino anksčiau kovo mėn. gautą žinią, kad galima nauja aukštesnio lygio ES ir Gruzijos dvišalio sektorių bendradarbiavimo forma, ir išreiškė paramą beviziam trumpalaikio buvimo režimui, kuriuo jau pasinaudojo nemažai Gruzijos piliečių.

ES ir Ukrainos pilietinės visuomenės platformos dalyviai reiškia susirūpinimą dėl mažo darbo užmokesčio tendencijų Ukrainoje

ES ir Ukrainos pilietinės visuomenės platforma ragina Kijevą nuosekliau įgyvendinti reformas įvairiuose sektoriuose ir didžiausią prioritetą teikti mažo darbo užmokesčio ir skurdo klausimams. Šie klausimai buvo svarstomi per 6-ąjį pilietinės visuomenės platformos posėdį Briuselyje, kuriame platformos nariai diskutavo, kaip įgyvendinamas ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, koks darbo užmokesčio lygio vaidmuo mažinant skurdą ir koks jo poveikis darbo jėgos migracijai; buvo kalbama ir klimato kaitos tema.

Serbija ir ES turėtų dėti daugiau pastangų, kad užtikrintų šalies įstojimą į ES iki 2025 m.

Paskutinis ES ir Serbijos pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio komiteto (JKK) posėdis įvyko balandžio 12 d. Briuselyje. JKK nariai aptarė Serbijos stojimo į ES derybų dabartinę padėtį ir tolesnį darbą bei priėmė baigiamąją deklaraciją. Serbija buvo pripažinta viena iš dviejų geriausiai parengusių šalių kandidačių Vakarų Balkanų regione.

Europos romai ir toliau diskriminuojami ir etniškai profiliuojami

Didžiausia Europos mažuma – daugiau kaip dešimt milijonų žmonių – yra toliau diskriminuojama ir patiria atskirtį daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) susirinkę žmogaus teisių NVO ir ES politikai įspėjo, kad policija dažnai ir toliau etniškai profiliuoja romus. Viešasis klausymas „Priešiškumo romams problemos sprendimas etninio profiliavimo kontekste“ įvyko trečiąją ES romų savaitę, kurią balandžio 8–12 d. Briuselyje surengė ES institucijos. 

Pilietinės visuomenės forumas ragina imtis konkrečių priemonių siekiant išspręsti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problemą ir patobulinti darbo standartus

6-asis Pilietinės visuomenės forumo pagal ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimą posėdis įvyko balandžio 11 d. Seule ir jam bendrai pirmininkavo Lee Ho-Geunas ir Georgi Stoevas. Bendrame savo pareiškime pirmininkai pabrėžė, kad dėl nestabilios geopolitinės aplinkos kyla naujų iššūkių ES ir Korėjos santykiams. Jie paragino regione propaguoti bendras vertybes ir interesus ir siekti, kad Korėjos ir ES partnerystė geriau atitiktų piliečių lūkesčius.

Nauji leidiniai

Nauja brošiūra „Sužinokite, kuo jums gali būti naudingas EESRK“

Šiame plačiajai visuomenei skirtame leidinyje glaustai supažindinama su Komitetu ir pristatomas jo unikalus organizuotos pilietinės visuomenės atstovų konsultacijų, dialogo ir konsensuso forumo vaidmuo. Daugiausia dėmesio skiriama Komiteto misijai, jo nariams, prezidiumui, Komiteto veiklai ir rezultatams.
 

Skaitmeninis leidinys – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) – 60 veiklos metų

Veikli pilietinė visuomenė kuria Europos ateitį!

Komitetas, įkurtas 1957 m. Romos sutartimis, 1958 m. gegužės 19 d. surengė savo pirmąją plenarinę sesiją. Nuo tada Komiteto istorija susijusi su Europos integracijos procesu, kuriame jis nuolat dalyvavo.

EESRK naujienos

Piliečiai aktyviai diskutuoja apie Europos ateitį

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kaip pilietinės visuomenės atstovas, atvėrė savo duris dvi dienas (gegužės 5–6 d.) trukusiam Europos piliečių forumui, į kurį susirinko daugiau kaip šimtas piliečių, atstovaujančių 27 valstybių narių, išskyrus JK, įvairovei.

Vakarų Balkanų integracija turėtų likti vienu svarbiausių ES prioritetų

„ES plėtra ir visų pirma ES demokratinių vertybių ir teisinių standartų sklaida Vakarų Balkanų regione yra naudinga tiek Vakarų Balkanų šalims, tiek ES“, – teigiama balandžio 19 d. plenariniame posėdyje priimtoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje Vakarų Balkanų ekonominė ir socialinė sanglauda ir europinė integracija. Uždaviniai ir prioritetai.

Europos jūrų technologijų sektoriaus išlikimas priklauso nuo tvirtos ES pozicijos

EESRK nuomonėje siūloma vykdyti ryžtingą abipusiškumu paremtą pramonės ir gamybos politiką

„Europos Komisijai reikia vykdyti ryžtingą abipusiškumu paremtą pramonės ir gamybos politiką, nes priešingu atveju Europos jūrų technologijų pramonė neatlaikys Azijos laivų statyklų konkurencijos“, – perspėjo balandžio 19 d. plenarinėje sesijoje priimtos EESRK nuomonės dėl strategijos „LeaderSHIP“ pranešėjas Marian Krzaklewski

Socialinio AAA reitingo ES užtikrinimui reikalingas politinis įsipareigojimas ir tinkamas finansavimas

EESRK ragina Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimui skirti pakankamų finansavimo išteklių. Kad socialinis ramstis taptų realybe, reikalingi patobulinimai valstybėse narėse ir tvirti įsipareigojimai biudžeto, investicijų ir esamų išlaidų požiūriu.

EESRK siūlo papildomas priemones stabiliai, klestinčiai ir atspariai EPS sukurti

EESRK yra tvirtai įsitikinęs, kad šiuo metu ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) dar nėra pakankamai atspari ir stabili, kad ateityje galėtų veiksmingai atsispirti krizėms. Ragindamas užbaigti kurti EPS, Komitetas siūlo sprendimus priimantiems asmenims sparčiau ieškoti platesnio politinio susitarimo dėl būdų pasiekti svarbiausią tikslą – sukurti tvirtą ir tikrą EPS.

Siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą ir viešąją tvarką ES, reikia tikrinti tiesiogines užsienio investicijas

Foreign Direct Investment

Tiesioginės užsienio investicijos yra didelis augimo, darbo vietų kūrimo ir inovacijų variklis ir svarbus ekonominio bei socialinio vystymosi ES rėmimo veiksnys. Tačiau jos gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, todėl reikalinga tinkama tokių investicijų tikrinimo sistema.

EESRK ragina užtikrinti, kad Europos energetikos sąjungos kūrime dalyvautų visi ES piliečiai

EESRK tvirtai pritaria energetikos sąjungos projekto tikslams ir ragina ES visuomenę prisiimti visą atsakomybę už šį projektą. Energetikos sąjunga yra ne tik svarbi sektorių politikai, pavyzdžiui, energetikos, transporto ir klimato, bet ir suteikia daug galimybių imtis veiksmų, kad Europa taptų demokratiškesnė, darnesnė, konkurencingesnė ir teisingesnė. Siekiant šio tikslo labai svarbus veiksmingas dialogas energetikos klausimais su organizuota pilietine visuomene ES, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis.

Kovą dėl vienodo darbo užmokesčio laimėti būtų lengviau, jei būtų atsisakoma stereotipų

EESRK remia Komisijos pastangas sumažinti 16,3 proc. vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą Europos Sąjungoje, taip pat siūlo imtis tolesnių veiksmų, be kita ko, ypač daug dėmesio skiriant kovai su ilgalaikiais socialiniais ir kultūriniais stereotipais, kurie daro įtaką moterims renkantis išsilavinimą ir karjeros galimybes.

Europos Sąjungai itin svarbu stiprinti Europos energetikos tinklus

Europos energetikos sąjungai būtina sąlyga yra stiprūs, tarpusavyje sujungti Europos energetikos tinklai. Žemyno energetikos sistemos gali pasiekti savo tikslą – Europos gyventojams konkurencingai tiekti įperkamą, saugią ir tvarią energiją – tik jei Europos energetikos tinklai bus gerai išvystyti ir integruoti.

Kokybiška pameistrystė Europoje. Suteikime žodį pameistriams

Pameistrystės programos turėtų būti formuojamos aktyviai dalyvaujant tiesiogiai susijusiems asmenims – patiems pameistriams ir jų organizacijoms. Tai pagrindinis EESRK susirūpinimą keliantis klausimas, susijęs su siūloma kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės sistema, kuri, EESRK nuomone, šiaip jau padėtų pakelti standartus visoje ES.

Ieškant naujų judumo formų negalima pamiršti ES piliečių interesų

 mobility

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ragina Komisiją aktyviau stengtis sudaryti palankesnes sąlygas vartotojams naudotis naujomis, švaresnėmis ir prieinamesnėmis judumo formomis ir skirti didesnę finansinę paramą viešajam transportui.

Europos piliečių iniciatyvos diena: užtikrinkime tikrą piliečių dalyvavimą

Praėjus šešeriems metams nuo Europos piliečių iniciatyvos (EPI) įgyvendinimo pradžios ir atsižvelgdama į pasikartojančią konstruktyvią kritiką bei raginimus tobulinti iniciatyvą, visų pirma iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) ir kitų institucijų, Europos Komisija galiausiai nusprendė pasiūlyti šios svarbios dalyvaujamosios demokratijos priemonės pakeitimus.

Keiskime požiūrį į plastiką: elgesio pokyčiams reikalinga tvirta teisinė sistema ir perspektyvios alternatyvos

Plastikas tampa viena pagrindinių aplinkosaugos problemų pasaulyje. Ramiojo vandenyno šiukšlių salos, taip pat žinomos kaip „Didysis Ramiojo vandenyno šiukšlynas“ – vandenyne plūduriuojančios už Meksiką didesnės plastiko atliekų salos, susidariusios dėl pernelyg didelio vartojimo, atliekų ir plastiko neperdirbimo, – vaizdas buvo įspėjimas daugeliui žmonių ir paskatino iš naujo apsvarstyti, kaip mes naudojame plastiką. Kadangi padėtis vis labiau blogėja, ES siekia pakeisti plastiko produktų projektavimo, gamybos, naudojimo ir perdirbimo būdus ir šiuo tikslu 2018 m. sausio 16 d. priėmė Europinę plastikų žiedinėje ekonomikoje strategiją.

Grupių naujienos

EESRK plenariniame posėdyje paminėtos 75-osios Varšuvos žydų geto sukilimo metinės

parengė EESRK Darbdavių grupė

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenariniame posėdyje tylos minute buvo paminėtos Varšuvos žydų geto sukilimo – didžiausio ginkluoto žydų pasipriešinimo Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu – 75-osios metinės.

Permainų metas III grupėje

Balandžio 18 d. Arno Metzler pradėjo oficialiai eiti III grupės pirmininko pareigas 2018–2020 m. kadencijos laikotarpiu.

Nuo 1983 m. Vokietijoje advokato kontorą turintis teisininkas Vokietijos laisvosioms profesijoms EESRK atstovauja nuo 2002 m. Prieš tapdamas grupės pirmininku jis ėjo už MVĮ, laisvąsias profesijas ir Darbo tvarkos taisykles atsakingo pirmininko pavaduotojo pareigas.

Darbas, naujos darbo formos ir darbo sąlygos

 parengė Darbuotojų grupė

Užimtumo rodikliai nuolat atsiduria dėmesio centre. Tačiau svarbu ne tik, kiek žmonių dirba, bet ir kokiomis sąlygomis jie dirba. Tai ypač aktualu vertinant pastaruosius poslinkius darbo rinkoje ir nestandartinių darbo sutarčių populiarėjimą, kai net prireikė Europos Teisingumo Teismo sprendimų nustatyti, kad, pavyzdžiui, „Uber“ vairuotojai yra darbuotojai, o ne laisvai samdomi darbuotojai.