Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

visai netrukus baigsis mano kadencija. Norėčiau pasinaudoti man suteikta galimybe šioje paskutinėje mano, kaip Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko, redakcijos skiltyje paminėti svarbiausius šių dviejų su puse metų EESRK veiklos ir darbo rezultatus.

Šiuo laikotarpiu, kai viešoji nuomonė vis kritiškiau vertino Europą, Komitetas siekė plačiau ir išsamiau konsultuotis su Europos pilietine visuomene, kad jo reiškiama pozicija kuo geriau atspindėtų visos šios visuomenės nuomonių įvairovę.

Įsidėmėtinos datos

23/04/2018 Briuselis
Europos dialogas dėl nevalstybinių veiksmų klimato kaitos srityje
05/05/2018 Briuselis
Europos diena
23/05/2018 - 24/05/2018 Briuselis
EESRK plenarinė sesija ir 60-ųjų EESRK metinių minėjimas
24/05/2018 - 25/05/2018 Briuselis
2018 m. pilietinės visuomenės dienos

Trumpai

„EESRK energetikos dienos“. Pilietinė visuomenė turėtų aktyviau dalyvauti diskusijose dėl ES energetikos politikos

Socialinis teisingumas ir pilietinės visuomenės dalyvavimas turėtų būti pagrindinė diskusijų energetikos klausimais visais lygmenimis (tiek vietos, tiek ir Europos) tema. 2018 m. kovo 7–8 d. Briuselyje vykusių EESRK energetikos dienų renginiuose aptarta ES energetikos politikos dabartinė padėtis ir ateities perspektyvos.

Jungtinių Tautų Ekonominės ir Socialinės Tarybos posėdyje EESRK parėmė piliečių dalyvavimą ir gerą viešąjį administravimą

Kovo mėn. pabaigoje Prahoje įvykusiame JT Ekonominės ir Socialinės Tarybos (ECOSOC) parengiamajame posėdyje siekta pabrėžti piliečių dalyvavimo, gero viešojo administravimo ir įtraukių institucijų svarbą siekiant įgyvendinti Darnaus vystymosi tikslus ir Darbotvarkę iki 2030 m.

Nauji leidiniai

Europos kūrimas. Naujausi EESRK laimėjimai

Ką tik išleista EESRK brošiūra „Europos kūrimas. Naujausi EESRK laimėjimai, 2018 m. leidimas“.

Šiame tiek plačiajai visuomenei, tiek Europos Sąjungos institucijoms skirtame leidinyje pristatoma pastarųjų metų EESRK veikla pagrindinėse ES politikos srityse sprendžiant ekonomikos, socialinius, aplinkos ir tarptautinius klausimus.

EESRK naujienos

Ačiū, pirmininke Georges Dassis ir pirmininko pavaduotojai Michael Smyth ir Gonçalo Lobo Xavier!

„Vieninga, demokratinė, solidarumu grindžiama, taiki ir klestinti Europa, artima piliečiams“

2015–2018 m. EESRK pirmininkas Georges Dassis

EESRK remia Komisijos nario A. Ansipo pristatytus būsimos dirbtinio intelekto strategijos metmenis

EESRK nuomonės dėl dirbtinio intelekto pranešėja Catelijne Muller teigia, jog strategija, kurią kovo 15 d. EESRK plenarinėje sesijoje pristatė Komisijos narys Andrus Ansip, visiškai atitinka Komiteto raginimą ES užimti lyderės poziciją kuriant atsakingo dirbtinio intelekto (DI) plėtojimo ir diegimo sistemą.

Darbo ateitis priklauso nuo gebėjimo mažinti įgūdžių trūkumą

Nuomonėje dėl darbo ateities, priimtoje kovo mėn. plenarinėje sesijoje, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino valstybes nares sutelkti dėmesį į švietimą ir profesinį mokymą ir savo švietimo sistemas priderinti prie darbo rinkų, kuriose šiuo metu vyksta naujos skaitmeninės ir pramonės revoliucijos paskatinti greiti ir dideli pokyčiai, poreikių.

„EPI turi tapti galinga piliečių dalyvavimo priemone“

Europos piliečių iniciatyva (EPI) skirta skatinti pilietiškumą ir dalyvaujamąją demokratiją ir ji gali padėti įveikti ES demokratijos deficitą. Ši priemonė taip pat gali suvienyti europiečius bendram tikslui ir sustiprinti Europos tapatybės jausmą. Tačiau siekiant išnaudoti visą EPI potencialą, būtinas dialogas ir realus jos poveikis.

Kas draudžiama realiame pasaulyje, turi būti draudžiama ir virtualiame

EESRK pripažįsta Komisijos komunikatą dėl kovos su neteisėtu turiniu internete kaip pirmą žingsnį, bet ragina Komisiją parengti programas ir veiksmingas priemones, kad būtų sukurta stabili ir darni teisinė sistema veiksmingam neteisėto turinio šalinimui. 

EESRK ragina išlaikyti bankų sąjungos įgyvendinimo tempą

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EESRK ragina nedelsiant visapusiškai įgyvendinti Europos Komisijos pasiūlytas priemones, skirtas baigti kurti bankų sąjungą ir stiprinti EPS.

EESRK ragina dar kartą patvirtinti Europos socialinį modelį

RAPPORTEUR SPEAKING

„Siekiant įveikti didėjančią nelygybę Europos visuomenėje, visose Europos Sąjungos politikos srityse turėtų būti paisoma socialinio tvarumo, o Europos socialinis modelis turėtų visiems piliečiams užtikrinti socialinę apsaugą skaitmeninimo ir globalizacijos amžiuje“, – teigė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) savo kovo mėn. plenarinėje sesijoje.

2018 m. Europos vartotojų diena. Vartotojams reikia geresnės apsaugos internete

Kaip geriau užtikrinti internetu perkančių vartotojų apsaugą? Šiam klausimui buvo skirtas didžiausias dėmesys kovo 20 d. Sofijoje minint 20-ąją Europos vartotojų dieną, kurią bendrai organizavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Bulgarijos ekonomikos ir socialinių reikalų taryba.

4-ajame Europos migracijos forume daugiausia dėmesio skirta migrantų įtraukimui į darbo rinką

2018 m. Europos migracijos forumo, kurį kartu organizavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Komisija, pagrindinė tema – „Sunkumai ir galimybės padedant migrantams įsitraukti į ES darbo rinką“. Forumas subūrė daugiau kaip 120 pilietinės visuomenės organizacijų, vietos ir nacionalinių valdžios institucijų ir ES institucijų atstovų.

EESRK spaudos skyrius turi naują vyriausiąją redaktorę

2018 m. balandžio 3 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto spaudos skyriui pradėjo vadovauti Ewa Haczyk-Plumley.

Grupių naujienos

Gebėjimų trūkumo panaikinimas. Darbdavių požiūris

parengė EESRK Darbdavių grupė

Gebėjimų trūkumo mažinimas yra daug aspektų apimanti užduotis, kurią vykdant reikia keisti ne tik švietimo ir mokymo sistemas, bet ir žmonių mąstyseną. Dėl šiuo metu sparčiai vykstančių pokyčių sunku tiksliai nustatyti, kokių gebėjimų reikės ateityje. Mums visiems reikia pripažinti, kad ateityje darbuotojai turės mokytis visą gyvenimą, siekdami nuolat pritaikyti savo gebėjimus prie kintančių poreikių. Tai keletas išvadų, prie kurių buvo prieita 2018 m. kovo 22 d. Sofijoje (Bulgarija) įvykusioje konferencijoje „Gebėjimų trūkumo panaikinimas augimui ir darbo vietų kūrimui užtikrinti. Verslo perspektyva“.

Europos socialinių teisių ramsčio finansavimas

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Nedelsiant turime skatinti solidarumą ir sustabdyti nacionalizmą, rasizmą ir trumparegę politiką Europoje.

Europos socialinių teisių ramstis yra labai svarbus gerinant darbo ir užmokesčio sąlygas ir socialinės apsaugos sistemas Europoje, užtikrinant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir gerinant socialinius standartus bei konvergenciją tarp ES valstybių narių, įskaitant kolektyvines derybas ir galimybes gauti socialines paslaugas.

Kaip paskatinti tvarų ekonomikos augimą ir sanglaudą pažeidžiamuose regionuose

parengė EESRK Įvairių interesų grupė

Kovo 6 d. Įvairių interesų grupė Sofijoje surengė savo neeilinį posėdį Bulgarijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu. Tai buvo paskutinis grupės renginys pirmininkaujant Lucai Jahier'ui.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Atvirų durų diena – 2018 m. gegužės 5 d.

2018 m. gegužės 5 d., šeštadienį, EESRK kartu su kitomis ES institucijomis atvers savo duris visuomenei Europos dienai paminėti.