Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas surengė aukšto lygio konferenciją, į kurią susirinko pagrindiniai politikos negalios srityje subjektai, kad aptartų naują ES strategiją šiuo klausimu. Ši strategija dar rengiama ateinantį dešimtmetį turėtų daryti didelį poveikį milijonams neįgalių ES piliečių visose jų gyvenimo srityse.

Konferencijos „2020–2030 m. ES darbotvarkės dėl neįgaliųjų teisių kūrimas“ tikslas buvo pateikti EESRK rekomendacijų ir pasiūlymų dėl naujos strategijos ir suteikti platformą pasikeisti nuomonėmis ir pastabomis, kurios prisidės prie plačių konsultacijų Europos Komisijai rengiant ir užbaigiant šią strategiją pirmaisiais 2021 m. mėnesiais.

Darbą pradėjus naujos sudėties Komisijai ir Parlamentui ir atsižvelgiant į naują biudžeto programavimo laikotarpį, dabar yra puikus metas suformuoti naują strategiją neįgaliesiems. „Parengęs savo nuomonę EESRK yra pirmoji institucija, prisidėjusi prie šiuo klausimu Komisijos pradėtos diskusijos“, – pradėdama konferenciją nurodė už komunikaciją atsakinga EESRK pirmininko pavaduotoja Isabel Caño Aguilar.

Pristatydamas EESRK pasiūlymus EESRK nuomonės pranešėjas Yannis Vardakastanis, kuris taip pat yra Europos neįgaliųjų forumo pirmininkas, teigė, kad naujoji darbotvarkė turėtų būti daug išsamesnė ir platesnio užmojo nei dabartinė.

EESRK paragino naująją strategiją visiškai suderinti su JT neįgaliųjų teisių konvencija (JT NTK), Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m. ir Europos socialinių teisių ramsčiu. Visišką jos įgyvendinimą reikėtų užtikrinti per Europos semestrą primygtinai raginant valstybes nares parengti savo strategijas dėl negalios.

Yannis Vardakastanis pabrėžė, kad rengiant ir įgyvendinant politiką pagal darbotvarkę dėl negalios svarbu žodį suteikti neįgaliųjų organizacijoms.

Už lygybę atsakinga Komisijos narė Helena Dalli nurodė, kad naująją darbotvarkę Komisija grįs atliekamo esamos strategijos vertinimo rezultatais, užtikrindama didesnį teisingumą kasdieniam neįgaliųjų gyvenimui.

Komisija tikisi esamos strategijos vertinimą užbaigti iki 2020 m. liepos mėn., o tada remiantis darbotvarkės projektu surengti oficialias konsultacijas dėl naujosios strategijos, kurias Komisija vykdys bendradarbiaudama su kitomis institucijomis ir partneriais. Kai tik bus surinkta visa grįžtamoji informacija, per pirmuosius tris 2021 m. mėnesius ji paskelbs komunikatą dėl naujos strategijos dėl negalios. (ll)