2019 m. metinė augimo apžvalga: pagrindo nusiraminti nėra

Atsižvelgiant į nevienodus ankstesnės reformų politikos rezultatus, labai svarbu, kad ES ir valstybės narės atliktų išsamų vertinimą. EESRK savo nuomonėje dėl 2019 m. metinės augimo apžvalgos (MAA) teigia, kad, nepaisant iki šiol padarytos pažangos, reikia toliau vykdyti reformas ir imtis politinių priemonių, kuriomis būtų skatinamas augimas ir didinama sanglauda bei stiprinamas socialinis politikos aspektas.

EESRK kritikuoja tai, kad metinėje augimo apžvalgoje Komisija iš esmės teigiamai įvertino nuo 2014 m. padarytą ekonominę ir socialinę pažangą ir ankstesnę reformų politiką. Ekonomikos augimas visoje ES vis dar lėtesnis nei prieš krizę, todėl reikia atsižvelgti į regionų vidinius ir tarpregioninius skirtumus. MAA, be abejonės, mums nesuteikia pagrindo užmigti ant laurų.

EESRK palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą remti reformas. Reformos ir įvairių sričių politika turėtų užtikrinti didesnį ekonomikos ir darbo rinkų atsparumą ir taip didinti ekonomikos ir našumo augimą. Be to, jos turi parodyti tikrą įsipareigojimą siekti Europos socialinių teisių ramsčio ir tarptautinių klimato politikos tikslų. Deja, metinėje augimo apžvalgoje nepateikiama tinkamų pasiūlymų dėl šių tikslų įgyvendinimo ir finansavimo.

Joje taip pat trūksta pasiūlymų, kaip kovoti su išorės grėsmėmis augimui. Reikia atitinkamai parengti ir į biudžetą įtraukti skatinimo politiką, siekiant išlaikyti augimo ir užimtumo lygį. Tokiomis aplinkybėmis labai reikėtų kokybiškų investicijų į švietimą ir mokymą.

Socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė galėtų padėti paspartinti darbą rengiant naujus politikos pasiūlymus ir užtikrinti, kad reformos būtų pritaikytos konkrečiai šaliai, tinkamos ir praktiškos.

Galiausiai EESRK džiaugiasi, kad Komisija pirmenybę teikia reformoms, skirtoms didinti privačiojo ir viešojo sektoriaus investicijas. ES fiskalinės taisyklės turėtų leisti iš nacionalinių biudžetų finansuoti socialiniu ir ekonominiu požiūriu našias investicijas, kurios nekelia grėsmės būsimam biudžeto tvarumui. (jk)